Våra utbildningar

Hos oss kan du läsa både fristående kurser och program inom statsvetenskap. Du har möjlighet att välja praktik eller utlandsstudier under din utbildningstid vilket stärker din attraktivitet på arbetsmarknaden.

Sök bland våra utbildningar

Du har även möjlighet att läsa hela din utbildning på engelska. En examen från Stockholms universitet står för hög kvalitet, både i Sverige och utomlands!

Studenter som sitter i föreläsningssal och lyssnar. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.
 

Kurser på grundnivå

Om du vill sätta ihop din egen kandidatexamen går det bra att läsa statsvetenskap som fristående kurser på såväl svenska som engelska. Du har även möjlighet att läsa en fristående praktiktermin.

Statsvetenskap I - kurspaket (SVS010)

Statsvetenskap II (SVS002)

Statsvetenskap III - kurspaket (SVS030)

Statsvetenskap I på engelska - kurspaket (SVE010)

Political Science in English II (SVE002)

 Political Science III in English - Course Packet (SVE030)

Yrkesförberedande praktik (SV300P)

 

Kandidatprogram

Hos oss kan du välja att läsa två olika kandidatprogram.

Politices kandidatprogram (Pol kand) i nationalekonomi och statsvetenskap

En utbildning i nationalekonomi och statsvetenskap.

Kandidatprogram i statsvetenskap och offentlig styrning (SKOPS)

En utbildning riktad mot dig som tänker dig en framtid inom offentlig förvaltning eller som utredare och analytiker i den privata sektorn.

 

Masterprogram

Studier på avancerad nivå vid Statsvetenskapliga institutionen består av masterprogram. Två av dessa undervisas på engelska och två på svenska. Utbildningarna är två år och leder till masterexamen.

Om du ska söka till något av våra internationella program så söker du i den internationella omgången med deadline 17 januari. Ska du söka till ett av våra två svenska masterprogram gör du det i ansökningsomgång som är öppen under våren med deadline 15 april.

Masterprogram i statsvetenskap

International master's programme in Political Science

Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation

International master's programme in Environmental Social Science

International Master's Programme in Political Science with Specialization in Global Asian Studies

Double Master Degree with Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) in München

 

Kandidatprogrammet i historia, politik och samhälle

Ett program som passar dig som vill ha en bred utbildning med historisk och statsvetenskaplig inriktning.
(värd: Historiska institutionen)

Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik

Programmet kombinerar studier i företagsekonomi med studier i statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer.
(värd: Företagsekonomiska institutionen)

Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik

Programmet ger dig de filosofiska, nationalekonomiska och politiska grunderna för att kunna analysera och påverka samhället.
(värd: Filosofiska institutionen)

Kandidatprogram i global utveckling

När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi.
(värd: Socialantropologiska institutionen)

Samhällsplanerarprogrammet

Samhällsplanerarprogrammet är en treårig utbildning för dig som vill studera planering ur ett tvärvetenskapligt – huvudsakligen samhällsvetenskapligt – perspektiv.
(värd: Kulturgeografiska institutionen)

 

Samhällskunskap

Statsvetenskapliga institutionen är värdinstitution för den del av samhällskunskapsämnet som avser gymnasiet.

Samhällskunskap ges av Statsvetenskapliga institutionen. I ämnet ingår även delkurser i sociologi och nationalekonomi. Ansvar för ämnesdidaktik ligger hos Institutionen för ämnesdidaktik, IÄD. IÄD är även hemvistinstitution för lärarstuderande med samhällskunskap som första ämne.

Kurser
 

Samhällskunskap I inom ämneslärarprogrammet (SV100L)

Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet (SV200L)

Samhällskunskap III inom ämneslärarprogrammet (SV300L)

Samhällskunskap IV inom ämneslärarprogrammet (SV400L)

Om du sedan tidigare har studier i relevanta ämnen kan du ansöka om att få dessa tillgodoräknade inom ramen för dina studier i samhällskunskap. Enligt examensordningen för lärarexamen krävs i samhällskunskap 120 högskolepoäng i relevanta ämnen för behörighet i gymnasieskolan och vuxenutbildningen och 90 högskolepoäng för behörighet i grundskolans senare år.

Krav för att ansöka om tillgodoräknande

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till antingen ämneslärarprogrammet, lärarprogrammet 2001-2011 eller kombinationsprogrammet. För dig som läser ämneslärarprogrammet eller lärarprogrammet 2001-2011 ska du lämna in en ansökan via din hemvist som du finner här.

Hur du ansöker om tillgodoräknande

För tillgodoräknande av statsvetenskapliga kurser ansöker du via Ladok. När du loggat in klickar du på ”Tillgodoräknande” under fliken ”Ansök om”. För tillgodoräknande av kurser i didaktik, sociologi eller nationalekonomi vänder du dig till berörd institution:

Nationalekonomiska institutionen

Sociologiska institutionen

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Viktigt att ansökan är komplett

Endast en komplett ansökan kan behandlas, med rätt bilagor bifogade enligt följande:

  • Utdrag ur Ladok, vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg.
  • Kursplan med litteraturförteckning för den kurs du läst vid annat lärosäte/institution. Om kursen lästs vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet behöver kursplan och litteraturlista ej skickas med.

Handläggningstid

Handläggningstiden är upp till två månader från det tillfälle att en komplett ansökan inkommer. Beslutet fattas av för utbildningen ansvarig studierektor i enlighet med Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid Stockholms universitet.

Om du får avslag kan beslutet överklagas. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Eventuella konsekvenser

Observera att kurspoäng endast kan användas en gång i en examen. Det betyder att om du tillgodoräknar delar av en 30-hp kurs så kan du inte ha med BÅDE den ursprungliga kursen och den som du tillgodoräknat högskolepoäng till i din examen. Ett exempel: om du läst 15 högskolepoäng sociologi och tillgodoräknar dig 7,5hp av dessa i kursen ”Samhällskunskap II inom ämneslärarprogrammet” så kan du inte ta med både kursen i sociologi och samhällskunskapskursen i din examen. I kursplanerna för de kurser du läst kan också finnas andra regler om vilka kurser som inte får tas med samtidigt i examen.

Betyg

Tillgodoräknande av kurs läggs in i Ladok med omdömet tillgodoräknat (TG). Mer information återfinns i kursplanen för respektive kurs.

Kontakt

För frågor om tillgodoräknande inom samhällskunskap: samhallskunskap@statsvet.su.se. Observera att vi inte har möjlighet att ge förhandsbesked om tillgodoräknanden eller att göra förhandsbedömningar.

 

Här finner du information om tidigare lärarprogram.

Lärarprogrammet 2001-2011.

Du som är antagen till Lärarprogrammet 2001-2011 har redan påbörjat eller avslutat din utbildning.

Om du har frågor kring din utbildning kan du vända dig till din hemvistinstitution.

Om du har frågor som rör ämnet samhällskunskap kan du kontakta samhallskunskap@statsvet.su.se.

Kombinationsprogrammet

Samhällskunskap med didaktisk inriktning I omfattar 60 högskolepoäng. Denna kurs ges inte längre eftersom studenter som följt studiegången redan avklarat denna del. Studerande på kombinationsprogrammet fortsätter efter Samhällskunskap med didaktisk inriktning I med den tredje terminen samhällskunskap som är lika med studier i statsvetenskap ll. Den fjärde terminen samhällskunskap är identisk med statsvetenskap lll. För att få lärarbehörighet för samhällskunskap som ämne 1 krävs sammanlagt 120 högskolepoäng i samhällskunskap, och för att nå lärarbehörighet för samhällskunskap som ämne 2 krävs 105 hp. Eftersom kraven skärpts i och med den senaste lärarutbildningsreformen rekommenderar vi studenter att man tar 120 hp samhällskunskap. För att läsa tredje terminen samhällskunskap/statsvetenskap ll krävs att man är klar med de första 60 hp. Likaså krävs 90 hp för att påbörja fjärde terminen samhällskunskap. För vidare studier inom masterprogrammet i statsvetenskap se särskild text.

För Statsvetenskap II inom kombinationsprogrammet, se här.

För Statsvetenskap III inom kombinationsprogrammet, se här.

 

Praktik

Vid Statsvetenskapliga institutionen kan du göra praktik både som programstudent och om du läser fristående kurser.

Undersökningar bland våra tidigare studenter visar att detta är mycket betydelsefullt för möjligheterna att få jobb efter utbildningen. Det finns en stor fördel med att läsa ett statsvetenskapligt program med praktik just vid Stockholms universitet, nämligen närhten till maktens centrum: Sveriges riksdag, regeringskansliet, departement och statliga myndigheter.

Exempel på praktikplatser studenter haft under de senaste åren (136 Kb)

Exempel på arbetsuppgifter vid olika praktikplatser (186 Kb)

Kursen Yrkesförberedande praktik är en möjlighet för dig som läser fristående kurser att få praktisk arbetslivserfarenhet. Kursen består av en praktikdel och en seminariedel.

Här hittar du information om kursen och hur du ansöker

Inom våra två kandidatprogram, Kandidatprogrammet i statsvetenskap med offentlig politik och organisation och Politices kandidatprogrammet i nationalekonomi och statsvetenskap, har du möjlighet att läsa kursen  ”Yrkesförberedande praktik”, 30 hp. Kursen består av en praktikdel och en seminariedel.

Här hittar du mer information om praktikkursen och hur du ansöker

Representerar du en organisation som skulle vilja ta emot praktikanter från oss? I så fall är du välkommen att skicka en annons till oss via praktik@statsvet.su.se så sprider vi den till studenter som önskar praktisera kommande termin.

Har du frågor om vad det innebär att ta emot en praktikant från oss så kan du självklart kontakta oss via praktik@statsvet.su.se. Praktikanter från oss är försäkrade via universitetet vare sig praktiken görs inom Sverige eller utomlands. En förutsättning för detta är att praktikanten får en handledare vid praktikplatsen och att praktiken är oavlönad.

 

Forskarutbildning

Utbildningen på forskarnivå i statsvetenskap syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, ingående träning i forskningsmetodik och goda insikter i de problemställningar som förekommer inom forskningen och vid den praktiska tillämpningen.

Här hittar du mer information om vår forskarutbildning

Information för antagna doktorander

Är du doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen?

Då hittar du information som rör din utbildning här

Sök bland våra utbildningar