Publikationer Gunlög Sundberg

Publikationer

Gunlög Sundberg

Artikel i tidskrift

Författare Titel År
Gunlög Sundberg
Language policy and multilingual identity in Sweden through the lense of Generation Y 2013
Gunlög Sundberg
Kommunikativa dilemman i rekryteringssamtal 2010
Gunlög Sundberg
Bedömning och testning av andraspråksfärdighet i Norden 2007

Bok

Författare Titel År
Claes Garlén, Gunlög Sundberg
Handbok i svenska som andraspråk 2008

Handledare studentuppsats/examensarbete (där studenten har lagt in i DiVA)

Författare Titel År
Catrin Öhman Björk
Synliggöra språket : Dynamisk självreglerande korrigerande (DSK) återkoppling - en aspekt av lärande bedömning i gymnasieämnet svenska som andraspråk 2012
Sara Rösare
Journalen i vardagen, vardagen i journalen : En fallstudie av social dokumentation på ett äldreboende 2013
Gustav Olars
Prestation, meningsskapande och sociala relationer : En undersökning av problemsekvenser vid den muntliga delen av Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) 2014
Emilia Jonasson
Attityd och dialogicitet i äldreomsorgens texter : Evaluerande språk i dokumentationen på ett vårdboende 2010

Kapitel i bok, del av antologi

Författare Titel År
Gunlög Sundberg
Kommunikationsetnografi som resurs för språk(in)lärare 2016
Gunlög Sundberg
Representation, mångfald och förnyelse i offentlig förvaltning 2013
Gunlög Sundberg
Att bedöma andraspråkstexter 2007
Gunlög Sundberg
Metaspråkliga drag i andraspråkssamtal 2011
Gunlög Sundberg
Omformuleringar som resurs och begränsning 2011
Gunlög Sundberg
Reformulations as a resource and a constraint 2011
Gunlög Sundberg
Institutionella samtal som lärandemiljö 2011

Konferensbidrag

Författare Titel År
Elena Volodina, Beata Megyesi, Mats Wirén,
et al.
A Friend in Need? : Research agenda for electronic Second Language infrastructure 2017
Gunlög Sundberg
Språkbeskrivningar i ett andraspråksperspektiv – språket sett som regel eller som resurs? : 2010
Gunlög Sundberg
Praktikanten som kommunikationsetnograf: insocialisering i myndigheters textkulturer 2009
Gunlög Sundberg
Med andra ord - omformuleringar som kommunikativ resurs för meningsskapande i andraspråkssamtal 2011

Övrigt

Författare Titel År
Gunlög Sundberg
Att delta i institutionella samtal 2011

Universitetslektor, forskare och prefekt

Gunlög Sundberg

Gunlög Sundberg. Foto: Johan Asplund

Rum: D 674
Telefon: 08-16 43 20
Fax: 08-15 85 33
E-post: gunlog.sundberg@su.se

Adress
Hitta till oss

www.su.se/svefler/sundberg_gunlog

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.