Kursens innehåll

Kursen innehåller bildstudier utifrån olika gestaltningsformer med inriktning mot kunskapsmålen i fritidshem och skola. Samtliga moment genomsyras av ett didaktiskt förhållningssätt i såväl praktiska som teoretiska moment. Kursen behandlar utvecklingen av bildens kommunikativa roll för individ, grupp och samhälle och är en fördjupning i bildämnets pedagogiska verksamhet.

Kursen består av följande delar:

Delkurs 1: Visuell kultur och kommunikation B, 4 hp
Delkursen behandlar visuella kulturteorier och dess begrepp både genom gestaltande bildarbeten och skriftliga moment. Delkursen fördjupar förståelsen för genrers, texters och mediers betydelser för hur bilder kommunicerar olika budskap. I delkursen behandlas olika bildtolkningar samt grundläggande begrepp för att arbeta med bildanalys. Delkursen ger kunskaper om visuella budskap som propaganda och reklam med sin grund i retorik och kommunikation. Delkursen behandlar även historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Samtliga kunskaper bearbetas ur ett bildämnesdidaktiskt perspektiv genom lektionsplaneringar och seminarium.

Delkurs 2: Projektarbete, 3 hp
Delkursen innefattar ett gestaltande och undersökande bildarbete med ett tematiskt och ämnesdidaktiskt perspektiv. Genom användningen av olika digitala verktyg blir även kommunikativa övningar med bildtolkningar och bildanalys en del av det tematiska arbetet.

Delkurs 3: Portfolio med ämnesdidaktisk reflektion B, 8 hp
Delkursen fördjupar bildskapande med material, verktyg och tekniker för två och tredimensionellt arbete. Portfoliometoder och presentationsteknik fördjupas och behandlas både i den kommunikativa gestaltande presentationsformen samt genom kursens littereratur. Portfolions innehåll bearbetas genom bildämnets didaktiska perspektiv. 

Förkunskaper

Student antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem samt minst: Bild och form i skolan I för fritidshem och årskurs F-6 (15 hp), Fritidspedagogik I: Lära i och om fritid (15 hp) samt 7,5 hp inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). 

Studietakt

Helfart och på Campus

Datum

2019-11-04 - 2020-01-19

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Schema

Schema (HT19)

Litteraturlista

Litteraturlista (339 Kb)

Kursbeskrivning

 

Betygskriterier

Betygskriterier (94 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Lisa Öhman

Examinatorer

HT19: Lisa Öhman, Mimmi Larsson, Catrin Björck, Torben
Freytag