Kursinnehåll

Kursen behandlar de samhällsorienterande ämnena utifrån begrepp och begreppsliga kontexter med grund i de vetenskapliga disciplinerna.
Undervisningen i samhällsorienterande ämnen för de lägre åldrarna har huvudsakligen en tvärvetenskaplig karaktär. Denna kurs kommer därför att genomföras med såväl ett tematiskt fokus som ett fokus på respektive ämne (historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap).
Under kursen behandlas också hur olika arbetssätt kan användas för att  stimulera och stödja elevers lärande.
Kursen tar även upp IT:s möjligheter och begränsningar som redskap i undervisning och för lärande i de samhällsorienterande ämnena.

Kursen består av fem delkurser:
Delkurs 1: Geografi med ämnesdidaktik, 3 hp
Delkurs 2: Historia med ämnesdidaktik, 3 hp
Delkurs 3: Religionskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
Delkurs 4: Samhällskunskap med ämnesdidaktik, 3 hp
Delkurs 5: De samhällsorienterande ämnenas didaktik, 3 hp.

De första fyra delkurserna behandlar relevant ämnesstoff för undervisning i de samhällsorienterande ämnena (historia, geografi,  religionskunskap och samhällskunskap) i grundskolans lägre åldrar. Delkurserna ger även en orientering om motsvarande skolämnen och undervisningen i dessa ämnen.

Utgångspunkten för delkurserna utgörs av elevers  begreppsutveckling och begreppsförståelse. Centrala begrepp, modeller och teorier gestaltas via olika teman. Både ämnesinnehåll och temaområden ska ha kopplingar till grundskolans kursplaner för år 1-3 och förskoleklass. Den femte delkursen behandlar didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande. Utgångspunkt är teorier och forskningsresultat som berör frågor om undervisningens och lärandets villkor, former och processer. Studenterna ska under delkursen utveckla förmågan att anpassa stoffet till aktuell elevgrupp, använda varierade arbetsformer och förstå hur  undervisning i de samhällsorienterande ämnena kan stödja elevers läsutveckling, läsförståelse och matematisk begreppsutveckling. Vidare behandlar delkurs fem hur en kunskaps- och  förståelseinriktad undervisning kan utformas med utgångspunkt i gällande styrdokument, aktuell ämnesdidaktisk forskning och beprövad erfarenhet. Särskild tonvikt ligger på att utveckla målformuleringar och undervisningsstrategier.

 

 

Förkunskaper

Antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande minst 30 hp inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, vari verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp (VFU I, VFU II) ska ingå.

Studietakt

Helfart och på Campus

Datum

Kursen ges inte under HT18.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Schema

Kursen ges inte under HT18

Litteraturlista

Litteraturlista HVSOF3 (167 Kb)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Max Strandberg