Tillgodoräknande

Du kan ansöka om tillgodoräknande om du tidigare har läst en kurs med innehåll som överlappar den kurs du är antagen till (eller ska läsa inom ett program) och inte vill läsa samma kursinnehåll igen.

Du ansöker om tillgodoräknande digitalt via Ladok för studenter. När du loggat in klickar du på ”Tillgodoräknande”. Du gör en ansökan per kurs. Om du avser att göra ett stort antal tillgodoräknanden, exempelvis inom ett utbildningsprogram, rekommenderas du att först ta kontakt med studievägledningen för hjälp med din ansökan.

Viktigt att ansökan är komplett

Endast en komplett ansökan kan behandlas, med rätt bilagor bifogade enligt följande:

  • Utdrag ur Ladok, vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg.
  • Kursplan med litteraturförteckning för den kurs du läst vid annat lärosäte/institution. Om kursen lästs vid Psykologiska institutionen behöver kursplan och litteraturlista ej skickas med. I förekommande fall ska du även bifoga uppsats.

Observera att du själv ska ange vilken kurs som ska tillgodoräknas och som därmed motsvarar den kurs du redan läst. Om du gör ett stort antal tillgodoräknanden så uppmanas du även bifoga en sammanställning över alla dina ärenden som bilaga. Detta underlättar bedömningsarbetet av dina ansökningar och kortar ner beslutstiden i dina ärenden.

Handläggningstid

Handläggningstiden är upp till två månader från det tillfälle att en komplett ansökan inkommer. Beslutet fattas av för utbildningen ansvarig studierektor i enlighet med Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande vid Stockholms universitet.

Kom ihåg att en ansökan där du ej väldigt tydligt anger grund för tillgodoräknande, eller en situation där du skickar in stora mängder ärenden utan en förklarande sammanställning bifogad, kan leda till markant längre handläggningstid än behövligt.

Om du får avslag kan beslutet överklagas. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

 

Eventuella konsekvenser

I en examen kan inte samma kurs ingå två gånger, därför räknas den tillgodoräknade kursen endast en gång. Om du läser fristående kurser kan du därför behöva läsa ytterligare kurser för att få ihop de sammanlagda poäng som krävs för att kunna ansöka om examen.

Observera att CSN ej beviljar studiemedel för tillgodoräknade högskolepoäng.

Vid tillgodoräknande inom program som följer en bestämd studiegång kan inte alltid den faktiska utbildningstiden förkortas på grund av enskilda tillgodoräknanden. Har du frågor eller funderingar kring hur ett tillgodoräknande påverkar din studiegång bör du kontakta programansvarig studievägledare för att se över eventuella konsekvenser.

Betyg

Stockholms universitet tillämpar en sjugradig betygsskala. Tillgodoräknande av kurs läggs in i Ladok med omdömet tillgodoräknat (TG). Om tillgodoräknandet avser delkurs vägs betyget TG in i slutbetyget som E, vilket motsvarar godkänt.

 

Om din ansökan gäller tillgodoräknande för Examensarbete i psykoterapi så är det inte möjligt att få tillgodoräkna examensarbete från Psykologprogrammet. Om det du åberopar är en vetenskaplig artikel skall det framgå om artikeln bygger på ett tidigare examensarbete. Du ska då lämna in både ditt tidigare examensarbete och artikeln för granskning. Du ska alltid bifoga ett intyg där det framgår hur stor del av arbetet med artikeln som du står för, intyget ska vara underskrivet av dig och den som är huvudmedförfattare. Om det är ett omarbetat examensarbete skall omfattningen endast gälla det arbete som är gjort efter examensarbetet.

 

Kontakt

För frågor om tillgodoräknande som rör kurser och program vid Psykologiska institutionen vänligen kontakta våra studievägledare.

För frågor om tillgodoräkning av utbytesstudier vänligen kontakta vår internationella koordinator.

Kontakt

På denna sida