Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi, 330 hp

Om programmet

Observera att inriktningen omfattar 300 hp

Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan tillägnar du dig kompetens att undervisa i två ämnen. Som ämneslärare har du ansvar för elevers lärande och utveckling och undervisar i de skolämnen som ingår i din ämneskombination.

Religionskunskap - Geografi

Inom ämnet religionskunskap studeras äldre religioner, nutida världsreligioner, etik och livsåskådningar. Du får också kunskap om ungdomars lärande, samt om vetenskapliga teori- och metodfrågor, vilket utvecklar din förmåga att kritiskt värdera och utnyttja olika typer av källmaterial. Ämnesstudierna i religionskunskap omfattar 120 hp. Därutöver läser du geografi om 90 hp.

Innehåll

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 60 hp

UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Kurserna för blivande ämneslärare behandlar bland annat läraruppdraget, ämnesdidaktik, ledarskap, bedömning och betygsättning, lärandeteorier, specialpedagogik.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 225 hp

I utbildningen ingår två ämnen. Du skriver två självständiga arbeten om vardera 15 hp. Ett av de två arbetena ska ha ämnesdidaktisk inriktning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp

VFU är en viktig del av utbildningen. Under VFU:n får du möjlighet att medverka i undervisningen r och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter.

Examen

Ämneslärarexamen på avancerad nivå.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen