Bin och fjärilar besöker dagligen hundratusentals olika växter världen över för att samla näring till sig själva och sin avkomma. Som en del av denna process kommer de samtidigt att pollinera sina värd-växter, vilket in sin tur säkerställer dess förökning och stabiliserar de ekosystem inom vilka de verkar. Större delen av våra grödor är helt beroende av dessa flygande insekters pollineringstjänster, men alarmerande rapporter om hur de snabbt minskar i antal kommer in från jordens alla hörn. Några av orsakerna till detta är att pollinerarnas naturliga miljöer snabbt förändras med klimatförändringar, urbanisering och moderna jordbruksmetoder. Att bromsa denna negativa trend är ett ämne av akut internationellt intresse, och att ta fram effektiva och fokuserade bevarandeprogram är en av vår tids största och viktigaste utmaningar. Ett centralt problem är att de metoder vi idag förlitar oss på för att definiera de habitat inom vilka de olika pollinerare verkar - och där med också bör skyddas - är tidskrävande och endast kan tillämpas på de mest frekvent förekommande arterna. Detta projekt syftar till att ta fram en helt ny lösning på detta problem, där vi utifrån olika morfologiska egenskaper hos en given pollinerare – nyligen infångad i fält eller upptagen från ett museums arkiv – kan definiera den spännvidd av habitat inom vilken denna art framgångsrikt kan verka.