Ledning

Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen, som består av 12 ordinarie ledamöter och gruppsuppleanter. Prefekten leder och ansvarar för institutionens verksamhet. Ledningsgruppen är ett rådgivande organ.

Prefekt

Tora Hedin

Stf prefekt

Charlotta Seiler Brylla

Ledningsgruppen

Verksamhetsstöd

TA-möten

Institutionens administrativa personal sammankallas till möten av ekonomiansvarig Torun Gille West.

Arbetsmiljö/likabehandling

Sammankallas och leds av likabehandlingombudet. Prefekterna, skyddsombuden samt representanter från olika personalkategorier och ämnen kallas.

  • Torun Gille West
  • Fredrik Dufwa
  • Tora Hedin
  • Charlotta Seiler Brylla
  • Lisa Mendoza Åsberg
  • Kirsi Lehtoviita
  • Laura Lunnevuori

Skyddsombud

Torun Gille West, Fredrik Dufwa

Kommunikatör, webbansvarig

Laura Lunnevuori

Forskningskoordinator

Charlotta Seiler Brylla

Avdelningar

Alla avdelningar har avdelningsmöten. Nederländska och tyska har gemensamma avdelningsmöten. Institutionen har ett gemensamt studentråd.

Grundutbildningen på varje avdelning leds av respektive studierektor. Koordinerande studierektor är Anna Callenholm. Varje avdelning har en studievägledare. Koordinerande studievägledare är Kirsi Lehtoviita.

Institutionens forskarutbildningsämnen, det vill säga slaviska språk, baltiska språk, finska och tyska, har egna handledarkollegier och ett gemensamt handledarkollegium. Institutionen har även ett ämnesöverskridande professorsråd som sammankallas av prefekten eller Elisabeth Herrmann. Institutionen har ett gemensamt doktorandråd.

Ämnesföreträdare