Personalhandledning och konsultationsmetodik

Specialistkurs i personalhandledning och konsultationsmetodik för psykologer anordnas som uppdragsutbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet och motsvarar 2 delkurser inom specialistordningen för psykologer. Nästa kursstart är september 2023.

Att arbeta som handledare/konsult innebär ett övergripande perspektiv som skiljer sig från det direkta psykologarbetet. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet. Innehållet i kursen förutsätter kunskaper från Psykologutbildning samt klinisk förankring. En kursomgång startar i september och löper över två terminer.

Fyra personer runt ett bord.
Foto: Jens Olof Lasthein
 

Kursbeskrivning

Psykologer har genom sin gedigna grundutbildning goda förutsättningar för att ta ansvarsfulla positioner inom arbetslivet. En sådan position är att handleda annan personal samt vara konsult i ämnesrelaterade frågor. Att kombinera psykologers yrkesmässiga kompetens med specifik kunskap i personalhandledning och konsultation är innehållet i denna kurs som vänder sig till yrkesverksamma, legitimerade psykologer med minst två års yrkeserfarenhet.

Undervisningen består av lärarledda teoretiska seminarier och praktiskt problemlösande arbete i handledning-på-handledningsgrupper. De teoretiska seminarierna omfattar aktuella, generiska teorier om personalhandledning, konsultation och grupprocesser inklusive organisationsspecifika faktorer. Parallellt förväntas kursdeltagarna handleda respektive vara konsulter i sin yrkesutövning och får under kursen handledning på detta i mindre grupper.

Handlednings- och konsultationsprocessen studeras från uppbyggande av kontakt, upprättande av jämställd yrkesrelation, olika faser under arbetsprocessen och avslutning. Handledarens respektive konsultens relation till den konsulterande, dennes relation till sin klient, samt förutsättningar för deras rollrelationer analyseras. Organisatoriska förutsättningar och gruppens psykologi uppmärksammas då detta utgör viktiga ramfaktorer vid personalhandledning och konsultation.
Därutöver ger kursen tillfälle att studera och kritiskt granska olika professionella svårigheter och etiska frågeställningar som rör handledar- och konsultrollen i dess praktiska och kontextuella sammanhang.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge deltagaren fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter avseende personalhandledning och konsultation. Bärande är dialektiken mellan akademiska och procedurella kunskaper som möjliggörs genom att varje kurstillfälle innehåller både teoretiska seminarier och handledning-på-handlednings-grupper.

Målsättningen är att kursdeltagaren efter avslutad kurs på egen hand skall kunna använda sina psykologiska färdigheter som personalhandledare respektive konsulter.

 
 1. Ha god kunskap och kompetens i tillämpning av generiska teorier gällande personalhandledning och konsultation.
 2. En fördjupad procedurell förståelse för psykologens roll vid handledning och konsultation.
 3. En fördjupad kunskap att i teori och praktik kunna integrera personalhandlednings- och konsultationsmetodik med sin psykologiska yrkeskompetens.
 4. Fördjupad förståelse för organisatoriska faktorer vid personalhandledning och konsultationer. 
 5. Vara insatt i de juridiska regelverk som styr handledning och konsultationer.
 

Kursen motsvarar 15 högskolepoäng (hp), och består av 10 undervisningsdagar som var och en består av en halvdag med problemlösande handledning-på-handledning i grupper om högst fem deltagare, samt en halvdag med teoretiska seminarier. Såväl undervisning som handledning är förlagd till Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Kursdeltagarnas eget personalhandlednings- eller konsultarbete äger rum på den egna arbetsplatsen.

 

Boalt Boëthius, S., & Ögren, M.-L. (2012). Möjligheter och utmaningar i grupphandledning. Teori och verklighet. Lund: Studentlitteratur.

Ek, U., Linder., S., & Wetter, I. (2011). Rätt och vett: Om juridik och etik i psykologiskt arbete. 2:a uppl. Studentlitteratur.

Hawkins, P., & McMahon, A. (2022). Handledning inom behandlande yrken. Lund: Studentlitteratur. 320 sidor.

Killén, K. (2011). Professionell utveckling och handledning – ett yrkesövergripande perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 260 sidor.

Lindén, J. (2014). Praktikhandledning och professionell utveckling. Lund: Studentlitteratur. 152 sidor.

Guvå, G., & Hylander, I. (2022). Psykologisk fallkonsultation. Lund: Studentlitteratur. 284 sidor.

Artiklar tillkommer och meddelas senast en månad innan undervisningstillfället. Litteraturen kan i viss mån anpassas efter utbildningsgruppens särskilda behov och önskemål.

 

Kursen examineras genom

 • Muntlig examination i grupp av kurslitteratur
 • Deltagande i undervisning och inlämning av godkända hemuppgifter
 • Individuellt författande av PM (preciseras i kursanvisningar och översiktsschema) där det praktiska arbetets utveckling presenteras och kombineras med relevanta delar av kurslitteraturen. Arbetet examineras i respektive handledning-på-handlednings-grupp.
 • Kursen evalueras skriftligt och muntligt vid det sista kurstillfället.
 

Ansökan och kursfakta

Kursen ges som uppdragsutbildning av Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Ansökan sker genom att du fyller i ansökningsformuläret på webben (se nedan). Du behöver då ladda upp en styrkt kopia av din psykologlegitimation, samt fylla i arbetsplatsens organisationsnummer och fakturareferens (kostnadsställe ellermotsvarande) med mera. Vid behov kan du spara en halvt ifylld ansökan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

 • Nästa kursstart är 20 september 2023.
 • Antal platser på utbildningen är minst 8 och max 15.
 • Kostnaden är 35 000 SEK exklusive moms.
 • Ansökan öppnar 17 april 2023. För ansökan, se faktarutan nedan.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare Mats Najström, mnm@psychology.su.se.

Kurstyp: Specialistkurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Kursen motsvarar 2 delkurser inom specialistordningen för psykologer.

Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Kursen ges: September 2023 – maj 2024.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2023.

AnsökanAnsökningsformulär, 2023–2024

Kursanvisningar och schema

Kursanvisningar 2023-2024 (226 Kb)

Schema HT 2023 (162 Kb)

 

Kontakt

Uppdragsutbildning
På denna sida