Nytt nummer av Sjörättsbiblioteket

Den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket är knuten till Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet genom Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt. I tidskriften analyseras rättsutvecklingen på sjö- och transporträttsområdet.

Uppslag av tidskriften

Med anledning av Sveriges inträde i NATO ägnas nr 1/2024 av Sjörättsbiblioteket helt åt frågor med anknytning till sjöfart och beredskap. I en längre essä diskuteras etableringen vindkraftparker i svensk ekonomisk zon och dess påverkan på sjöfarten och försvarsberedskapen. Essän bygger på professor Johan Schelins inträdesanförande i Kungliga Örlogsmannasällskapet. I en kortare avslutande artikel diskuteras sedan vissa folkrättsliga aspekter rörande skyddet av den internationella sjöfarten i Röda havet.

Numret kan laddas ned från institutets hemsida:

www.sjorattsbiblioteket.se/

Om Sjörättsbibliotekets tidskrift 

Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet distribuerar den digitala tidskriften Sjörättsbiblioteket i vilken den aktuella rättsutvecklingen på sjö- och transporträttsområdet analyseras och kommenteras av akademiker och praktiskt verksamma jurister. Nya och tidigare nummer kan laddas ned kostnadsfritt på institutets hemsida.