Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)

Specialistkurs i Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) anordnas som uppdragsutbildning. Nästa kursomgång startar 29 januari 2024, sista ansökningsdag 5 januari 2024.

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer och motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen. Utöver detta välkomnas också legitimerade psykoterapeuter och terapeuter med grundläggande psykoterapiutbildning i PDT.

Kursens syfte är att ge fördjupade teoretiska och praktiska färdigheter inom DIT men mycket av det som studeras är även generella färdigheter som lämpar sig vid kortare tidsbegränsade psykoterapeutiska behandlingar, såsom bedömning, fokusformulerande och avslutningsarbete.

Psykoterapisession. Foto: SHVETS production från Pexels.
Foto: SHVETS production från Pexels.
 

Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) är en semi-strukturerad individuell korttidsterapi (16 sessioner) utvecklad för depression och ångest inom primärvård.

Manualen utformades av Alexandra Lemma, Peter Fonagy och Mary Target och bygger på psykodynamiska psykoterapeutiska kompetenser som visat sig förknippade med goda terapiresultat hämtade från psykoanalytiska/psykodynamiska behandlingsmodeller.

Teoretiskt bygger modellen på objektrelationsteori, interpersonell teori, anknytningsteori och mentaliseringsteori och kan sägas vara en kombination av traditionell psykodynamisk terapi och senare teoribildningar inom fältet.

Modellen har både fokus på ökad insikt/förståelse av omedvetna relationsmönster och symtomlindring kopplat till ökade interpersonella färdig- heter. DIT har i en större forskningsstudie visat på goda resultat och ytterligare studier pågår. (Se litteraturlista Fonagy 2019).

 

Kursen omfattar 8 halvdagar med föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och diskussioner med inslag av videodemonstrationer och rollspelsövningar.

Kursen evalueras skriftligt och muntligen vid det sista kurstillfället.

 

Den studerande ska efter avslutad delkurs ha uppnått:

  • Fördjupade kunskaper om bedömning inför DIT
  • Fördjupade färdigheter och kompetens att formulera fokus för DIT
  • Fördjupade färdigheter och kompetens att intervenera utifrån detta fokus samt bedöma patientens respons på terapeutens interventioner
  • God förståelse för tidsramens betydelse för DIT.
 

Med reservation för ändringar.

Lemma, A., Target, M., & Fonagy, P. (2011). Brief dynamic interpersonal therapy: A clinicians guide. New York, NY: Oxford University Press. (256 sidor).

von Below, C. (2020). Anknytning i psykoterapi. Stockholm: Natur och Kultur. (336 sidor).

Fonagy, P., et al. (2019). Dynamic interpersonal therapy for moderate to severe depression: a pilot randomized controlled and feasibility trial. Psychological Medicine, 50(6), 1010-1019. doi: 10.1017/S0033291719000928

Landström, K., Levander L., & Philips, B. (2019). Dynamic Interpersonal therapy as experienced by young adults. Psychoanalytic psychotherapy, 33(2), 99-116.

Fonagy, P., Luyten, P., Allison, E., & Campbell, C. (2019). Mentalizing, Epistemic Trust and the Phenomenology of Psychotherapy. Psychopathology, 52, 94-103. doi: 10.1159/000501526

Luyten, P., & Fonagy, P. (2015). The neurobiology of mentalizing. Personality disorders: Theory, research, and treatment, 6(4), 366-379.

 

Kursen examineras dels genom deltagande i undervisning samt examinationsseminarium, dels skriftligt i form av hemtentamen.

Betygsskalan är godkänd-icke godkänd.

 

Ansökan och kursfakta

Kursen ges som uppdragsutbildning vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

  • Nästa kursstart är VT 2024 (29 januari).
  • Antalet platser på utbildningen är begränsat till 10.
  • Kostnaden är 18 000 SEK exklusive moms.
  • Sista ansökningsdag är den 5 januari 2024. För ansökningsblankett, se faktarutan nedan.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

Målgrupper: Legitimerade psykologer, legitimerade psykoterapeuter och terapeuter med grundläggande psykoterapiutbildning i PDT.

Kurstyp: Specialistkurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Kursen motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Kursansvarig lärare: Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

Kursen ges: 29 januari 2024 – maj 2024

AnsökningsblankettAnsökningsformulär DIT, VT 2024

Kursanvisningar och schema Kursanvisningar och schema, VT 2024 (144 Kb)

 

Kontakt

Uppdragsutbildning

Sök bland våra utbildningar