Det undersökta materialet består av familje- och kvinnosakstidskrifter från 1870-talet, en statlig informationsbroschyr och veckotidningar från 1940-talet, bloggtext, föräldratidningar, landstingsinformation och internetbaserad sjukvårdsrådgivning från 2010-talet. Undersökningen syftar även till att inventera vilka visuella och skriftspråkliga resurser som har potential att realisera legitimerande betydelser i text.

Avhandlingens teoretiska bas hämtas dels från konstruktivistiska och feministiska teorier om diskurs, dels från sociosemiotiken. Ett särskilt intresse ägnas åt subjektspositioner och maktrelationer och avhandlingen undersöker vilka föräldraskapsrelaterade subjektspositioner som legitimeras i undersökningsmaterialet, vilka maktrelationer subjektspositionerna reproducerar samt hur positioner transformeras som diskontinuiteter av varandra över tid.

Ett centralt diskurshistoriskt resultat handlar om hur positionen modern som primär förälder dominerar undersökningsmaterialet. Denna position legitimeras huvudsakligen under 1870-talet, medan den transformeras till en legitim och förgivettagen position under 1940- och 2010-talet. Analysen fångar vidare hur positionen legitimeras med hänvisning till en kristen och kolonialt präglad diskurs under 1870-talet. Denna legitimerande diskurs tystnar förvisso under 1940- och 2010-talet, men fortsätter samtidigt att prägla representationerna under de senare undersökningsperioderna. Vidare fångar analysen hur diskurser om legitimt föräldraskap konstitueras av föreställningar om manlighet, Sverige och svenskhet, expertkunskap, lyhördhet inför barn, konsumtion och riskhantering under hela undersökningsperioderna, dock på diskontinuerliga sätt.

Undersökningens övergripande slutsats handlar om hur diskurser från en tidsperiod kan konstituera tysta fundament för representationer i senare historiska kontexter. Genom att nysta upp historien från dåtid till nutid visar avhandlingen på möjligheten att kliva ut ur sin samtids förgivettaganden och undergräva dess självklarheter och maktrelationer genom att sätta dem i historisk belysning.