Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Socionomprogrammet

Socionomprogrammet leder till socionomexamen och du får en akademisk yrkesutbildning i socialt arbete inom olika arbetsområden av välfärdssektorn. Under utbildningen studerar du också andra områden av relevans för socialt arbete som sociologi, juridik, psykologi och socialpolitik.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du kommer att fördjupa dig i olika typer av sociala frågor och internationella perspektiv i socialt arbete. Centrala utgångspunkter i utbildningen är teorier om mänskliga beteenden, sociala system och människors samspel med omgivningen.

Inom ramen för studierna på socionomutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning, som du även kan göra i ett annat land.

Utbildningen ger dig en bred kompetens i kvalificerat socialt arbete och yrkesförberedelser för olika arbetsområden inom privat och offentlig sektor. Efter examen kommer du att kunna arbeta med människor i alla åldrar på såväl individ-, grupp som samhällsnivå. Du kommer att kunna arbeta förebyggande eller med inriktning mot utredning, behandling, service, samordning och planering. Socionomer arbetar till exempel som socialsekreterare inom kommunal socialtjänst, som kuratorer vid skolor, inom hälso- och sjukvård, den psykiska barn- och ungdomsvården, på familjerådgivningsbyråer och i olika sociala verksamheter inom frivillig och privat sektor. De arbetar också inom kriminalvården, inom institutionsvård för barn och ungdom och för alkohol- och narkotikamissbrukare och som handläggare och enhetschefer inom äldre- och funktionshinderomsorg.

 • Programöversikt

  Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp är avslutade.

  Programmets uppläggning bygger på progression av förståelsen av sociala problem och en utveckling av analysen av och färdigheterna i socialt arbete. 

  Utbildningen inleds under de två första terminerna med en introduktion av det sociala arbetets kunskapsfält, sociala välfärdsperspektiv och rättsliga grunder.

  Under utbildningens tredje och fjärde termin ges grundläggande kunskaper i forskningsmetod och det vetenskapligt kritiska tänkande som krävs försjälvständigt socialt arbete på individ- grupp- och samhällsnivå. Fokus ligger samtidigt på aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete och på de utmaningar som förändrade förutsättningar leder till.

  På den femte terminen integrerar studenterna tidigare kunskaper från utbildningen i det praktiska sociala arbetets kontext. Därtill innebär terminen en utveckling av en yrkesmässig medvetenhet genom att studenten reflekterar över teman som självkännedom, empati och samverkan.

  På termin sex sammanfattar och utvecklar studenterna de kunskaper de förvärvat tidigare under utbildningen genom ett självständigt arbete som därmed utgöra avslutningen på progressionen inom ämnet socialt arbete på grundnivå. Det självständiga arbetet förbereds genom fördjupade och breddade studier i vetenskapsteori och forskningsmetod.

  Den sjunde och sista terminen innebär en fördjupning inom socialt arbete på avancerad nivå. I terminen ingår en obligatorisk kurs om evidens och kunskap i socialt arbete, två semi-obligatoriska kurser (du får välja från en lista) samt ytterligare en valbar kurs som du väljer fritt från institutionens utbud av fristående kurser på avancerad nivå. 

  År 1

  Socialt arbete 1: Introduktion till kunskapsfältet, 30 hp (kurskod SUARB1)

  Socialt arbete 2: Socialpolitik och rättsliga grunder, 30 hp (kurskod SU2H18)

  År 2

  Socialt arbete 3: Forskningsmetoder, 30 hp 

  Socialt arbete 4: Vetenskapliga perspektiv, 30 hp (grundnivå)

  År 3

  Socialt arbete 5a: Handledd verksamhetsförlagd utbildning, 22,5 hp (grundnivå)

  Socialt arbete 5b: Verksamhetsfältet - Perspektiv och färdigheter, 7,5 hp (grundnivå)

  Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och självständigt arbete, 30 hp (grundnivå)

  År 4

  Socialt arbete termin 7: Evidens och kunskap i socialt arbete, 7.5 hp samt ytterligare kurser om 22,5 hp enligt förteckning från institutionen (avancerad nivå)

  En kurs som alla ska gå är Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp (kurskod  SU7227) Läs mer om kursen

  Utöver denna ska du gå ytterligare tre kurser. En av dem måste du välja från nedanstående lista. Två av dem kan du välja bland institutionens samtliga fristående kurser på avancerad nivå.

  • Socialt arbete med äldre personer: professionella arbetsmetoder och förhållningssätt 7.5 hp (kurskod  SU7263) Läs mer om kursen  
  • Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället 7.5 hp (kurskod  SU7264) Läs mer om kursen 
  • Socialt arbete: Alkohol och narkotika II 7.5 hp (kurskod  SU7251) Läs mer om kursen  
  • Socialt arbete: Barn och ungdomar II 7.5 hp (kurskod  SU7252) Läs mer om kursen  
  • Sociat arbete: Fattigdom och välfärd II 7.5 hp (kurskod  SU7250) Läs mer om kursen 
  • Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor 7.5 hp (kurskod  SU7257) Läs mer om kursen   

  Du som går socionomprogrammet söker dessa kurser via en speciell blankett, medan icke-programstudenter söker via antagning.se.

  Till ansökningsblankett för socionomstudenter

  Översikt fristående kurser, gamla institutionswebsidan

  Översikt fristående kurser, nya institutionswebsidan

  Självständigt arbete

  Examensarbetet år tre är det självständiga arbetet i utbildningen som omfattar 15 hp. 

 • Så ansöker du

  Antagning till programmet sker varje termin. Programmet söks via www.antagning.se

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  I urvalet viktas högskoleprovsresultat. Det betyder att resultaten från en av delarna, den verbala, väger tyngre än den andra delen. Om du får bra resultat på den del som väger tyngst kan du öka dina chanser att komma in på utbildningen. 

  Om du har flera prov med samma totalpoäng används det prov som ger bäst resultat i förhållande till utbildningen du söker.

 • Mer information

  Om förkunskapskraven inför varje ny termin på socionomprogrammet

  Det finns förkunskapskrav inför varje ny kurs inom programmet. Behörigheten och förkunskapskraven för att gå vidare till ny termin/ny kurs inom programmet hittar du i kursplanen för kursen.

  För flertalet kurser är behörigheten att ha blivit godkänd på 22,5hp på den föregående terminens kurs. Förkunskapskravet kan i vissa fall innebära att de 22,5 poängen ska inkludera godkänt resultat på en specifik delkurs.

  Förkunskapskravet ska vara uppfyllt senast tre veckor in på den nya terminens kurs. Om du inte är behörig vid kursstart kan du inte registrera dig på kursen. Du får delta i undervisningen under terminens första tre veckor om du väntar på resultat från tentamen som gjorts alldeles innan kursen startade. Efter tre veckor görs en behörighetsbedömning som visar om du är behörig eller inte. Har du blivit behörig kan du kontakta studieadministratören för att bli registrerad.

  Den student som inte blivit behörig får inte längre delta i undervisningen. Du får hoppa av, och istället ägna terminen åt att omtenta de delkurser som krävs för behörighet. Ta kontakt med studievägledningen för att få hjälp med en studieplanering under den kommande ”återhämtningsterminen” när du gör omtentor och rester. Om du blir godkänd under ”återhämtningsterminen” och är behörig inför nästa kursstart, får du fortsätta till nästa kurs då istället.

  Ovanstående princip om tre veckors deltagande på ny kurs utan att ännu vara behörig gäller inte vid Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på socionomprogrammets femte termin. Behörigheten till att gå ut i VFU under kommande hösttermin kontrolleras senast första veckan i juli.  Behörigheten till att gå ut i VFU under kommande vårtermin kontrolleras vid jul/nyår. Det går därför inte att vänta in och i behörighetsprövningen inkludera resultat från om-tentamenstillfällen, som för vårterminen ligger i augusti eller för höstterminen ligger i första hälften av januari.

  Som student behöver du också tänka på att kontrollera att resultat från delkurs finnas i LADOK. Är det så att du är godkänd på tentamen (och kan se betyg i tentamensplattformen EXIA) men du saknar full närvaro eller inte gjort alla obligatoriska moment som tex inlämningsuppgifter, då är du inte godkänd på delkursen ännu. En delkurs är godkänd, och förs in som godkänd i LADOK, först när både tentamen och alla övriga kurskrav (obligatoriskt deltagande etc) är godkända.

  Kontakta studievägledningen för individuell studieplanering om du inte kommer kunna uppfylla villkoren för behörigheten och/eller behöver diskutera avsteg från den vanliga studieplanen.

  Undantag från förkunskapskrav

  Om du inte uppfyller kraven för att få läsa nästkommande termin kan du i särskilda fall ansöka om undantag från förkunskapskraven.

  Utgångspunkten är dock alltid att behörighetsvillkoren är helt nödvändiga för att tillgodogöra sig kursen och  mot den bakgrunden råder det en restriktiv hållning vid prövning av om undantag kan medges. Du bör därför inte förvänta dig något undantag och du måste vara beredd på att du måste klara av behörighetsvillkoren genom omexaminationer för att kunna bli antagen på nästkommande termin. Kontakta gärna en studievägledare för råd och information om hur du kan lägga upp studierna på ett sådant sätt att du kommer i balans med dina studier.

  Observera att du inte behöver ansöka om undantag från förkunskapskrav då behörighetsgivande poäng från föregående termin inte hunnit rapporteras in. Då gäller den så kallade treveckorsregeln, det vill säga, du har tre veckor från kursstart på dig att visa upp full behörighet. Kontakta kursadministratören för din kurs för mer information.

  Vid prövning av undantag från förkunskapskraven görs en samlad bedömning av vilka förutsättningar studenten har att tillgodogöra sig kursen som kan kompensera den bristande behörigheten. Att du har varit sjuk, att någon i din närhet har varit sjuk, att du måste fortsätta studierna för att CSN kräver detta eller framtida studieresultat kan inte anses kompensera den bristande behörigheten. Fokus läggs på dina faktiska förutsättningar att tillgodogöra dig den sökta kursen trots att du inte formellt eller reellt uppfyller behörighetsvillkoren. (7 kap 3 § högskoleförordningen)

  Även om du får beviljat undantag från förkunskapskraven är det viktigt att du sedan slutför de kurser du saknade för att uppfylla behörighetskraven. Detta för att du ska kunna uppfylla behörighetskraven för kurser du läser längre fram i din utbildning samt för att du ska kunna ta ut din examen.

  Ansökan

  Ansökan om undantag från behörighetskrav sker via blanketten nedan. Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast fyra veckor innan kursen startar. Beslut meddelas cirka en vecka innan kursen startar. Ansökningar som inkommer senare än fyra veckor innan, handläggs så snart som möjligt och i mån av tid. Det är studierektor som bedömer och bevilja undantag från förkunskapskraven.

  Ansökan skickas till registrator, antingen elektronisk registrator@socarb.su.se eller via pappersblankett till:

  Registrator
  Stockholms universitet
  Institutionen för socialt arbete
  SE - 106 91 Stockholm

  För att kunna fortsätta studera vidare inom socionomprogrammet måste du uppfylla förkunskapskraven till kursen nästkommande termin. Förkunskapskraven hittar du i kursplanen för respektive kurs.

  Ansökan om undantag från förkunskapskrav inomsocionomprogrammet

  Möjlighet att överklaga

  Ett negativt beslut rörande undantag från förkunskapskrav inom socionomprogrammet kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Hur du går tillväga framgår av beslutet. (12 kap 2 § andra stycket högskoleförordningen)

  Undervisningsformer

  Socionomprogrammet är ett ”fast program” det vill säga att det är bestämt vilka kurser och delkurser som läses. Kurserna läses i en bestämd ordning så att studenten tar med sig förkunskapen från en kurs till nästa kurs. Undervisning ges endast på dagtid och förutsätter heltidsstudier.

  Obligatorisk närvaro gäller på seminarier och examinationer. Omfattningen av schemalagd och lärarledd undervisning är ca 6 -10 timmar per vecka; variationer finns mellan terminerna. Övrig tid upptas av litteraturstudier, individuella skriftliga arbeten, grupparbeten mm.

  Studenten deltar under den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) i en verksamhet under hela arbetsveckan det vill säga 40 timmar/vecka. Under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, svarar en av institutionen utsedd och utbildad handledare för utbildningen.

  Under VFU utgår studiemedel efter samma principer som för teoretiska studier. Möjlighet finns att göra VFU i utlandet under femte terminen, och möjlighet finns även till teoristudier utomlands.

 • Kontakt


   

  Studierektor grundutbildningen Ninive von Greiff /Director of Studies, undergraduate courses and pro
  Studierektor grundutbildningen /Director of Studies, undergraduate courses and programmes