Lär dig ännu mer i sommar

Institutionen för ämnesdidaktik ger flera sommarkurser på halvfart. Både för dig som redan arbetar som pedagog och för dig som är student. Anmäl dig senast 15 mars.

Institutionen för ämnesdidaktik ger flera sommarkurser. Vilken kurs vill du gå? Foto: Unsplash.
 

Använd drama som pedagogiskt verktyg

Kurserna riktar sig till verksamma och blivande lärare och pedagoger som vill använda drama i en pedagogisk situation.

  • Alla tre dramakurserna ges på campus.

Drama - lek - språk (7,5 hp)

Kursen ger dig grundläggande förmåga att använda drama som redskap för att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling. Kursen innefattar aktuell forskning om dramalekens betydelse för barns språkutveckling, och praktiska övningar i att leda drama med yngre barn.

Läs mer om kursen

Drama som verktyg i undervisningen - processdrama (7,5 hp)

Kursen behandlar drama för lärande och drama som verktyg i ett pedagogiskt sammanhang. Du arbetar praktiskt med processdrama som metod för att skapa en fiktiv ram för lärande. Du provar även olika dramakonventioner, rolltagande och lärare-i-roll som verktyg för att fördjupa lärandet.

Läs mer om kursen

Fysisk teater med barn och unga i kulturskolan (7,5 hp)

Kursen behandlar fysisk teater ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv och fokuserar särskilt på arbete med barn och unga i kulturskolan. Undervisningen har en laborativ karaktär och består av seminarier och workshops med inslag av undersökande och gestaltande processer.

Läs mer om kursen

 

Lär dig mer om islam i en svensk kontext

Är du verksam lärare, pedagog eller lärarstudent och vill lära dig mer om islam i en svensk kontext? Den här kursen ger dig fördjupade kunskaper i religionsdidaktiska perspektiv på frågor om religiös mångfald i skolan med fokus på islam i Sverige.

  • Kursen ges på engelska. Undervisning på campus de två första veckorna i juni, därefter självstudier och examination online i augusti.

Didaktiska perspektiv på islam i skolan (7,5 hp)

I kursen presenteras islam som en kulturkomponent i Sverige. Olika tolkningar och perspektiv presenteras och relateras till såväl skolans undervisning som muslimers situation i det svenska samhället. Frågor som rör islamofobi, extremism och skolans demokratiska uppdrag diskuteras och problematiseras.

Läs mer om kursen

 

Utveckla din språkundervisning

Kurserna vänder sig främst till dig som är verksam lärare, men är inte behörighetsgivande.

  • Du som är lärarstudent är välkommen att anmäla dig till dessa sommarkurser för att du är intresserad och vill lära dig mer, men du kan inte tillgodoräkna dig dem som en del av ditt lärarprogram.
  • Båda kurserna ges på engelska och helt på distans.

Att undervisa i utveckling av ordförråd och flyt i engelska och moderna språk (7,5 hp)

I den här kursen lär du dig använda aktiviteter och strategier för att utveckla ordförråd och flyt i engelska eller moderna språk. Du får även insikter i hur du som lärare kan utrusta elever för självständig fortsatt språkfärdighetsutveckling i målspråket.

Läs mer om kursen

Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet (7,5 hp)

I den kursen utvecklar du din förmåga att arbeta kommunikativt med engelsk grammatik och uttal när du undervisar i skolan. Kursen är för dig som undervisar i engelska som främmande språk eller andraspråk, och alltså inte för dig som undervisar i engelska som modersmål. Du får möjlighet att förbättra ditt eget uttal och din grammatik, men kursen fokuserar på hur man undervisar.

Läs mer om kursen

 

Bli behörig i svenska som andraspråk

Engagerad kvinna med laptop

Stockholms universitet ger tre kurspaket i svenska som andraspråk som i slutänden ger dig med lärarexamen behörighet i ämnet. På sommaren kan du läsa två av kurserna i det första kurspaketet.

  • Du som är lärarstudent är välkommen att anmäla dig till dessa sommarkurser för att du är intresserad och vill lära dig mer, men du kan inte tillgodoräkna dig dem som en del av ditt lärarprogram.
  • Båda kurserna ges helt på distans.

SVA I: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling (7,5 hp)

Kursen behandlar andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling, med utgångspunkt i till exempel kognitiva, interaktionella och tvärspråkliga perspektiv. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellan barns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas liksom modersmålets roll samt sociala och individuella skillnader.

Läs mer om kursen

SVA I: Språk, undervisning och lärande (7,5 hp)

Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur utbildnings- och undervisningsperspektiv, bland annat språkets och litteracitetens roll för lärande samt hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling.

Läs mer om kursen

Du som har en lärarexamen kan bli behörig
När du klarat alla fyra kurserna i Kurspaket Svenska som andraspråk I är du som har en lärarexamen behörig att undervisa inom svenska för invandrare (sfi). Du som har en lärarexamen mot grundskolans årskurs 1-3 eller 4-6 blir behörig att undervisa i svenska som andraspråk i dessa årskurser.

Sök bland våra utbildningar