På gång på NC

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har en stor bredd i sin verksamhet och måste hela tiden anpassa sig efter nya förutsättningar. Här kan du läsa vad som är på gång just nu.

Sofia Engman
Sofia Engman. Foto: Privat

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) arbetar långsiktigt för att nyanlända och flerspråkiga barn och elever, inom alla skolformer, ska erbjudas goda förutsättningar att klara sina studier och få goda möjligheter att bli aktiva i både samhälle och arbetsliv.

– Vi behöver vara följsamma i vårt uppdrag, förklarar Sofia Engman som är ansvarig föreståndare för enheten. Vi ska vara en aktiv resurs för såväl verksamma lärare som skolledning och vi bevakar ständigt aktuella frågor och utgår från de behov som finns. Vi har en stor bredd i vår verksamhet och måste hela tiden anpassa oss efter nya förutsättningar.

– Just nu har vi många spännande saker på gång. Här är några exempel.

 

En språk- och yrkesintegrerande didaktik

– Ett uppdrag vi har handlar om att utveckla ett material till stöd för kommuner som erbjuder kombinationsutbildningar, berättar Sofia. Många utlandsfödda ungdomar och vuxna läser yrkesutbildningar, samtidigt som de lär sig svenska. Det är en utmaning för både elev, lärare och organisation. Och eftersom utbildningarna är relativt nya, saknas specifik forskning och den beprövade erfarenheten är begränsad.

– NC har dock i flera år arbetat verksamhetsnära i olika projekt och utformat ett antal didaktiska principer som kan fungera som riktning i arbetet med att integrera språk- och yrkesundervisning. Det material vi nu tar fram kan användas som underlag för samtal och diskussioner i verksamheterna. Materialet kan också bidra till att lärarutbildning och kompetensutvecklingsinsatser blir mer relevant för lärare som arbetar inom komvux.

– Här vill jag också betona att de didaktiska principer som vi arbetar fram inte begränsas till yrkesutbildningar, utan är intressanta för alla sammanhang där erfarenhetsbaserad undervisning är i fokus.

Här kan du läsa mer om och ta del av materialet

 

Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

– En annan viktig och återkommande aktivitet för oss är det symposium vi anordnar vart tredje år. Under pandemin har vi behövt tänka om och skjuta fram, men om några veckor är det dags igen. Årets tema är "Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv". Det blir inte helt som vanligt, i år blir symposiet digitalt men kärnan är densamma.

– Symposiet är en viktig plattform för verksamma lärare i svenska som andraspråk och sfi. Där får man mötas och diskutera och ta del av aktuell forskning med tydlig didaktisk koppling för undervisning av elever med svenska som andraspråk.&

– Plenarföreläsningarna kommer sändas live från Aula Magna och om du som kollega är intresserad att komma förbi och lyssna på plenarerna är du välkommen att höra av dig till symposium2022.andrasprak@su.se 

Läs mer om Symposium 2022

 

Stort behov av sva-kompetens

– Som alltid har vi också flera kompetensutvecklande insatser på gång, fortsätter Sofia Engman. Vi har ofta långa samarbeten med huvudmän och skolor. Vi utgår så långt det är möjligt från ett undersökande förhållningssätt. Det innebär att vi tillsammans med lärare och rektor och andra nyckelpersoner, exempelvis genom samtal och observationer, utforskar och synliggör både tidigare erfarenheter och aktuella behov. Det påverkar sedan hur utbildning utformas.

– Just nu ser vi en ökad efterfrågan av insatser kring svenska som andraspråk. Många kommuner är i stort behov av stöd och samverkan i processen att utveckla ämnet. Det handlar om både organisation och undervisning.

– I anslutning till det får vi också frågor om behörighetsgivande fortbildning i svenska som andraspråk med svensklärare som målgrupp. Vi har med vår egen institution och andra lärosäten lyft frågan om hur uppdragsutbildningar i svenska som andraspråk kan utformas så verksamma lärare får med sig så mycket sva-kunskap som möjligt. Där ser vi ett stort behov och hoppas på många goda samarbeten.

Här kan du läsa mer om NC:s verksamhet