Apokalyps, folklore eller genusperspektiv på våld? Vad vill du studera i vår?

ERG erbjuder ett brett utbud av utbildningar i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Den 15 december öppnade sen anmälan till utbildningar med platser kvar.

Här nedan kan du läsa om några utvalda kurser, men i den digitala utbildningskatalogen hittar du alla våra utbildningar.

Våra utbildningar

Klicka på "Sök bland våra utbildningar" och välj någon av flikarna "Sök", "Kurser" eller "Program". Om du klickar i filtret "Öppen för anmälan" kan du direkt se alla sökbara kurser.

Ansökan sker via Antagning.se.

 

Ett urval av våra kurser vårterminen 2023

Foto: WikiImages / Pixabay

Genusperspektiv på våld, säkerhet och militarisering

Kursen introducerar aktuell kritisk feministisk teoribildning kring våld, säkerhet och militarisering.

Genusperspektiv är centrala för att förstå militärt våld och krigsförberedelser. Å ena sidan bygger krig på idéer om kön och sexualitet, såsom tanken om att vissa värden och människor är särskilt skyddsvärda. Å andra sidan har krig skilda konsekvenser för olika grupper, vilka hänger samman med kön och andra maktordningar, till exempel vem som drabbas av våld och på vilket sätt. Kursinnehållet belyser hur idéer om våld och säkerhet tar sig uttryck i minnesskapande, medienarrativ och i vardagen.

Foto: 帅 郭 / Pixabay

Genusvetenskap I

På kursen får du följa genusvetenskapens framväxt från feminismens klassiska texter fram till dagens breda fält av genusstudier. Genus som begrepp och vetenskapligt perspektiv studeras med nedslag i bland annat etnicitetsstudier, maskulinitetsforskning och queerteori. 

Vi undersöker också vilka synsätt på kön som präglat partipolitik, lagstiftning och jämställdhetsarbete, bland annat med studiebesök på riksdagen.

Foto: Tim Mrzyglod / Pixabay

Visioner av slutet: Apokalyps och eskatologi i judendom, kristendom och islam

Kursen syftar till att ge en historisk översikt över framväxten av ”apokalyps” som en specifik religiös kategori och litterär genre i relation till dess socio-kulturella och historiska bakgrund.

Den historiska utvecklingen av apokalyptiskt tänkande och litteratur från antiken till modern tid studeras, med särskilt fokus på texter om himmelska resor, visioner av helvetet och himlen, och väckelsen av kiliastiskt hopp och oro.

Foto: Ramon Perucho / Pixabay

Avancerad kurs i fornnordisk religion: myter och mytforskning

Kursen ger fördjupade kunskaper i religionsområdet fornnordisk religion. Med fokus på temat myter och mytstudier behandlar kursen religionshistorisk realia om fornnordisk religion, dess betydelse i samhället och förhållande till andra religioner. Kursen ger också fördjupade kunskaper om ämnesområdets vetenskapshistoria samt problematiserar för området relevanta källmaterial och teoretiska perspektiv.

Foto: Gerald Friedrich / Pixabay

Etnologi I

Kursen handlar om etnologins perspektiv på hur människor lever i olika kulturella och historiska sammanhang. Fokus ligger på hur studiet av människors levnadsvanor, livsvillkor, erfarenheter och tankesätt kan ge kunskap om sociala, samhälleliga och kulturella mönster och maktförhållanden.

Exempel hämtas främst från Sverige. Kursen presenterar etnologiska forskningsområden och introducerar teorier, begrepp och metoder som tillämpas inom etnologi. Genomgående lyfter kursen fram folkliga föreställningar och uttryck.

Foto: M W / Pixabay

Folklore: Ritual, berättelse och tradition

På kursen får du kännedom om folklore, det vill säga expressiva former, ritualer, berättande och traditioner. Vi analyserar sagor och sägner, memes och ordspråk samt undersöker berättelser om övernaturliga väsen. Utbildningen rymmer både en kulturhistorisk inriktning och ett stort intresse för vår egen tids folklore.