Ny ordförande för IFIM:s styrelse

Frantzeska Papadopoulou, professor i immaterialrätt vid Stockholms universitet, har utsetts av rektor till ny ordförande i Institutet för immaterialrätt och marknadsrätts (IFIM) styrelse. Hon ersätter därmed Per Jonas Nordell som haft uppdraget dessförinnan.

Bild på fasaden vid C-huset
Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt är lokaliserat högst upp i Juridiska institutionens lokaler i Södra huset, campus Frescati. Här ligger också institutets bibliotek som besitter rättsvetenskaplig litteratur från 1800-talet och framåt. Foto: Sten-Åke Stenberg

Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt, förkortat IFIM, grundades år 1956 vid Stockholms högskolas juridiska fakultet och är idag placerat under den Juridiska institutionen vid Juridiska fakulteten inom det humanvetenskapliga området, Stockholms universitet. Institutet har till uppgift att främja forskning och utbildning inom immaterialrättens och marknadsrättens områden och leds av en styrelse och en föreståndare. 

Styrelsen i IFIM består av en ordförande och minst fem och högst sju ledamöter, vilka utses för en period om tre år av rektor på förslag av prefekten vid Juridiska institutionen, efter yttrande av Områdesnämnden för humanvetenskap. Till majoriteten ska medlemmarna av styrelsen bestå av vetenskapligt kompetenta ledamöter. De sammanträder minst tre gånger om året på kallelse av ordföranden för att planera verksamheten och dess budget.

– IFIM är ett framstående institut som utmärker sig internationellt på många sätt. Vi leder, samordnar och medverkar i forskningsprojekt och samverkar med andra fakulteter och vetenskapliga institut både nationellt och internationellt. Jag har haft anknytning till institutet ända sedan jag var doktorand och att nu få bidra till verksamhetens strategiska utveckling i rollen som dess ordförande känns jättebra! Det kommer såklart att innebära en hel del "hands-on arbete", men det ser jag fram emot, säger Frantzeska.

Fullgör flera syften och uppdrag

Som en del av sitt uppdrag har IFIM en lång tradition av att främja och sprida kunskap om forskning inom immaterialrätt och marknadsrätt. Att arrangera och agera värd för högprofilerade evenemang bidrar till att uppfylla detta och kommer att vara en fortsatt stor del av verksamheten, berättar Frantzeska:

Porträtt
Frantzeska Papadopoulou blir ny ordförande för IFIM. Foto: Privat

– Under de senaste två åren har vi organiserat digitala seminarier på Zoom som har haft över 1000 deltagare från olika delar av världen. Eftersom det har varit så populärt kommer vi att fortsätta med detta och därtill också komplettera med seminarier som äger rum IRL en gång per månad, där vi har möjlighet att presentera forskning som pågår under IFIM:s regi, både av våra forskare och våra studenter.

Ett annat av uppdragen som nämns i institutets stadgar är att IFIM ska ”vidmakthålla och vidareutveckla ett specialbibliotek, som ska hållas tillgängligt för forskare och andra intresserade”. Biblioteket, som besitter rättsvetenskaplig litteratur från så långt tillbaka som 1800-talet, uppdateras med nya titlar årligen. En lista över tillgängliga titlar finns på institutets hemsida, där det också är möjligt att göra utsökningar och ställa frågor till bibliotekarien.