Våra utbildningar

Sommarkurser 24/Summer Courses 24

Sök bland våra utbildningar

 

Praktisk eller teoretisk filosofi?

På filosofiska intitutionen finns två avdelningar: Praktisk filosofi och Teoretisk filosofi. Många undrar över skillnaden mellan praktisk och teoretisk filosofi. Här följer två korta presentationer av respektive ämne.

Praktisk filosofi behandlar frågor som rör vårt handlande. Särskilt intressanta är våra normer, värderingar och ideologier. Delområden inom praktisk filosofi är bland annat moralfilosofi (inkl politisk filosofi, beslutsteori och rättsfilosofi), religionsfilosofi, feministisk filosofi, samhällsvetenskapens och humaniorans vetenskapsfilosofi, estetik och generell värdeteori.

Några exempel på frågeställningar kan ge en antydan om ämnets varierande innehåll: Bör man alltid handla så att man i så hög grad som möjligt ökar lyckan i världen? Vad är en rättvis fördelning av resurser i samhället? Vad är rationalitet? Har man något moraliskt ansvar för sina handlingar om dessa är fullständigt orsaksbestämda? Är fullständig jämlikhet mellan människor möjlig och i så fall önskvärd? Kan krig vara moraliskt berättigade? Kan det någonsin vara berättigat att straffa en oskyldig person? Kan normer och värderingar vara sanna eller falska i någon objektiv mening eller är de bara uttryck för talarens känslor eller attityder? Finns det någon rationell metod för att nå enighet i värdefrågor? Om du studerar praktisk filosofi får du möjlighet att både vidga och fördjupa din kunskap om sådana frågor. Du tränar samtidigt dina färdigheter i att självständigt och kritiskt resonera och utvärdera svaren på sådana frågor.

Teoretisk filosofi behandlar frågor som på olika sätt har med vårt tänkande att göra. Vi tar alla för givet att vi vet saker, t ex att någonting har hänt eller att verkligheten finns och att vi bara har att beskriva den. Men finns det en verklighet som är oberoende av oss och kan vi så fall veta något om den? Och vad är egentligen vetande till skillnad från tro och övertygelse? Om olika vetenskapliga discipliner ägnar sig åt sitt sätt att beskriva verkligheten intresserar sig en teoretisk filosof i stället för själva vetenskapen och hur den kan förstås. En annan filosofisk fråga gäller den som har all denna kunskap.

Hur hänger upplevelser, varseblivningar och tankar ihop med kroppen och vad är egentligen en tanke? För att formulera tankar och kommunicera med andra använder vi språket. Men i stället för att fångas av vad vi säger eller kanske hur, fascineras filosofen av hur man ska beskriva vad kommunikation är, att den alls är möjlig och av vad den meningsfullhet som språket besitter egentligen innebär. Inom teoretisk filosofi får du möjlighet att både vidga och fördjupa sättet att resonera kring sådana frågor.

Genom att studera hur filosofer från olika epoker resonerat får du också en förtrogenhet med grundläggande tankegångar i vår filosofiska tradition och skaffar dig en bildningsgrund att bygga vidare på.

 

Studentkåren kan hjälpa dig

Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna på Stockholms universitet och representerar nästan alla studenter vid SU. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar eller student/doktorandråd.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.

Du kan hitta mer information på SUS hemsida via länken https://www.sus.su.se/ombud. Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet som kan nås per mail likavillkor@su.se

Kurser på forskarnivå

 

Forskningsetik

Sedan 2017 erbjuder det Humanvetenskapliga området ett återkommande kurspaket i forskningsetik, som riktar sig till doktorander inom det Humanvetenskapliga området.

Kurspaktetet består av fem kurser à 1.5 hp. Filosofiska institutionen står värd för kurserna, med inspel från andra institutioner.

Kurserna ges på engelska.

Research ethics Autumn 2024

Research ethics Spring 2024

Humanioras vetenskapsfilosofi

Kursen på 7.5 hp tar upp allmänna frågor om vetenskaplighet och vetenskaplig metod, med särskilt avseende på humaniora och samhällsvetenskap.

Kursen ges på engelska.

Philosophy of the Cultural Sciences Autumn 2023

 

Forskarutbildning i filosofi

Filosofiska institutionen erbjuder forskarutbildning i praktisk respektive teoretisk filosofi. Att påbörja forskarstudier vid vår institution är eftertraktat! Vid varje ansökningstillfälle har vi många kvalificerade sökande.

Mer information om forskarutbildningen

Forskarstuderande och deras avhandlingsprojekt

Studieplan forskarutbildning

Doktorandrådet

Sök bland våra utbildningar