Hållbar skolutveckling som social innovation

Brännande samhällsutmaningar i form av bland annat segregation, ohälsa och ekologisk obalans skapar efterfrågan på nytänkande lösningar som inte bara följer en ekonomisk logik utan också är socialt och miljömässigt hållbara. I antologin Social innovation för hållbar utveckling, presenteras aktuell svensk forskning om ämnet, med koppling till Agenda 2030.

Omslag Social innovation för hållbar utveckling

Maria Lim Falk och Helena Bani-Shoraka, forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Helena vid Tolk- och översättarinstitutet) bidrar med kapitlet Hållbar skolutveckling som social innovation.

 

Hållbar skolutveckling som social innovation

I Sverige är nyanlända elever i gymnasieåldern en särskilt utsatt grupp. De behöver på kort tid lära sig svenska från grunden samtidigt som de ska tillgodogöra sig skolämnena på svenska. Utbildningen för denna elevgrupp har dessutom brister vad gäller likvärdighet, kvalitet och ändamålsenlighet. I kapitlet beskrivs projektet Intensivsvenska (2016–2020), ett exempel på social innovation inom utbildning, som ägnat sig åt dubbelriktad och långsiktig samverkan mellan aktörer i skolan och forskare.

Arbetet har resulterat i en samproducerad utbildningsmodell, med lärare och rektorer som modellens huvudanvändare och elever som modellens slutanvändare. Denna sektorsöverskridande samverkan, som lett till att nya sociala praktiker etablerats i gränslandet mellan forskning och skolpraktik, är central både i social innovation i allmänhet och för att möta de aktuella utmaningarna i utbildningssystemet i synnerhet.

 

Maria Lim Falk, Helena Bani-Shoraka. Foto: Linnea Bengtsson, Pia Nordin
Maria Lim Falk, Helena Bani-Shoraka. Foto: Linnea Bengtsson, Pia Nordin

Maria Lim Falk

Helena Bani-Shoraka

Projektet Intensivsvenska

Artikeln i DiVA: Hållbar skolutveckling som social innovation

 

Om antologin Social innovation för hållbar utveckling

Tillsammans ger antologins kapitel en bild av det växande forskningsfältet social innovation, med tillämpning mot hållbar utveckling. Därmed diskuteras potentialen i att sammanföra dessa perspektiv för att stärka bidragen till vetenskaplig och praktisk utveckling.

Social innovation för hållbar utveckling riktar sig till forskare, studenter och praktiker inom innovationsområdet, exempelvis innovatörer, innovationsfrämjare, politiker och tjänstepersoner, samt andra intresserade. Boken är framtagen i samarbete med Mötesplats Social Innovation.

Antologin, förlag Studenlitteratur: Social innovation för hållbar utveckling

Digital boklansering (Facebook) 18 mars 20022: Social innovation för hållbar utveckling.