Organisation

Institutionen leds av prefekten, som har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret. Prefekten är ordförande i institutionsstyrelsen, som beslutar i större ärenden rörande ekonomi, undervisning samt organisation.

Se sidan Kontakt för kontaktuppgifter.

Du som är anställd hittar mer information om vår organisation på intranätet.

Prefekt

Martin Högbom, professor i Biokemi

Ställföreträdande prefekt

Christian Broberger, professor i Neurokemi

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen

Daniel Daley, professor i Biokemi

Biträdande prefekt med ansvar för SciLifeLab

Arne Elofsson, professor i Bioinformatik

Tillförordnad administrativ chef

Ann Nielsen, senior rådgivare

Administrativ chef

Madeleine Hellzén

 

Institutionsstyrelsen sammanträder ungefär en gång per månad under terminstid. Ledamöter väljs vart tredje år genom val.

Sammansättning:

  • Prefekt
  • Ställföreträdande prefekt
  • 9 representanter ur lärarkooperationen
  • 2 representanter ur TA-kooperationen (teknisk administrativ personal)
  • 4 studentrepresentanter
  • 4 gruppsuppleanter för lärarna
  • 1 gruppsuppleant för TA-personal
 

Till sin hjälp har institutionsstyrelsen ett flertal arbetsgrupper inom olika områden: grundutbildning, jämställdhet- och likabehandling, lokaler, infrastruktur, IT, synlighet, forskarutbildning, upphandling, rekrytering samt arbetsmiljö och miljö. Dessa arbetsgrupper består av representanter från verksamheten.

Du som är anställd på DBB finner mer information om arbetsgrupperna på vårt intranät.

 

 

För närvarande är cirka 30 forskargrupper verksamma vid institutionen och forskningen spänner över biokemi, biokemi med inriktning mot bioinformatik, biofysik, och neurokemi. Forskningen bedrivs ofta i samarbete med andra forskargrupper både nationellt och internationellt.

Forskargruppledare

 

Doktorandrådet representerar de doktorander som arbetar vid Institutionen för biokemi och biofysik i möten med DBB:s styrelse och i arbetsgrupper.

Mer information om doktorandrådet finner du på vårt intranät.

 

Science for Life Laboratory (SciLifeLab)

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett svenskt nationellt vetenskapligt centrum för storskalig forskning inom biovetenskap, medicin och miljö. SciLifeLab startades 2010 gemensamt av de fyra universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. År 2013 utsågs SciLifeLab till nationell forskningsinfrastruktur och idag har SciLifeLab verksamhet vid de flesta större svenska lärosäten.

Som nationell forskningsinfrastruktur består SciLifeLabs uppdrag i att avancerad teknologi och expertis görs tillgänglig för forskare från universitet och högskolor samt andra forskningsutövare i hela Sverige.

DBB utgör merparten av Stockholms universitets del i Science for Life Laboratory. Här bedriver institutionen bland annat forskning inom biokemi, bioinformatik, kryo-EM, läkemedelsutveckling, och DNA-sekvensering.

SciLifeLab

 

KRC – Kemilärarnas resurscentrum

KRC är ett nationellt resurscentrum och en satsning av utbildningsdepartementet samt Stockholms universitet. KRC stödjer kemilärare i hela grundskolan och i gymnasieskolan med syfte att främna en stimulerande, intressant och aktuell undervisning.

KRC är en av organisationerna som står bakom Kemins Dag och resurscentrumet är även med och tar fram de experiment som ska ingå i materialpaketen.

KRC – Kemilärarnas resurscentrum

På denna sida