Under utbildningen

Studerar du hos oss? Här finns information om stöd och service för studenter samt annat som du kan ha nytta av under din studietid.

Tre studenter som sitter framför en Ipad och läser.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.
 

Schema och kurslitteratur

Statsvetenskapliga institutionen använder Athena som kursplattform för kurskommunikation. Här hittar du ditt schema, kursplan, kursmaterial, inlämningsuppgifter. Du kommer åt kursens sajt när du registrerat dig och aktiverat ditt universitetskonto.

Logga in i Athena

Schema

Här finns information om hur du hittar ditt schema

Du kan även hitta schema och kurslitteratur på kursens webbsida

 

Studiestöd

Ibland kan du köra fast i dina studier. Universitetet och institutionen tillhandahåller olika slags stödverksamheter för studierna som du kan läsa mer om nedan.

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning

För studenter som läser Statsvetenskap I erbjuder vi löpande under terminen en studiecirkel. Metoden som används under dessa pass bygger på en pedagogisk modell som grundar sig i kollaborativt lärande, där studenter träffas regelbundet i mindre studiegrupper om mellan fem till femton deltagare under ledning av en studiecirkelledare.

Läs mer om studiecirkeln

Studie- och språkverkstaden finns till för att stötta dig som är student med din studieteknik och ditt akademiska skrivande. Deras hjälp är kostnadsfri och det spelar ingen roll vilket ämne du läser, men du måste vara inskriven på Stockholms universitet.

Läs mer om studie- och språkverkstaden

Till Studenthälsan i Stockholm är du som student vid Stockholms universitet och flera andra högskolor välkommen på samtal och olika gruppaktiviteter som syftar till att främja din hälsa och dina studier.

Läs mer om Studenthälsan

 

Studieuppehåll/avbrott

Studieuppehåll kan endast göras på program och om du tänker avvika från programmet under en tidsperiod. För att kunna få ett studieuppehåll med platsgaranti beviljat måste särskilda skäl föreligga. För att ansöka om studieuppehåll på program fyller du i följande blankett:

Studieuppehåll (3288 Kb)

Skicka sedan ifylld till: studievagledare@statsvet.se

För att återkomst ska beviljas på program är en förutsättning att den sökande vid uppehållets start läst minst en termin på programmet och godkänts på minst 15 högskolepoäng.

Vill du göra ett tidigt avbrott (inom tre veckor efter terminsstart) kan du göra detta själv via Ladok. Klicka på den aktuella kursen du vill göra ett avbrott på och välj "Tidigt avbrott”. Du kan då söka kursen på nytt via www.antagning.se vid ett senare tillfälle. Vill du göra ett avbrott på en kurs senare än tre veckor efter terminsstart skickar du ett mail till studentexpedition@statsvet.su.se med ditt namn och personnummer.

Studieavbrott på program anmäler du till studievägledaren genom att fylla i denna blankett:

Studieavbrott på program (171 Kb)

Skicka sedan ifylld blankett till: studievagledare@statsvet.se

Tänk på att ett avbrott inte är detsamma som ett studieuppehåll. Gör du ett studieavbrott på program förlorar du din programplats och kommer inte kunna söka programmet igen.

 

Tentamen

Studenter vid Stockholms universitet ska ta del av de regler som gäller för tentamensskrivningar, du hittar dem nedan. Här hittar du även skrivningsschema.

Regler för salstentamen vid Stockholms universitet

Skrivningschema

Skrivschema HT23 (111 Kb)

För att kunna ta del av informationen inför tentamen är det av yttersta vikt att du har tillgång till studerandeplattformen Athena och att du genom den håller dig uppdaterad.

Anmälan till alla salsskrivningar är obligatorisk och görs genom Ladok, både till ordinarie tentor och omtentor. Meddelande om när anmälan öppnar skickas ut genom Athena. När mer än en sal används till tentorna kommer placeringen att gå ut via Athena några dagar innan tentan äger rum. De som inte anmält sig till tentan genom Mina studier har endast rätt att skriva i mån av plats.

Till hemtentamen krävs ingen föranmälan.

Placering vid salstentamen

Lista över placering vid salsskrivning läggs ut i Athena några dagar före skrivningsdatum.

Flyttade skrivningar

Skrivschemat är preliminärt och kan därför ändras under terminen. Eventuella ändringar meddelas i Athena.

Observera att skrivningsresultat ej får publiceras på hemsidan på grund av bestämmelser i PUL (Personuppgiftslagen). Studenter som har aktiverat sitt studentkonto kan se sina resultat på Ladok.

För att skriva en omtentamen samma termin som du är förstagångsregistrerad på kursen i fråga anmäler du dig på samma sätt som till ordinarie tentamenstillfälle (se ovan).

Om du vill skriva en omtentamen på en kurs där du varit förstagångsregistrerad en tidigare termin måste du först omregistrera dig på kursen senast en månad före skrivningsdatum. Detta gör du genom att skicka ett mejl till studentexpedition@statsvet.su.se med begäran om omregistrering, eller genom att komma till studentexpeditionen (se öppettider). Efter att du har blivit omregistrerad måste du sedan anmäla dig till tentamen genom Ladok (se ovan) senast en vecka före tentamenstillfället.

Om du beviljats särskild examinationsform på grund av funktionsvariation (exempelvis i form av utökad skrivtid, nyttjande av enskilt rum eller dylikt) åligger det dig som student att senast 10 dagar före examination meddela institutionens tillgänglighetskoordinator detta för att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas. E-post: resurs@statsvet.su.se

Meddela då namn, personnummer, samt vilken kurs du ska skriva tentamen inom.

Observera även att det vid särskild examinationsform åligger dig som student att först ta kontakt med enheten Riktat pedagogiskt stöd för att få ett Nais-intyg.

Mer information om detta hittar du här.
 

En student som har kommit överens med sin lärare om att tentera en delkurs enligt en tidigare kursplan (d.v.s. då annan litteratur gällde) måste anmäla detta via e-post till studentexpedition@statsvet.su.se, senast två veckor före skrivningstillfället.

Enligt högskoleförordningen kan ett betyg inte överklagas men en student har dock möjlighet till rättelse eller omprövning. Här finner du en blankett samt mer information:  Omprövning av betyg (51 Kb)

Statsvetenskapliga institutionen publicerar inte examensarbeten i publikationsdatabasen DiVA. Det är du själv (student) som kan ladda upp din fil samt fylla i alla uppgifter i DiVA efter att din uppsats är godkänd i Ladok. Detta är frivilligt.

Instruktioner för hur du gör hittar du här: Lathund - publicera studentuppsatser i DiVA

Vid frågor är du välkommen att kontakta institutionens DiVA-ansvarige Sofie Trosell: sofie.trosell@statsvet.su.se

Plagiat, fusk och störande av verksamheten är självklart inte tillåtet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning från universitetet. Det är därför särskilt viktigt att du som student håller dig informerad om vad som gäller.

Plagiat

Med den tillgång till internetburen information som är lätt tillgänglig idag går det snabbt och lätt att söka kunskap om mycket varierande ämnen. När det kommer till ditt eget skrivande på universitetet är det viktigt att inte använda sådana källor utan att tydligt ange varifrån informationen kommer. Att kopiera texter kallas för plagiat och är inte tillåtet. Även om vissa språkliga ändringar görs i texten är det plagiat. Observera att det även gäller kortare stycken ur en text. Om en mening skrivs av ska det anges varifrån den kommer.

Att använda andra studenters examinationsuppgifter, helt eller delvis, är inte heller tillåtet.

Att använda sådant som du själv har skrivit tidigare kallas självplagiering och är inte heller tillåtet.

Fusk och otillåtet samarbete

Det är viktigt att noggrant uppmärksamma instruktionerna inför tentamina. Om inget annat anges skall examinationsuppgifter göras individuellt. Läs kursanvisningar noga och fråga läraren om du är osäker.

Till fusk räknas också att på salstentor ha med otillbörlig information eller otillåtna hjälpmedel. Till detta räknas mobiltelefon (och smarta klockor), så se till att sådana digitala hjälpmedel och väskor lämnas på den plats som tentavakterna anvisar. Läs mer om regler för tentamenskrivningar:
Regler för salstentamen

Störande

Det är inte heller tillåtet att störa undervisning, prov eller annan verksamhet på institutionen. Dit räknas även ohörsamhet mot lärare, handledare och tentavakter.

Osant intygande

Att exempelvis skriva en frånvarande studiekamrats namn på närvarolistan vid ett obligatoriskt undervisningstillfälle är urkundsförfalskning och skall polisanmälas.

Vad händer?

Alla misstankar om fusk ska anmälas till prefekt eller studierektor på institutionen av tentamensvakt eller examinator för utredning om misstanke föreligger. Om så är fallet görs en anmälan till rektor på Stockholms universitet (SU) som för ärendet vidare till Disciplinnämnden vid Stockholms universitet (SU). Om den anklagade studenten bedöms vara skyldig leder det till avstängning från studierna under viss tid.

Regler och riktlinjer

Mer information går att hitta på universitetets hemsida samt i gällande styrdokument:

Information om fusk och plagiat vid Stockholms universitet

Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå

 

Tillgodoräknande

Du kan ansöka om tillgodoräknande om du tidigare har läst en kurs eller delkurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till (eller ska läsa inom ett program) och inte vill läsa samma kursinnehåll igen. Du kan även ansöka om tillgodoräknande för statsvetenskapliga kurser lästa i utlandet eller vid annat lärosäte som inte direkt motsvarar kurser som ges vid Statsvetenskapliga institutionen.

Du ansöker om tillgodoräknande digitalt via Ladok. När du loggat in klickar du på ”Tillgodoräknande” under fliken ”Ansök om”.

Viktigt att ansökan är komplett

Endast en komplett ansökan kan behandlas, med rätt bilagor bifogade enligt följande:

  • Utdrag ur Ladok, vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg.
  • Kursplan med litteraturförteckning för den kurs du läst vid annat lärosäte/institution. Om kursen lästs vid Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms universitet, behöver kursplan och litteraturlista ej skickas med.

Observera att du själv ska ange vilken kurs som ska tillgodoräknas och som därmed motsvarar den kurs du redan läst.

Handläggningstid

Handläggningstiden är upp till två månader från det tillfälle att en komplett ansökan inkommer. Beslutet fattas av för utbildningen ansvarig studierektor i enlighet med Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid Stockholms universitet.

Om du får avslag kan beslutet överklagas. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Eventuella konsekvenser

I en examen kan inte samma kurs ingå två gånger, därför räknas den tillgodoräknade kursen endast en gång. Om du läser fristående kurser kan du därför behöva läsa ytterligare kurser för att få ihop de sammanlagda poäng som krävs för att kunna ansöka om examen.

Observera att CSN ej beviljar studiemedel för tillgodoräknade högskolepoäng.

Vid tillgodoräknande inom program som följer en bestämd studiegång kan inte alltid den faktiska utbildningstiden förkortas på grund av enskilda tillgodoräknanden. Läs mer om detta under ”Frågor och svar om tillgodoräknande, program och examen”.

Det finns ett antal olika typer av tillgodoräknande som du kan få beviljat vid ansökan:

  1. Du kan tillgodoräkna delkurser som du läst tidigare och är antagen till och inte vill läsa samma kursinnehåll igen.
  2. Om du inte har avslutat en kurs om 30 högskolepoäng har du rätt att ansöka om att få delkurser där du fått slutbetyg tillgodoräknat som fristående kurser i statsvetenskap. Om ansökan beviljas kan kurserna ingå i en examen.
  3. Om du har läst kurser vid andra lärosäten som inte ges vid Statsvetenskapliga institutionen på SU har du rätt att ansöka om att få dessa kurser tillgodoräknat som fristående kurser i statsvetenskap. Ett sådant tillgodoräknande förutsätter dock att sökanden kan dokumentera (genom kursplan, utbildningsplan el.) att kursen är en kurs i statsvetenskap. Om ansökan beviljas kan kurserna ingå i en examen vars huvudämne är något annat än statsvetenskap.
  4. Om du har läst kurser vid lärosäten i utlandet kan du ansöka om att få dessa kurserna tillgodoräknade.

Många programantagna studenter kontaktar Statsvetenskapliga institutionen med önskemål om att tillgodoräkna hela kurser om 30 högskolepoäng som de läst vid annat lärosäte i sin examen eller inom sitt program. Statsvetenskapliga institutionen beviljar sällan tillgodoräknande av hela kurser om 30 högskolepoäng på programnivå då kursen ändå kan ingå i din programexamen förutsatt att kursen motsvarar någon av de kurser som ges inom våra program. Examensbenämningen blir då även densamma som om du har läst alla kurserna vid SU.

Tillgodoräknande av kurs läggs in i Ladok med omdömet tillgodoräknat (TG). Mer information återfinns i kursplanen för respektive kurs.

Statsvetenskapliga institutionen kontaktas ofta av studenter som har frågor rörande våra program, tillgodoräknande av kurser inom program samt examen.

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor

 

Arbetsmiljö, jämlikhet och lika villkor

Statsvetenskapliga institutionen har ett lokalt råd för arbetsmiljö-, likabehandling och jämställdhet (RALJ) vars uppgift är att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter vid institutionen.

Om du vill veta mer, eller om du har blivit utsatt för trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling ska du kontakta ordförande för arbetsmiljörådet Lenita Freidenvall, prefekten eller studierektorn. Du kan också kontakta studenthälsan, studentkåren, eller Statsvetenskapliga ämnesrådet.

Läs mer om Stockholms universitets arbete med jämlikhet och lika villkor

Påverka din utbildning

Ämnesrådet

Statsvetenskapliga ämnesrådet (SVÄR) består av studenter som studerar vid Statsvetenskapliga institutionen. De arbetar med påverkan gentemot institutionen för att bevaka de frågor som är viktiga för studenterna.

Läs mer om statsvetenskapliga ämnesrådet

Samhällsvetenskapliga föreningen

Samhällsvetenskapliga föreningen är den förening som de flesta av studenterna vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet är medlemmar i. Föreningen är just nu den största av de olika fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet och drivs av studenter. Föreningens verksamhet består framförallt av studiesociala aktiviteter såsom fester, pubar, diskussionskvällar och en rad andra aktiviteter som kan vara intressant för medlemmarna.

Samhällsvetenskapliga föreningens hemsida

Stockholm Universitets Studentkår

Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student/doktorandråd.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.

Du kan hitta mer information på SUS hemsida

 

Carola och Gustaf Lundbergs stipendium

Carola och Gustaf Lundbergs stipendium delas ut årligen till studerande som i sina uppsatser visat särskilt intresse, och särskild fallenhet, för studier rörande kommunala förvaltnings- och redovisningsfrågor.

Mer om stipendiet

Riksdagens uppsatstävling

Högskolestudenter kan delta i en årlig uppsatstävling om riksdagen. De vinnande bidragen kan skrivas inom valfritt ämne men ska ha en tydlig koppling till riksdagen. Två vinnare kommer att utses varje år.

Läs mer om uppsatstävlingen

The Swedish Foundation for Human Rights essay competition

The Swedish Foundation for Human Rights invites submissions to its third essay competition for Bachelor and Master students from various academic disciplines.

Read more about the essay competition

 

Beställning av arkivmaterial

Här kan du beställa arkivmaterial som innehas av institutionen, inkl. gamla tentasvar, kursplaner och litteraturlistor, uppsatser m.m.

Beställningar görs här via ett webformulär

 

Vanliga frågor

Undrar du något över dina studier vid Statsvetenskapliga institutionen?
Här har vi samlat vanliga frågor

På denna sida