VR-medel till projektet Interaktion med sociala robotar för utbildning

Stockholms universitet har fått medel från Vetenskapsrådet (VR) för det utbildningsvetenskapliga projektet Interaktion med sociala robotar för utbildning: Robotassisterat lärande för studenter med olika språkliga bakgrunder. I projektet deltar Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD) och Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) vid Stockholms universitet, samt KTH och Linköpings universitet (LiU).

En robotbyst med ett ansikte framför en datorskräm och en person som pratar med den.
Foto: Ingmarie Andersson

Talteknologin har gjort framsteg vad gäller utveckling av system som kan fungera som samtalspartners, och därmed erbjuda möjligheter till lärande. Sociala robotar representerar det senaste ledet i denna utveckling. Det finns dock inte mycket forskning med särskild fokus på autentiska samtalssituationer där robotar interagerar med vuxna och inte alls på vuxna i lärsituationer, särskilt de som har svenska som andraspråk. Det här projektet utforskar möjligheter och utmaningar i användandet av HRI (Human-Robot Interaction) för vuxnas lärande, med fokus på studenter med svenska som andraspråk. Projektet bedrivs över tre år.

 

Observationer, intervjuer och enkäter

Det empiriska materialet för projektet kommer att samlas in från yrkesutbildning (Vocational Education and Training; VET). I ett första steg görs etnografiska observationsstudier av klassrumsinteraktion. Med utgångspunkt i dessa observationer utformas scenarier där såväl studenter med svenska som andraspråk som studenter med svenska som förstaspråk interagerar med en social robot, i olika konstellationer. Scenariernas genomförande dokumenteras med hjälp av video, och vi jämför därefter interaktioner med endast mänskliga deltagare med scenarier som inkluderar den sociala roboten. Vidare jämförs interaktionerna med avseende på språklig bakgrund hos de deltagande studenterna.

Med hjälp av såväl intervjuer och enkätstudie som etnometodologisk multimodal samtalsanalys (EMC A) undersöker vi vilka möjligheter och utmaningar som finns i användandet av HRI för att stödja studenters lärande, särskilt när det gäller interaktion med studenter med svenska som andraspråk. Projektet syftar till att utveckla kunskap om olika aspekter av HRI i vuxenutbildning, samt den potential som finns i HRI för att möta det ökande behovet av kompetens- och färdighetsutveckling bland vuxna yrkesaktiva (varav en betydande del talar svenska som andraspråk) inom ramen för VET.

 

Projektsidor

Svenska: Interaktion med sociala robotar för utbildning: Robotassisterat lärande för studenter med olika språkliga bakgrunder.

Engelska: Interaction with social robots for education: Robot-assisted learning for students with diverse language backgrounds.

 

Projektledare

Ali Reza Majlesi, IPD

 

Projektdeltagare

Olov Engwall (KTH)

Silvia Kunitz (LiU)

Gustav Lymer (IPD)

Catrin Norrby (Svefler)

 

Projektperiod

2023–2025

 

Finansiär

Vetenskapsrådet (VR), utbildningsvetenskap