VR-bidrag på nästan sex miljoner kronor för projekt om språkundervisning för vuxna

Vetenskapsrådet har nyligen fattat beslut om flera utlysningar inom utbildningsvetenskap. Christina Hedman och Jenny Rosén vid Institutionen för ämnesdidaktik ingår i det forskningsprojekt som beviljats mest medel på Stockholms universitet. Stort grattis till er båda!

Jenny Rosén och Christina Hedman.
Jenny Rosén och Christina Hedman. Foto: Privat och Ingmarie Andersson.

Vid höstens utlysning beviljade Vetenskapsrådet (VR) medel till drygt 40 olika forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap, på nästan 184 miljoner kronor. Fyra av dessa drivs av forskare på SU. Och det var projektet Att ompröva språkundervisning för vuxna via kritiska tvärvetenskapliga perspektiv, som drog hem vinstlotten.

Förutom Christina Hedman (projektledare) och Jenny Rosén vid IÄD ingår även Enni Paul vid IPD och Liz Adams Lyngbäck, Specped i projektet.

 

Kort om projektet

  • Projektperiod: 1 januari 2024 – 31 december 2027
  • Beviljade medel: 6 miljoner kronor

Vad handlar projektet om?

Forskningsprojektet Att ompröva språkundervisning för vuxna via kritiska tvärvetenskapliga perspektiv, handlar om vuxna migranter med dövhet, hörselnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och andra hälsotillstånd som kan påverka lärande. Dessa personer tenderar att utestängas från arbetsmarknaden och det ordinarie utbildningssystemet i Sverige, inklusive språkundervisning för vuxna baserad i en snäv syn på litteracitet, lärande och ”effektivitet”.  

– I detta projekt fokuserar vi på de alternativa och underbeforskade undervisningspraktiker som finns för dessa elevgrupper inom kommunal vuxenutbildning och folkhögskola, berättar Christina Hedman och Jenny Rosén. Mer specifikt fokuserar vi på språkkurser i svenska, dit individer inte sällan kommer efter år av misslyckanden inom det ordinarie utbildningsystemet. Vi intresserar oss för de vidgade perspektiv på språk, litteracitet och lärande som kan utvecklas inom dessa praktiker.

– Baserat på ett lingvistiskt-etnografiskt fältarbete i tre skolor, där vi följer undervisning och en grupp fokuselever, ska vi undersöka vad som kännetecknar dessa praktiker och vilken betydelse de har. Vi kommer att analysera och diskutera våra resultat i ett kritiskt perspektiv, där vi tar hjälp av teoritraditioner både inom kritisk sociolingvistik och critical disability studies. Förhoppningen är att vi ska kunna bidra med ny kunskap om dessa undervisningspraktiker och hur de kan erbjudas på ett mer rättvisande sätt inom utbildningssystemet som helhet. Resultaten förväntas också ge en mer komplex och nyanserad förståelse av inkludering och integration i Sverige.  

Något särskilt ni ser fram emot?

– Vi är verkligen glada för att VR beviljat medel för det här projektet, eftersom det är ett område som ingen utforskat ordentligt tidigare – och där vi tror att det finns mycket att lära. Vi ser att projektet är relevant för alla aktörer inom språkutbildning för vuxna och att projektet kan bidra till en diskussion om en rättvisare vuxenutbildning.

– Projektets tvärvetenskapliga ansats är också betydelsefull för en omprövning av språkutbildning för vuxna, menar Christina och Jenny.