Hur påverkar effekten av torka produktionen av nektar?

För första gången undersöker några forskare vid Stockholms universitet effekterna av hur markförändringar (kompost) påverkar produktionen av blommor och nektar i gräsmarker i kombination med effekterna av torka. Resultaten visar att tillgången på nektar i gräsmarker, med en inhemsk vegetation och naturliga markförhållanden, förblir relativt stabil under torka. Forskarna såg också att markförändringar ökar tillgången på blommor och nektar på klippta gräsmarker. Resultaten är artspecifika, så andra växtsamhällen kan reagera annorlunda.

Under de senaste decennierna har många studier visat på en dramatisk minskning av mångfalden och förekomsten av pollinerande insekter. En av huvudorsakerna till att dessa pollinerare minskar är bristen på blomresurser på grund av förändrad markanvändning. De återstående gräsmarkerna utgör en viktig resurs med blomresurser och häckningsplatser för pollinerande insekter.

Minskar torka mängden av nektar som är tillgänglig för pollinatörer – och kan vi i så fall kompensera för det genom att tillsätta kompost?

För att besvara de här frågorna har en grupp forskare vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet vid Bolincentret för klimatforskning, genomfört både fältarbete och använt en befintlig databas med nektardata. 

Intresset för att studera torkans effekter på blomning har ökat under de senaste åren. De flesta av studierna har utförts i torra till halvtorra områden eller i laboratorier/växthus, och det har endast gjorts ett fåtal naturliga experiment i tempererade områden. Dessutom fokuserar studierna ofta bara på kommersiellt odlade grödor där man studerat en enda händelse med torka. Därför har nu forskarna i den här studien mätt effekterna av upprepade händelser med torka på naturliga gräsmarker i södra Sverige.

En pollinatör i farten på gulvial (Lathyrus pratensis), den växt som gav mest nektar i den här studi
En pollinatör i farten på gulvial (Lathyrus pratensis), den växt som gav mest nektar i den här studien. Foto: Nina Roth.

Minskat antal pollinerande insekter 

I jordbrukslandskap spelar kvarvarande artrika gräsmarker en nyckelroll för att tillhandahålla blomresurser för pollinatörer. Torka utgör ett allt större hot mot överflöd av blommor och nektar. Markförändringar är ett nytt verktyg i skötseln av gräsmarker där man ökar kolbindningen och markens vattenhållande förmåga. 

I den här studien har vi undersökt hur torka påverkar blomresurser, som antal blommor, nektars kvantitet och kontinuitet. Vi har studerat olika gräsmarker och om markförändringar (t.ex. kompost) skulle kunna mildra potentiella negativa effekter av torka, säger Nina Roth, doktorand vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Bilden visar experimentområdet och blommande maskrosor (Taraxacum sect. Ruderalia). Maskrosor är en av de tidigaste blommande växterna på gräsmarker och därför är de viktiga för tidig tillgång på nektar. Foto: Nina Roth.

Fältstudier i södra Sverige

Den här studie är en del av ett större experiment, som sattes upp 2019 för att studera de interaktiva effekterna av kompost och torka på kolets bindningsförmåga, biomassans tillväxt och biologisk mångfald. Fältstudierna gjordes vid Tovetorps forskningsstation i södra Sverige. År 2021 räknades blommorna i varje undersökningsruta under hela blomningssäsongen. Forskarna observerade en minskning av blommor under torka i klippta rutor, men inte i de övergivna rutorna. Nektarnas mängd och kontinuitet under säsongen påverkades inte nämnvärt av torka i något av de undersökta områdena. Kompostbehandlingen visade sig ha positiva effekter på produktionen av blommor, mängden nektar och kontinuiteten i de rutor som klipptes regelbundet.

Några få arter står för den största produktionen av nektar

De 37 blommande växtarterna som ingick i den här studien reagerade olika på behandlingarna (ökning kontra minskning av blomresurser). Det är några få arter som står för den största produktionen av nektar, främst gulvial (Lathyrus pratensis), kråkvicker (Vicia cracca) och hundkex (Anthriscus sylvestris).

Vårat experiment visar att tillgången på nektar på gräsmarker med en inhemsk flora och naturliga markförhållanden förblir relativt stabil under en experimentell torka. Vi såg också att markförbättring med kompost ökar blomresurser, som antal blommor, nektars kvantitet och kontinuitet, på klippta gräsmarker, säger Nina Roth.

Nina Roth mäter markens fuktighet under experimentet. Foto: Sara Cousins.
Nina Roth mäter markens fuktighet under experimentet. Foto: Sara Cousins.

Läs mer i den vetenskapliga artikeln

Roth, N., Kimberley, A., Guasconi, D., Hugelius, G., & Cousins, S. A. O. (2023).  Floral resources in Swedish grasslands remain relatively stable under an experimental drought and are enhanced by soil amendments if regularly mown. Ecological Solutions and Evidence, 4, e12231. https://doi.org/10.1002/2688-8319.12231

Kontakt

Nina Roth
E-post: nina.roth@natgeo.su.se
Personlig hemsida