Torra områden: komplexa ekosystem under ökad press

Torra marker (öknar och andra torra områden) täcker 40 % av landytan och här bor mer än två miljarder människor. De komplexa ekosystem i dessa områden är anpassade till vattenbrist, men ökande torka och mänsklig påverkan undergräver torra markens ekologiska funktion och förmåga att tillhandahålla viktiga ekosystemtjänster.

Torra områden i Utah, US. Foto: Stefano Manzoni.
Vegetation i torra områden i Utah, US. Foto: Stefano Manzoni.

Stefano Manzoni, docent i ekohydrologi vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet är medförfattare till en översiktsartikel i Nature Climate Change, som sammanfattar de senaste framstegen i studier av torra markers produktivitet och hur vegetationen svarar på miljöförändringar. 

Stefano Manzoni
Stefano Manzoni

Det finns en otrolig mångfald i torra marker och de reagerar snabbt på nederbörd. Ofta dramatiskt med bland annat höga punktutsläpp av koldioxid eller snabb återväxt av vegetationen efter en torr period. Denna variation i rum och tid gör dem svåra att övervaka och förutsäga, men också fascinerande att studera, säger Stefano.

Internationellt samarbete med mångsidig expertis

Studien leddes av professor Lixin Wang, en hydrolog vid IUPUI School of Science, Indiana University, USA i samarbete med en liten, men mångsidig grupp av internationellt erkända forskare, Dr. Wenzhe Jiao (MIT, USA), Dr. Natasha MacBean (Western University, Kanada), Dr. Maria Cristina Rulli (Politecnico di Milano, Italien), Docent Stefano Manzoni (Stockholms universitet, Sverige), Dr. Giulia Vico (SLU, Sverige) och Prof. Paolo D'Odorico (University of California, Berkeley, USA).

Komplexitet i torra markernas dynamik

I översiktsartikeln bryter Wang och medförfattare ner komplexiteten i de torra markernas dynamik. De ger en djupgående diskussion om den pågående debatten om huruvida dessa marker expanderar vid ett varmare klimat, vilka de viktigaste drivkrafterna är för förändringar i markens vegetation, och vikten av de hydrologiska processer som reglerar ekosystemen. Här diskuteras också jordbruk, bete och förändringar i markanvändning i torra marker under nuvarande och framtida klimat.

Holistiska tillvägagångssätt för förvaltning 

Framöver föreslår forskarna att man bör prioritera holistiska tillvägagångssätt för förvaltning av torra områden genom att ta hänsyn till ökad påverkan från klimatförändringar och mänskliga aktiviteter och vara medveten om de osäkerheter som finns vid observationer och förutsägelser av torra markernas produktivitet.

Läs mer i vetenskapliga artikeln i Nature Climate Change

Kontaktperson

Stefano Manzoni
stefano.manzoni@natgeo.su.se