Masterprogrammet i litteraturvetenskap med inriktning mot finsk litteratur erbjuder en sammanhängande tvåårig utbildning. Masterprogrammet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom det valda huvudområdet finsk litteratur, samt stärka studenternas ämnesöverskridande akademiska kunskaper innefattande etik och forskningsmetodik. Studierna inom huvudområdet presenterar aktuella forskningsområden samt teorier och metoder som är tillämpbara inom finsk litteraturvetenskap. Som student får du förutom språklig träning i finska på fördjupad nivå även träning i att på ett självständigt och reflekterande sätt tillämpa dessa teorier och metoder samt i att diskutera och värdera de aktuella teorierna och metoderna samt deras tillämpning.

Utbildningen består av obligatoriska kurser inom huvudområdet finska, obligatoriska kurser gemensamma för hela programmet samt valbara kurser ur fakultetens gemensamma kursutbud. Undervisningsspråk på programmet är finska på kurserna inom huvudområdet, och svenska och engelska på de övriga obligatoriska och valbara kurserna. Examensarbetet består av en vetenskaplig uppsats inom finsk litteraturvetenskap.

Programmet, som ger djupgående kunskaper och färdigheter, kan tjäna som en förberedelse för utbildning på forskarnivå i språkvetenskap, eller för en kommande yrkesverksamhet där mycket avancerade kunskaper i och om finska språket, finsk litteratur och finsk kultur krävs eller är en konkurrensfördel.

In English: Master’s Programme in Literature with Specialization in Finnish, 120 credits

The Master’s Programme in Literature with Specialization in Finnish Literature provides an in-depth two-year course of study in different areas of Finnish literature. You will be trained in independent and critical work on linguistic issues and you will improve your competence in applying theories and methods on literature of different kinds. The programme aims to extend and develop your grasp of your chosen field of study, as well as to strengthen your inter-disciplinary knowledge in areas like scientific theory, ethics and research methodology.

The training consists of compulsory courses that are common to the whole programme, compulsory courses in your main field of study, as well as optional courses from a pool of courses offered by departments from the Faculty of Humanities. Your work with the master’s thesis will develop your ability to conduct a literature investigation, analyse and discuss your observed data, and produce a scientific text in appropriate Finnish.

The programme, which provides detailed knowledge and skills, may serve as preparation for Third Level studies (PhD level) in Finnish literature, or for a professional career in connection with language: work in archives, translation and publishing companies and domestic and international administration.

Studiegång med kursplanering

År 1
Höstterminen (30 hp)

Period AB (augusti – oktober)
Introduktion till litterär tolkningsteori, 7.5 hp (huvudområde litteraturvetenskap)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp (huvudområde filosofi)

Period CD (november – januari)
FAA702 Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp (huvudområde finska)
Narrativ teori, 7.5 hp (huvudområde litteraturvetenskap)

Vårterminen (30 hp)

FAA803 Finska, Litteraturen efter 1939, 7.5 hp (huvudområde finska)
FAA802 Finska, Litteraturen från 1905 till 1939, 7.5 hp (huvudområde finska)
Valbar kurs, 7.5 hp
Valbar kurs, 7.5 hp

År 2
Höstterminen (30 hp)

FAA801 Finska, Litteraturen fram till 1905, 7.5 hp (huvudområde finska)
Valbar kurs, 7.5 hp
Färdighetskurs, 7.5 hp
Färdighetskurs, 7.5 hp
Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska) läses antingen som färdighetskurs eller som valbar kurs.

Vårterminen (30 hp)

Examensarbete, 30 hp (huvudområde finska)

Etappavgång magisterexamen (60 hp) med ev. fortsättning till masterexamen

Höstterminen (30 hp)

Period AB (augusti – oktober)
Introduktion till litterär tolkningsteori, 7.5 hp (huvudområde litteraturvetenskap)
Vetenskaplighet och forskningsetik, 7.5 hp (huvudområde filosofi)

Period CD (november – januari)
FAA702 Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp (huvudområde finska)
Narrativ teori, 7.5 hp (huvudområde litteraturvetenskap)

Vårterminen (30 hp)

Valbar kurs, 7.5 hp
Valbar kurs, 7.5 hp
Examensarbete, 15 hp

Valbara kurser

Av de valbara kurserna måste minst 15 hp tillhöra valt huvudområde och minst 15 hp tillhöra ett annat huvudområde. Avancerad akademisk engelska, 7.5 hp kan läsas antingen som en valbar kurs eller som en färdighetskurs. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig lärare. Utbudet av de valbara kurserna kan variera från år till år. Se lista längre ner på sidan för tillgängliga valbara kurser inom huvudområdet finska. Ansökan till kurser (utom kurserna under termin 1) i finska ska göras via www.antagning.se terminen innan kursen ges. Sista ansökningsdag för vårterminens kurser är 15 oktober och för höstterminens kurser 15 april. För valbara kurser i annat ämne än finska, kontakta respektive institution för information om ansökan.

Valbara kurser inom huvudinriktningen finska

Följande valbara kurser är tillgängliga på höstterminen:
FAA701 Finska, Språkvetenskaplig teori och metod, 7.5 hp
FAA805 Finska, Syntax, 7.5 hp

Följande valbara kurser är tillgängliga på vårterminen:
FAA804 Finska, Fonologi och morfologi, 7.5 hp
FAA806 Finska, Semantik och pragmatik, 7.5 hp

Valbara kurser inom andra huvudområden

Aktuell lista finns på Humanistiska fakultetens webbsida.

Färdighetskurser

En lista med aktuella färdighetskurser finns på Humanistiska fakultetens webbsida.

Kontaktuppgifter

Programansvarig lärare för inriktningen finsk litteratur: Outi Oja

Studierektor Sari Pesonen

Mer information