Postdocprojekt: Hur länge får man heta Botvid? (2020–2022)

Hur länge får man heta Botvid? Forngutniskt personnamnskick i gotländskt epigrafiskt material från 750 till 1500-tal. Ett postdocprojekt som leds av Sofia Pereswetoff-Morath, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

 

Syfte och mål

Gotländska inskrifter från vikingatiden och medeltiden innehåller ett rikt och i många avseenden unikt namnmaterial som aldrig behandlats som en korpus på något strukturellt och övergripande sätt med fokus på namnens variation. Detta är vad projektet avser att göra, och för det syftet är det indelat i fyra delmål:

Del 1: ”Folkbokföring”

Projektet inkluderar alla personnamn som finns belagda i epigrafiskt material på Gotland. Oavsett om de kommer från latinska inskrifter, forngutniska inskrifter eller lågtyska inskrifter, får de ingå i projektet. Det totala antalet inskrifter som ingår just nu är c:a 650 och det totala antalet personnamn runt 1000. Projektets första steg är att skapa en databas med namnen och beskriva dessa utifrån parametrar som kan bli relevanta för projektets följande tre steg. Denna första del kan jämföras med ett slags historisk folkbokföring.

Del 2: Nordiska variationsnamn. Hur länge klarar de sig i konkurrens med inlånade namn?

Det intressanta med Gotland är att man under medeltiden fortsätter med variation som ett sätt att bilda nya namn. Det skulle därför vara högintressant att undersöka hur länge denna variationsnamnbildning är levande på Gotland, och vilka förleder och efterleder som kan sägas ha varit de mest populära och produktiva och under vilken period. En socio-onomastisk följdfråga som denna delstudie hoppas kunna svara på är om man kan urskilja någon grupp av människor som ger preferens till nordiska respektive inlånade namn.

Del 3: Undersökning av osäkra namnbelägg

Några namnbelägg har osäker läsning eller tolkning. Ett av projektets delsyften är att kartlägga sådana osäkra läsningar och tolkningar och försöka eliminera en del av osäkerheten genom empiriska undersökningar av själva inskrifterna.

Del 4: Rungrafematisk undersökning

En följd av delstudie 3 är en undersökning av Gotlands grafematiska rikedom på runformer. Till skillnad från tidigare undersökningar av gotländska runformer, kommer denna studie att fokusera på att etablera vilka fonem som får presenteras med vilka graftyper och i vilken kontext.
Kontakt

Projektledare: Sofia Pereswetoff-Morath, Stockholms universitet.
Sofia Pereswetoff-Morath
Finansiärer:  

Publicerad på vår webbplats 2021-03-08.