Under utbildningen

Här finner du information som rör dina studier hos oss.

Här samlar vi information för dig under studietiden.

 

Tentamen

Här hittar du information om tentamensanmälan, placering i skrivsal, tentamensregler och andra frågor som rör tentamenshanteringen vid Romanska och klassiska institutionen. 

Salstentamen

För alla salstentor och för vissa hemtentor tillämpas anonym rättning, det vill säga läraren sätter betyg utan att veta vem studenten är. För dessa tentamenstillfällen är anmälan via Ladok student.ladok.se obligatorisk. När du anmäler dig får du en personlig kod som kvitto på din anmälan. 

Tentamensanmälan och placering

Du anmäler dig till tentamen via Ladok. Logga in med ditt universitetskonto på student.ladok.se och välj ”Aktuell utbildning” där du kan se vilka tentamina som är öppna för anmälan.
För att kunna delta vid tentamen behöver du vara föranmäld. Anmäl dig till tentamen innan sista anmälningsdag. Du ser sista anmälningsdag för din tentamen i Ladok. och att du inte får skriva tentamen om du glömt att anmäla dig. För vissa hemtentor krävs dock ingen anmälan.

För att få tillgång till din placering vid salstentamen, besök:

Centrala tentamensinformationen

Resultat och uthämtning av tentamen

Tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentamensdatum ser du ditt betyg i Ladok student.ladok.se. Rättade salstentor beställs från Studentexpeditionen
Studentexpeditionens öppettider och kontaktuppgifter

Hemtentor finns ej vid Studentexpeditionen utan endast hos ansvarig lärare. 

Hemtentor

För hemtentor ser rutinerna lite olika ut och det är därför viktigt att du hör efter med kursansvarig lärare vilka instruktioner som gäller för just din kurs. 

Omtentamen och kompletteringar

Om du tilldelats ett underkänt betyg måste du antingen göra en omtentamen, eller en komplettering för att få möjlighet till ett godkänt betyg. Observera att komplettering endast gäller hemtentor, ej salstentor. Möjligheten till komplettering anges i kursplanen. Om komplettering är aktuell så måste du följa de anvisningar som läraren lämnat på den rättade skrivningen. För att skriva omtentamen måste du anmäla dig på nytt till det aktuella omtentatillfället.
Om du har fått ett godkänt betyg på din tentamen, men har missat något, eller några obligatoriska moment, bör du snarast möjligt ta kontakt med ansvarig lärare för att få instruktioner om vad du behöver göra för att kompensera din frånvaro. Ditt betyg kommer inte att rapporteras in i Ladok förrän du lämnat in ersättningsuppgifter eller på annat sätt kompenserat utelämnade åligganden.
Om du ska skriva en omtentamen i form av en hemtentamen ska du kontakta kursansvarig lärare för information om nästa omtentamenstillfälle.

 

Du kan ansöka om att få tillgodoräkna dig högskolepoäng från en liknande utbildning du redan har. Du måste vara student vid Stockholms universitet, och därmed antagen till en kurs för att kunna ansöka. Att du ansöker innebär inte automatiskt att du får högskolepoäng tillgodoräknade. Kontakta din studievägledare för vidare information om hur man ansöker.

Handläggningstiden för tillgodoräknande är c:a 1-2 månader. Vid terminsstart och terminsavslut har vi extra hög arbetsbelastning. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.”

Har du frågor om tillgodoräknande?

Om du undrar över något kring tillgodoräknande, kontakta våra studievägledare i respektive ämne.

Information om tillgodoräknande av studier och yrkesverksamhet »

 

Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen, klicka här för mer information 

Kontaktperson på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren. Observera att du måste vara ute i god tid med din anmälan för att kunna anpassa examination och undervisningen till dina specifika behov.

 

Här kan du läsa mer om olika stipendier du kan söka som student på Romanska och klassiska institutionen.

Stipendier på Romanska och klassiska institutionen

 

Vid Romanska och klassiska institutionen ser vi gärna att studenterna är engagerade i sin utbildning. 
Studentrådet vid institutionen bevakar studenternas intressen inom utbildningen, och har även representanter i institutionsstyrelsen. Studentrådets främsta uppgift är att vara studentens eget verktyg när det gäller att föra fram åsikter: små som stora.
Studentrådet är länken mellan studenter och institutionen. Ta kontakt med studentrådets styrelse!

Studenrådet vid Romanska och klassiska institutionen (Romklass)

Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student/doktorandråd.

Om du har problem kopplat till din utbildning så ger SUS studentombud stöd gällande studenträttigheter och studentinflytande vid en utredning eller rent informativt. Studentombuden finns till för att erbjuda information om studenters rättigheter som skyldigheter. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor gällande din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, däremot tillför dem med information inför dessa sammanträdanden.

Du kan hitta mer information på SUS hemsida via länken https://www.sus.su.se/ombud. Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet som kan nås per mail likavillkor@su.se.

 

Ett ansvarsfullt och etiskt förhållningssätt och agerande är en del av god vetenskaplig sed och ingår som en del av utbildningen på Romanska och klassiska institutionen. Därför har vi tagit fram en uppförandekod. 

Syftet med uppförandekoden är att bidra till en god arbetsmiljö för anställda och studenter. Den ska även främja arbetet med en systematisk kvalitetsutveckling. 

Som medarbetare och student förväntas du i fysiska och digitala möten samt på sociala medier att: 

  • vara uppmuntrande mot andra och bidra till en bra arbetsmiljö för alla, vilket främjar utveckling av såväl människor som kunskap 
  • använda yttrandefriheten under ansvar som din rättighet att debattera åsikter, tankar, politisk övertygelse, samhällsfrågor av olika slag 
  • diskutera sakfrågor och inte gå till personangrepp eller hot 
  • behandla alla du har kontakt med på ett respektfullt sätt 
  • inte kränka någon, varken student eller lärare/handledare/annan anställd 
  • inte utsätta någon för ett obehagligt bemötande och fälla otrevliga kommentarer 
  • följa vår policy mot sexuella trakasserier 
  • följa vår policy mot diskriminering/trakasserier

BESLUT Institutionsstyrelse 2019-09-24 

Romanska och klassiska institutionen ligger i Södra Huset på Campus Frescati. Vissa av undervisningslokaler och seminarierum finns i i anslutning till vår institution, på plan 4 och 5, hus B och C (Södra huset).

Lokalerna vid universitetet anges, med vissa undantag, med bokstäver följt av tre siffror. Bokstäverna och den första siffran betecknar vilken hus och vilken våning lokalen ligger i. De två efterföljande siffrorna specificerar vilket rum det rör sig om.

 

Kontakt

Studentexpedition - franska, antik grekiska och latin
Studentexpedition - portugisiska, latinamerikastudier & romanska språk
Studentexpedition - italienska, spanska
Studierektor
På denna sida