Mårten Schultz utses till expert i utredning om Sveriges säkerhet

Regeringen har förordnat Mårten Schultz, professor i civilrätt, att ingå som expert i den utredning som har i uppdrag att se över hur kontrollen av skyddsvärd verksamhet kan stärkas. Syftet med utredningen är att öka förmågan att möta förändrade förhållanden som innebär ett hot mot Sveriges säkerhet.

Vy över Göterborgs hamn
Det försämrade omvärldsläget ökar kraven på verksamhetsutövare som hanterar viktiga samhällsfunktioner som infrastruktur, produktion och transporter av nödvändiga varor och tjänster. Inte sällan träffar dessa avtal med utländska aktörer. Foto: Mostphotos

"Det säkerhetspolitiska läget har försämrats både globalt och i Sveriges närhet de senaste åren. Attentatshotet från terrorister och våldsbejakande extremister har ökat. Statliga aktörer agerar alltmer offensivt för att främja sina intressen. Samtidigt pågår det ett krig i vår närhet. Beslutet sker i ljuset av detta och är en viktig del för att stärka Sveriges säkerhet och svenska intressen", sa justitie­minister Gunnar Strömmer i oktober förra året då regeringen presenterade den utredning som syftar till att öka förmågan att möta förändrade förhållanden som innebär ett hot mot Sveriges säkerhet. Som särskild utredare utsågs f.d. lagmannen Stefan Strömberg.

För att vara behjälpliga i utredningen har 9 sakkunniga och 27 experter tillsatts på förordnande. En av dessa är Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet.

Brinner för att förenkla juridikens komplexitet

Mårten Schultz har varit anställd som professor vid Juridicum sedan 2011 och närmast anknuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Hans huvudsakliga forskningsområden är civilrätt, med fokus på ansvarsrätt, komparativ rätt och rättsteori. Ett särskilt intresse finns också för mänskliga rättigheter, med fokus på rättighetskonflikter i digitala miljöer. 

Mårten har vid flera tillfällen varit expert i statliga utredningar rörande ansvarsfrågor och fri- och rättighetsfrågor. Han är även ordförande för Institutet för Juridik och Internet och ledamot i bl.a. Brottsoffermyndighetens nämnd och Diskrimineringsombudsmannens råd.

Förordnandet som expert i "Utredningen om förbättrade möjligheter att skydda Sveriges säkerhet" (Ju 2023:23) gäller tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna inom utredningen är slutförda. Uppdraget ska redovisas senast den 29:e november 2024.

Läs mer om utredningen

Läs mer om Mårten Schultz
 

Om Statens offentliga utredningar

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Till utredningen kan experter och/eller sakkunniga förordnas för att bistå med expertis på området.

De statliga utredningarna är en del av den svenska lagstiftningsprocessen. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU.