Organisation

Vid institutionen arbetar ett 80-tal anställda. Ansvarig för verksamheten är institutionens prefekt, som till sin hjälp har en ledningsgrupp bestående av ställföreträdande prefekt, administrativ chef och studierektorer. Institutionens högsta beslutsfattande organ är institutionsstyrelsen.

Kontaktinformation för ledning och medarbetare hittar du på sidan Kontakt.

 

Prefekt: Göran Sundström

Ställföreträdande prefekt: Eva Erman

Ekonom: Malin Petersson

Tf administrativ chef: Christian Möllerop

Studierektor för grundnivån: Jon Nyhlén

Studierektor för forskarutbildningen: Niklas Bremberg

 

Institutionen leds av en styrelse. Styrelsen består av prefekten, ställföreträdande prefekten, samt företrädare för de anställda och de studerande vid institutionen.

Statsvetenskapliga institutionsstyrelsens sammansättning

Mandatperioden 2021-01-01 - 2023-12-31

Prefekt: Göran Sundström  
Stf prefekt: Eva Erman  
   
Sekreterare: Sofie Trosell  
   
Lärare (docentkompetens) ordinarie Suppleanter
Ulf Mörkenstam Helena Berglund
Ulrika Mörth Andreas Duit
Jonas Tallberg Lenita Freidenvall
   
Lärare (övriga) ordinarie Suppleanter
Niklas Bremberg Naghmeh Nasiritousi
Maria-Therese Gustafsson Marta Reuter
   
Studerande (doktorander) ordinarie   Suppleanter
Jakob Ahlbom Jasmijn van der most
   
Studerande (grundutbildningen) ordinarie  Suppleanter
Mikkel Seierup Bagge Noel Paalzow 
Tilde Nagy   
   
Administrativ personal ordinarie    Suppleanter
Emma Bergström Christian Antoni Möllerop
Anneli Lindén Jonas Rådne

 

 

Hur tar jag del av en allmän handling?

Skicka en förfrågan till arkiv.registratur@statsvet.su.se ange noga vad du är intresserad av att ta del av, vi behöver minst information om vilka år det gäller. Vad forskningen handlar om.

För att ta del av tentor, avhandlingar, uppsatser kontaktar du studentexpeditionen på arkiv.statsvetenskap@su.se.  

Tänk på att när du kontaktar Statsvetenskapliga institutionen kan din information bli en allmän handling och läsas av andra.

Vi är inte skyldiga att lämna ut handlingar via e-post men vi ger ofta den servicen i enlighet med vår serviceskyldighet. Innehåller det du söker känslig information kan detta komma att sekretessgranskas och vissa delar i dokumentet kan komma att sekretessmarkeras. Vi meddelar dig om så är fallet och du kan överklaga en sådan begäran.

Om din begäran är större än tio sidor kommer vi ta ut en avgift enligt avgiftsförordningen. Papperskopior kostar 50 kronor från och med den tionde sidan och därefter 2 kronor per sida. Porto och eventuellt postförskott tillkommer.

Handlingar som skickas med e-post har samma kostnad men det tillkommer inget porto. Känsliga handlingar/eller handlingar som är under sekretess skickas inte med e-post. Vi kommer be dig ange postadress om så är fallet.

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt, tar utlämnandet tid kontaktar vid dig, löpande med information om hur vi ligger till.

Centralarkivet

Är du intresserad av vilka handlingar vi förvarar i centralarkivet kan du söka i Visual Arkiv.

För handlingar som du ser i trädstrukturen i länken ovan kontaktar du centralarkivet på arkiv@su.se.

 

 

Institutionens forskarutbildningsråd för överläggningar om frågor med anknytning till forskarutbildningen.

Ordförande: Ludvig Beckman

Sekreterare: Makieu Betts

 

Doktorandrådet vid Statsvetenskapliga institutionen bevakar frågor som rör forskarutbildningen och doktorandernas villkor vid institutionen, och väljer representanter till institutionsstyrelsen, fakultetsrådet och diverse arbetsgrupper vid institutionen.

Ordförande: Sara Moritz

 

Statsvetenskapliga institutionen har ett lokalt råd för arbetsmiljö, likabehandling och jämställdhet (RALJ) vars uppgift är att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter vid institutionen. Gruppen arbetar med att bevaka och väcka intresse för frågor om arbetsmiljö och lika villkor.

Ordförande är Magnus Reitberger.

 

 

Kontakt

Prefekt
Ekonom
På denna sida