Pernilla Leviner utses till expert i utredning om stärkt barnrättsperspektiv i LVU

Regeringen har förordnat Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, att ingå som expert i ”utredningen om stärkt barnrättsperspektiv i LVU och en översyn av grunderna för vård”. Utredningens syfte är bland annat att säkerställa skyddet och rättssäkerheten för barn och unga i samband med umgängessituationer och vårdens upphörande.

Pojke som sitter i ett fönster
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, även känd som LVU, är en viktig del av den svenska lagstiftningen för att trygga välfärden för unga i utsatta situationer. Lagen ger myndigheterna befogenhet att vidta åtgärder för att säkerställa barnets eller ungdomens bästa, även genom tvångsomhändertagande om det bedöms nödvändigt för deras skydd och utveckling. Foto: Yuri Arcurs / Mostphotos

”Lagändringarna som följde efter den tragiska händelsen med den lilla flicka som kallades Lilla hjärtat var ett steg i rätt riktning. Det finns dock fortfarande viktiga aspekter av tvångsvårdslagstiftningen som behöver belysas och utredas för att säkerställa att principen om barnets bästa tillgodoses i praktiken. Alla barn och unga har rätt till en trygg och ljus framtid", sa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i en kommentar när regeringen presenterade utredningen om stärkt barnrättsperspektiv i LVU i november förra året. Som särskild utredare utsågs Anders Hagsgård, hovrättspresident på Hovrätten för Västra Sverige.

För att vara behjälpliga i utredningen har tre sakkunniga och sex experter tillsatts på förordnande. En av dessa är Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet. 

Med fokus på barns rättigheter

Pernilla Leviner är föreståndare för Barnrättscentrum vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, och har fokuserat sin forskning särskilt kring samhällets ansvar för att skydda barn från att fara illa. Redan i sin avhandling från 2011 skrev hon om socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och hon har därefter bland annat bedrivit forskning i frågor som rör placerade barns rättigheter, barns rättigheter i hälso- och sjukvården samt frågor som rör barns rätt till delaktighet genom rättsliga ombud. 

Förordnandet som expert i Utredningen om stärkt barnrättsperspektiv i LVU och en översyn av grunderna för vård (S 2023:13) gäller tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna inom utredningen är slutförda. Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2025.

Läs mer om utredningen

Läs mer om Pernilla Leviner
 

Om Statens offentliga utredningar

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Till utredningen kan experter och/eller sakkunniga förordnas för att bistå med expertis på området.

De statliga utredningarna är en del av den svenska lagstiftningsprocessen. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.