Stockholms universitet

Konstvetenskap

Behovet av att skapa bilder, gestalta idéer och forma miljöer har funnits i alla tider och kulturer. I ämnet konstvetenskap får du följa hur denna gestaltningsvilja har förändrats till form och innehåll från forntid till samtid. Studierna ger kunskaper såväl om konst och arkitektur som om andra former av visuell kultur, design och gestaltad miljö.

Ämnesbeskrivning

Att studera konstvetenskap innebär att vara mitt i ett levande kulturliv och ett dynamiskt konstbegrepp. Undervisningen arbetar aktivt med seminarier på utställningar och i offentliga rum för att befästa de teoretiska redskapen i en reell kontext. Studierna ger dig redskap att tolka och analysera omgivningen, från verk på museer och mediala bilder till arkitektoniska miljöer och vardagens visuella uttryck.

Genom dina studier får du ingående historiska och teoretiska kunskaper om konst, konststilar och konstvärldar, där tonvikten läggs vid sociala sammanhang och aktuella frågeställningar om exempelvis intermedialitet, genus och postkolonialism.

Stor vikt läggs vid att du ska tillägna dig kunskaper och färdigheter att utifrån relevanta teorier och metoder själv tolka konstvetenskapens föremål – såväl de bilder, miljöer, byggnader och föremål som du möter i din vardag, som den konst, design och arkitektur som tillhör konsthistoriens klassiker. Men det konstvetenskapliga studiet handlar inte bara om att tillägna sig färdiga kunskaper och kompetenser, utan också om att kritiskt granska, ompröva och ifrågasätta traditionella perspektiv, kunskaper och urval.

Arbetsmarknad och karriär

Utbildningen kan leda till tjänster inom den statliga och kommunala kultursektorn, t.ex. museer och konsthallar, vid länsstyrelsernas kulturmiljöenheter, inom auktions- och galleriverksamheten, inom media såsom tidningar, tidskrifter och bokförlag och som ett led i utbildningen till lärare, konservator eller arkivarie.

Möt några av våra tidigare studenter

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i konstvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i konstvetenskap kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Konstvetenskap är idag ett brett fält inom vilket forskning med stor variation avseende såväl tidshorisont som tematik bedrivs, från tidigmodern tid till samtid.

Ämnet är huvudansvarig för en rad externfinansierade forskningsprojekt och flera forskare deltar framgångsrikt i större forskarnätverk med internationell räckvidd och ryktbarhet. Forskningsresultaten sprids internationellt såväl som nationellt genom ledande tidskrifter och förlag, liksom genom konferenser och offentliga föreläsningar.

Läs mer om vår forskning