Nya forskningsanslag till institutionen för pedagogik och didaktik

Lärande med hjälp av sociala robotar, yrkesutbildning, arbetsmarknad och integration samt unga migranters möjligheter till utbildning. Vetenskapsrådet har beviljat bidrag till tre nya forskningsprojekt vid institutionen för pedagogik och didaktik. Projekten beskrivs kort nedan.

 

 

Interaktion med sociala robotar för utbildning: Robotassisterat lärande för studenter med olika språkliga bakgrunder

Ali Reza Majlesi
Ali Reza Majlesi

Sociala robotar, eller HRI (Human-Robot Interaction), representerar det senaste ledet i utvecklingen av talteknologi, det vill säga system som kan fungera som samtalspartners. I projektet vill forskarna undersöka hur HRI kan användas för att stödja studenters lärande inom yrkesutbildning, med särskilt fokus på studenter med svenska som andraspråk. Bland annat för utveckla kunskap om vilka möjligheter som finns att med hjälp av sociala robotar möta det ökande behovet av kompetens- och färdighetsutveckling bland vuxna yrkesaktiva.

Projektledare: Ali Reza Majlesi. Medverkande forskare: Gustav Lymer. Båda från Institutionen för pedagogik och didaktik. Catrin Norrby, Institutionen för svenska och flerspråkighet. Externa medverkande: Silvia Kunitz, Linköpings universitet och Olov Engwall, KTH.

 

 

Från arbetskraftsinvandring till inkludering - En studie av yrkesutbildningens utveckling i relation till samhällsförändring och invandring i ett historiskt perspektiv

Lazaro Moreno Herrera, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Lazaro Moreno Herrera

Under de senaste decennierna har Sverige upplevt två stora förändringar: en övergång från en industribaserad ekonomi och arbetsmarknad till en kunskapsintensiv arbetsmarknad, parallellt med en betydande ökning av invandring. Studiens fokus är att undersöka den roll yrkesutbildning har spelat – från 50-talet fram tills idag – när det gäller de utmaningar som kan kopplas till strukturella förändringar samt inkluderingen av migranter i samhället och etablering på arbetsmarknaden.

Projektledare: Lazaro Moreno Herrera. Medverkande forskare: Åsa Broberg samt Ali Osman. Samtliga från Institutionen för pedagogik och didaktik. 

 

Navigera platsens och gränsernas betydelse: en tvärvetenskaplig studie av utlandsfödda barns och ungdomars 
utbildningsövergångar i Sverige 

Marianne Teräs
Marianne Teräs

I forskning och daglig medierapportering beskrivs skolan spela en särskilt viktig men också stundtals begränsande roll för nyanlända barn och ungas samhälleliga integration. Det övergripande syftet med projektet är att fördjupa kunskapen om hur unga migranters utbildningsövergångar mellan grundskola-gymnasium och eftergymnasial utbildning påverkas av relationen mellan utbildningssystemets utformning, elevernas sociala bakgrund, känslor av tillhörighet och de platser där de lever sina liv. 

Projektledare är Marianne Teräs. Medverkande forskare: Rebecca Ye, Ali Osman och Stefan Lund. Samtliga från Institutionen för pedagogik och didaktik. Andrea Voyer Sociologiska institutionen. Externa medverkande: Guilherme Kenjy Chihaya Da Silva, Umeå universitet.