De granskar avvägningarna mellan integritet och effektiviserad äldrevård

Videobaserad teknik kan vara till stor hjälp inom äldreomsorgen, men aktualiserar samtidigt flera frågor av bl.a. juridisk karaktär. Vid Juridicum studerar just nu två doktorander dessa frågor inom ramen för ett större forskningsprogram inom EU vid namn VisuAAL.

Camera lens with healthcare-related icons above. Processed image.
Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet VisuAAL är ett fyraårigt Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Network (ITN), med en total budget på 3 973 703 euro, som omfattar totalt fem förmånstagare och 14 partneruniversitet i EU. Bild: VisuAAL

Det av EU-kommissionen finansierade forskningsprogrammet VisuAAL har till ändamål att öka medvetenheten och förståelsen för hur videobaserad teknik kan effektivisera vården av äldre i hopp om att överbygga klyftan mellan användarnas krav på personlig integritet och funktionellt användbar digital vård och omsorg (AAL-teknik). Det är en högaktuell fråga, sett till att livslängden hos Europas befolkning ständigt ökar - liksom omkostnaderna för vård och omsorg av dessa. 

Genom djupare insikt inom etiska, juridiska, integritets- och samhällsrelaterade frågor är förhoppningen med VisuAAL att den befintliga oron över ett ”Big brother”-samhälle, där inspelat material ska lagras och komma att användas av obehöriga i fel syfte, kan mildras och ställas i rätt kontext där även fördelarna av AAL-teknik omfattas. 

Sammanlagt finansieras 15 doktorander inom olika vetenskaper av VisuAAL, varav två vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, där de närmast anknyter till Institutet för rättsinformatik. Professor Peter Wahlgren och biträdande lektor Liane Colonna är huvudansvariga för projekten, vilket innebär att de förutom att leda den dagliga verksamheten i projektet - inklusive hantering av alla resultat - var ansvariga för att skriva bidragsansökan och förhandla om kontraktet som gjorde det möjligt att ta emot de två doktoranderna våren 2021.

– Vi är mycket glada över att ha Zhicheng He och Maksymilian Kuzmicz som doktorander vid Institutet för rättsinformatik. Deras projekt tar upp viktiga frågor som är högst relevanta i en tid då AI-baserade tekniker som datorseende blir allt vanligare i samhället, säger Liane Colonna.

Studerar den rättsliga ramen för hantering av hälsodata

Zhicheng He kommer ursprungligen från Kina. Hans doktorandprojekt "Video-based AAL technologies and colliding legal frameworks" omfattar en jämförande juridisk studie mellan EU:s och Kinas rättsliga ram för hur hälsodata får samlas in, lagras och analyseras i samband med användning av digital teknik på assisterade boenden. Han berättar att det är ett viktigt ämne eftersom en kartläggning av det komplexa rättsliga ramverket som omger det här området kan hjälpa oss att bättre utnyttja och njuta av fördelarna med den framväxande IT-tekniken;

Zhicheng He

– Under de senaste åren har jag bevittnat den enorma potentialen hos ny IT-teknik inom hälso- och sjukvården, både som svar på covid-19-pandemin och för att ta itu med hälso- och sjukvårdsfrågor i samband med visuAAL-projektet. Alla dessa framsteg är starkt beroende av behandlingen av hälsodata, och jag anser därför att detta ämne är oerhört viktigt.

Hittills har Zhicheng presenterat sin forskning inom VisuAAL på fyra internationella konferenser. Under 2022 publicerade han en del av sin forskning i en artikel (“Privacy-enhancing Technologies for Active and Assisted Living: What Does the GDPR Say?”) för vilken han också fick "Best Workshop Student Paper Award" i PETRA 2022. Nu ser han fram emot att delta på VisuAALs kommande konferens för doktorander, som Institutet för rättsinformatik arrangerar vid Stockholms universitet i april. 

Får utbyte både av seniora och yngre forskare

– Jag tycker verkligen om den fria, jämlika och öppna forskningsatmosfären vid Stockholms universitet. SU ger mycket bra stöd till doktorander, vilket har varit till stor hjälp för min forskning. Jag är också mycket glad över att vara knuten till Institutet för rättsinformatik (IRI). Enligt min mening erbjuder IRI nya perspektiv på den juridiska forskningen. Forskarna här bedriver framtidsinriktad och banbrytande forskning med ett internationellt perspektiv. Som en person som älskar juridik och IT så känner jag mig hemma hos IRI, berättar Zhicheng

Att vara del av ett Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Innovative Training Network (ITN) ger också stora fördelar säger Zhicheng. VisuAAL tillhandahåller både utbildning, kurser och workshops om vetenskapliga och kompletterande färdigheter som är av vikt för de olika doktorandprojekten.

– VisuAAL är mycket internationellt och har ett välstrukturerat utbildningsprogram för doktorander, med stora möjligheter till internationellt utbyte. VisuAAL är också mycket tvärvetenskapligt. Vi har fantastiska handledare och forskare från olika områden, t.ex. juridik, datavetenskap och samhällsvetenskap. Alla medlemmar i visuAAL är experter inom sina respektive områden. Jag har lärt mig mycket av dem, säger Zhicheng.

Ska utreda hur lagen bör balansera intressen

Doktoranden Maksymilian Kuzmicz projekt med titeln "Video-based AAL technologies and balancing of interests" har som övergripande syfte att undersöka hur lagen bör balansera intressen inom ramen för videobaserad teknik inom digital vård och omsorg. I det stora hela handlar det om avvägningar mellan en individs rätt till personlig integritet och de fördelar som finns med att kunna ge vård på distans, till exempel via videomöten. Liksom Zhicheng så vittnar han om att det är en fördel att vara del av VisuAAL när han ska studera dessa frågor.

Maksymilian Kuzmicz

– Att vara Maria Skłodowska-Curie-Fellow ger mig ett nätverk av människor som arbetar med samma problem, men från olika vetenskapsområden. Det gör att jag kan förstå problemet bättre och bedriva tvärvetenskaplig forskning. Den aspekten av dialogen är avgörande för mig. Det är också en anledning till att jag uppskattar att delta i vetenskapliga konferenser säger Mksymilian och forsätter; 

– I mars deltog jag till exempel i CSUN Assistive Technologies Conference, som är den största konferensen om hjälpmedelsteknik i USA. Att presentera mina artiklar på det här viset ger mig möjlighet att inspirera och bli inspirerad, diskutera och vidga mina vyer.

Mer om avhandlingsprojekten

Forskningsprojekten inom VisuAAL beräknas att pågå till våren 2025. Resultat i form av artiklar och deltagande i konferenser presenteras löpande på hemsidan:

www.visuaal-itn.eu/

Citaten i artikeln är fritt översatta från engelska.

Text: Natalie Oliwsson