Pernilla Leviner utses till expert i utredning om placerade barn

Regeringen har förordnat Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, att ingå som expert i ”Utredningen om barn och unga i samhällets vård”. Utredningens syfte är att säkerställa att barn och unga som placeras i familjehem, jourhem, stödboende etc. är garanterade trygghet och en i övrigt god vård.

Barn sitter vid ett fönster med en nalle i famnen
Under 2020 fick 27 300 barn och unga insatser i form av vård utanför det egna hemmet. De vanligaste formerna av placering var familjehem och HVB, därefter följt av placeringar i stödboende och i Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (Källa: Dir. 2021:84). Foto: Mostphotos

”Det vilar ett stort ansvar på samhället när barn och unga placeras i vård utanför det egna hemmet. Vården måste vara trygg, säker och av god kvalitet. Trots det vet vi att det förekommer allvarliga brister. Därför tillsätter vi nu en bred utredning för att förbättra kvaliteten vid placeringar, sa socialminister Lena Hallengren i en kommentar när regeringen presenterade utredningen om barn och unga i samhällets vård i oktober förra året. Som särskild utredare utsågs Carina Ohlsson, riksdagsledamot från Lidköping och ledamot i socialförsäkringsutskottet.

För att vara behjälpliga i utredningen har tre sakkunniga och tio experter tillsatts på förordnande. En av dessa är Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. 

Med fokus på barns rättigheter

Pernilla Leviner är föreståndare för Barnrättscentrum vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, och har fokuserat sin forskning särskilt kring samhällets ansvar för att skydda barn från att fara illa. Redan i sin avhandling från 2011 skrev hon om socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och hon har därefter bland annat bedrivit forskning i frågor som rör placerade barns rättigheter, barns rättigheter i hälso- och sjukvården samt frågor som rör barns rätt till delaktighet genom rättsliga ombud. 

Förordnandet som expert i Utredningen om barn och unga i samhällets vård (S 2021:06) gäller tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna inom utredningen är slutförda. Uppdraget ska redovisas senast den 10 april 2023.

Läs mer om utredningen

Läs mer om Pernilla Leviner
 

Om Statens offentliga utredningar

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Till utredningen kan experter och/eller sakkunniga förordnas för att bistå med expertis på området.

De statliga utredningarna är en del av den svenska lagstiftningsprocessen. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.