Pernilla Leviner tilldelas medalj av kungen

H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, tilldelas Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, för framstående insatser för barns rättigheter i samhället.

Porträttbild
Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt. Foto: Niklas Björling

Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, är lärare och forskare vid Juridicum samt föreståndare för Barnrättscentrum, som är en tvärvetenskaplig forskningsplattform på Stockholms universitet med särskild inriktning på rättsliga frågor som rör barn och barns rättigheter. Vid Juridiska institutionen är hon även ämnesansvarig för den familjerättsliga forskningen och undervisningen.

Det område som Pernilla fokuserat särskilt på i sin forskning är samhällets ansvar för att skydda barn från att fara illa. Redan i sin avhandling från 2011 skrev hon om socialtjänstens ansvar för att skydda barn från brott och missförhållanden i hemmen och hon har därefter bland annat bedrivit forskning i frågor som rör placerade barns rättigheter, barns rättigheter i hälso- och sjukvården samt frågor som rör barns rätt till delaktighet genom rättsliga ombud. En annan fråga som Pernilla fördjupat sig i är barnkonventionens ställning och betydelse i svensk rätt. 

För närvarande bedriver Pernilla bland annat forskning tillsammans med kollegor inom ramen för projektet ”Treated like a child”, vilket är ett projekt som handlar om åldersdiskriminering av barn. Hon är också delaktig i ett större forskningsprojekt med bas på Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, som handlar om Barnets färd genom den sociala barnavården.

Verkliggör den tredje uppgiften

Pernilla Leviner har i sin forskning ofta knutit an till aktuella frågor i det omgivande samhället och även förmedlat forskningsbaserad kunskap genom att återkommande medverka i media, debatter, öppna föreläsningar och som expert i statliga utredningar. I samarbete med bland annat Rädda barnen och Svenska institutet har hon besökt många länder världen över för att föreläsa om vikten att införa agaförbud som en del i arbetet med att bekämpa våld mot barn. Hon har också jämfört barnskyddssystem i olika länder, framförallt Australien och England där hon vistats som gästforskare. 

I sitt installationstal vid 2020 års framflyttade installations- och promoveringshögtid för nya professorer och doktorer sammanfattade Pernilla tydligt sin målbild av vad forskargärningen innefattar som rättsvetare vid Barnrättscentrum, samt vikten av barnrätt som ämne, då hon sa; ”Vår uppgift som rättsvetare är - lite förenklat - att identifiera luckor, oklarheter och motsägelser i juridiken och ge förslag på hur rätten kan tolkas och tillämpas på ett annat sätt. Men också, hur rätten bör reformeras för att till exempel kunna garantera förverkligande av barns rättigheter.

Nelson Mandela lär ha sagt att "There can be no keener revelation of a society's soul than the way in which it treats its children." – hur väl ett samhälle fungerar, syns i hur vi behandlar våra barn. Det tror jag stämmer.

Medaljen överlämnas vid särskild ceremoni

Offentliggörandet av årets medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus offentliggjordes på Nationaldagen den 6:e juni 2022. Medaljutdelning sker på Kungl. Slottet fredagen den 10 juni.

Läs mer i pressmeddelandet från Kungahuset
Läs mer om Pernilla Leviner
 

Om H.M. Konungens medalj

Två gånger om året delar kung Carl XVI Gustaf ut medaljer till personer i Sverige som har gjort särskilda förtjänster. Medaljen, som tidigare kallades för Hovmedaljen, började delas ut på 1800-talet och har bland annat givits till flera folkkära personer som exempelvis sångaren Marie Fredriksson, komikern Robert Gustafsson, skådespelaren Suzanne Reuter och fotbollspelaren Zlatan Ibrahimović.