Yttrande från Stockholms universitet över Organisationsförändring

Stockholms universitet har av Regeringskansliet (Finansdepartementet) anmodats att inkomma med synpunkter på Ekonomistyrningsverkets och Statskontorets redovisning av uppdraget att lämna förslag på organisationsförändring (Fi2024/00603).

De anförda punkterna i yttrandent bygger i mycket stor utsträckning på det interna remissyttrande Statsvetenskapliga institutionen lämnade i frågan och kan läsas i sin helhet nedan.

Yttrande från Stockholms universitet över Organisationsförändring 240620 (105 Kb)