Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildning i statistik, statistisk programmering och dataanlays. Se vårt aktuella kursutbud längst ner på sidan, dit du också kommer genom att klicka på "Sök bland våra utbildningar".

Sök bland våra utbildningar

 

Studera på grundnivå (1-90 hp)

Formler
Formler

Grundnivån är en bra bas som ger färdigheter för yrkeslivet och för vidare studier i statistik. Statistik är även det perfekta breddningsämnet om du vill rikta in dig på andra ämnen - då kan du välja att läsa enstaka fristående kurser hos oss. Grundnivån omfattar de tre första terminerna och om man kompletterar med tre terminer i andra ämnen så kan man ansöka om en kandidatexamen.

Statistik I, 30 hp

Mängden data i samhället har ökat dramatiskt, och dataanalytiker är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Inför VT 2023 har nya kurser inom ramen för Statistik I skapats. Statistik I ger dig en bred grund för all form av dataanalys - från undersökande samhällsanalys till modern datordriven maskininlärning.

Kurspaketet består av två delar, Statistik och dataanalys I och II. Statistik och dataanalys I ger en introduktion till dataanalys och dess många tillämpningsområden. Du lär dig alla steg i analysprocessen: insamling och hantering av data, statistisk modellering och inferens, prognoser och beslutsfattande under osäkerhet. Du lär dig om samband mellan variabler och hur de kan används för prediktion. Statistik och dataanalys II fördjupar sambandsanalysen från den första delen, bl.a. mot maskininlärningsmetoder. Kursen introducerar även metoder för data observerade över tid. Slutligen presenteras metoder för att samla in nya data, främst via statistiska undersökningar. Genom hela kurspaketet läggs det stor vikt vid praktisk hantering, visualisering och analys av data genom programmering i R. Ett kritiskt förhållningssätt vid användning av statistiska metoder löper som en röd tråd genom kurserna.

Statistik II, 30 hp

Kurspaketet består av tre delar; Statistik och dataanalys III, Generaliserade linjära modeller och Tidsserieanalys, och är en fortsättning på kurserna Statistik och dataanalys I och II. Kursen Statistik och dataanalys III ger fördjupade och utökade kunskaper i sannolikhetsteori, statistisk inferensteori samt grundläggande urvalsteori och designbaserad inferens. Kursen Generaliserade linjära modeller introducerar modeller som är utvidgningar av den linjära regressionsmodellen. En översikt över ett flertal modeller ges med fokus på den praktiska tillämpningen. Tidsserieanalys handlar om att dra slutsatser baserade på data som observeras över tid. Kursen ger kunskaper om teori och tillämpningar inom tidsserieanalys och praktisk färdighet i att analysera tidsseriedata.

Statistik III, 30 hp

Kurspaketet består av tre delar; Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik, Multivariata metoder och Utvalda statistiska metoder med tillämpningar.

Termin 1

Här läser du på den första halvan (1-15hp) Statistik och dataanalys I. Under andra halvan (16-30 hp) läser du Statistik och dataanalys II.

Om du vill läsa på helfart hela terminen (30 hp) så är det lättast att söka Statistik I - Kurspaket (där kurserna Statistik och dataanalys I och Statistik och dataanalys II ingår).

Termin 2

Från och med HT 2023
Här läser du på den första halvan (1-15hp) Statistik och dataanalys III. Under andra halvan (16-30 hp) läser du Generaliserade linjära modeller och Tidsserieanalys.

Om du vill läsa på helfart hela terminen (30 hp) så är det lättast att söka Statistik II - Kurspaket (där kurserna Statistik och dataanalys III, Generaliserade linjära modeller och  Tidsserieanalys ingår).

Termin 3

På termin 3 läser du Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik (15 hp), Multivariata metoder (7,5 hp) och Utvalda statistiska metoder med tillämpningar (7,5 hp).

Om du vill läsa på helfart hela terminen (30 hp) så är det lättast att söka Statistik III som är en kurs på 30 högskolepoäng.

 

Studenter vid datorer. Foto: Ingmarie Andersson.

 

Programmet, som ges av Nationalekonomiska institutionen, syftar till att ge studenten förmåga att använda nationalekonomiska och statistiska metoder i kvantitativ samhällsekonomisk analys. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta i privat eller offentlig sektor som kvantitativ analytiker med nationalekonomisk och/eller statistisk inriktning. Du kommer att vara kvalificerad att utföra utrednings- och analysarbete inom området.

Platsgaranti för studenter på program

Som programstudent har du platsgaranti på de kurser som ingår i programmet under förutsättning att du följer utbildningsplanen och är behörig. OBS! Även om du har platsgaranti och blir antagen till kursen så måste du tacka JA till platsen och registrera dig i tid, annars förlorar du din plats. Om du har frågor angående din utbildningsplan kontakta studievägleningen vid nationalekonomiska institutionen.

Övriga kurser

Finansiell statistik

Grundläggande statistik för ekonomer

Introduktionskurs i R-programmering

Statistisk översiktskurs

 

Studera på avancerad nivå

Läs vidare på masternivå i statistik, och ta del av ett av vår tids mest dynamiska kunskapsfält! När du ska fördjupa dina statistiska kunskaper och specialisera dig inom statistiken så kan du välja mellan att läsa fristående kurser i statistik på avancerad nivå och att läsa vårt masterprogram.

Två personer samtalar i ett mingel. Foto: Niklas Björling.
Två personer samtalar i ett mingel. Foto: Niklas Björling.

Nu har vi två nya masterkurser vid Statistiska institutionen som stärker ditt CV! Statistiska institutionen erbjuder kurser som kopplar samman statistik och programmering. Läs hos oss för att vässa din kompetens och analytiska verktygslåda!

R programmering

Arbetsmarknaden efterfrågar dig som kan kvantitativ analys. Statistik är ämnet för dig som vill få fördjupade kunskaper inom dataanalys. Ett återkommande tips från våra alumner till våra studenter är: Lär dig programmering! Nu kan du lära dig programmering i R hos oss! HT 2020 startar vår nya kurs R programmering. För att vara behörig till kursen behöver du ha läst minst 90 hp, varav minst 30 hp i statistik, och ha skrivit din kandidatuppsats med inriktning mot kvantitativ analys.

Machine Learning

Fördjupa dig inom det spännande området maskininlärning. Tillämpningsområdena för maskininlärning är många och växande, bl a databaserad prediktion inom marknadsföring, finans och nationalekonomi, storskalig textanalys inom digital humaniora och samhällsvetenskap. Vi skapar just nu en kurs i maskininlärning, perfekt för dig som studerar statistik! Kursen kommer att ges första gången VT 2021. Hör av dig till oss om du vill veta mer!

-> Läser du på grundnivå i statistik och funderar på vidare studier? Hör vår masterstudent Emma berätta om hur det är att läsa vidare inom statistik

Läs Masterprogrammet i statistik för att få en bred och fördjupad bild av de statistiska teorier och begrepp som introduceras på grundutbildningen. Masterprogrammet startar en gång om året, på höstterminen.

Med en masterexamen i statistik kan du arbeta självständigt med statistiska metoder. Arbetsmarknaden för statistiker är både god och bred, och efter att ha läst på avancerad nivå kan du få mer utmanande och kvalificerade jobb.

Masterprogrammets upplägg

Foto: Niklas Björling.

Masterprogrammet i statistik är en utbildning som ligger i tiden! Du får fördjupade kunskaper som statistiker, med kurser i R-programmering och maskininlärning. I programmet behandlas bland annat teori och tillämpning av statistiska metoder och modeller, produktion och kvalitet i offentligt statistik och olika beräkningsmetoder för att lösa statistiska problem. Viktigt för utbildningen är att ge träning för självständigt arbete med statistiska frågeställningar av olika karaktär. Då Masterprogrammet i statistik är ett internationellt program, ges utbildningen på engelska. En masterexamen är en modern utbildning som skall vara jämförbar över hela Europa och omfattar 2 års heltidsstudier, 120 hp, varav 30 hp består av en uppsats.

Utbildningsplan (242 Kb)

Ansök till Masterprogrammet

Höstterminen 2024 startar Data- och systemvetenskapliga institutionen ett nytt masterprogram i "Data Science, Statistics and Decision Analysis". Programmet ges i samarbete med Statistiska institutionen. Första terminen läser du bland annat en kurs i Statistik och dataanaly och vidare i utbildningen kurser i Statistisk teori och modellering samt Bayesiansk inlärning. Dessa kurser ges av oss på Statistiska institutionen.

Läs mer om programmet och ansök senast 15 januari 2024!

 

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå i statistik syftar till att ge breda ämneskunskaper inom statistikens centrala delar, fördjupade kunskaper inom något statistiskt specialområde, förmåga att kunna tillämpa de statistiska metoderna på praktiska problem samt förmåga att följa den vetenskapliga litteraturen i ämnet och bedriva egen vetenskaplig forskning.

Doktorspromotion och professorsinstallation i Stockholms Stadshus. Foto: Ingmarie Andersson.
Doktorspromotion och professorsinstallation i Stockholms Stadshus. Foto: Ingmarie Andersson.

Grundläggande  behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
•    avlagt en examen på avancerad nivå,
•    fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
•    på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Beslut om undantag fattas av institutionsstyrelsen vid statistiska institutionen.

Särskild behörighet

Förutom allmän behörighet krävs särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i statistik. Särskild behörighet har den som med godkänt betyg klarat 90 högskolepoäng i statistik, eller motsvarande. Av dessa 90 högskolepoäng skall minst 15 högskolepoäng utgöras av ett självständigt arbete.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på engelska.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av forskarutbildningsnämnden vid statistiska institutionen, och beslut fattas av institutionsstyrelsen vid statistiska institutionen.

Utbildningen planläggs så att studierna kräver fyra läsår för doktorander som på heltid ägnar sig åt egen utbildning på forskarnivå. Därvid förutsätts att doktoranden dels ägnar sig helt åt studierna, dels utnyttjar undervisningen och handledningen effektivt. Om en doktorand begär det, rar anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid, d.v.s. åtta år.

Doktoranden kan erbjudas institutionstjänstgöring i form av undervisning eller andra uppdrag med upp till 20 procent av heltid sett över ett läsår. Studietiden förlängs då med motsvarande arbetstid upp till maximalt fem läsår.

Studietiden för att uppnå doktorsexamen är fyra års heltidsstudier och omfattningen är 240 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel omfattande 150 högskolepoäng. Möjlighet finns att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng, varav 45 högskolepoäng skall utgöras av kurser och 75 högskolepoäng av ett vetenskapligt arbete.

Samtliga doktorander som antas till utbildning på forskarnivå i statistik ska följa föreliggande allmänna studieplan. Eventuella samarbeten i form av cotutelle, enskild doktorands deltagande i forskarskola eller externfinansierade projekt kan endast påverka de individuella skillnaderna i utbildningen som dokumenteras i den individuella studieplanen.

Studieplan

Ovanstående är ett utdrag ur vår studieplan för forskarutbildning i statistik. Studieplanen i sin helhet kan beställas genom studievägledningen eller laddas ner som en pdf här:

Allmän studieplan för forskarutbildning i statistik. (498 Kb)

Vill du veta mer om forskarutbildningen?

För mer information kontakta studierektor på forskarnivå Tatjana von Rosen.
Rum: A4603 (Campus Albano, hus 4, plan 6), Tel: 08-16 2957
Telefon och mottagningstid: enligt överenskommelse
E-post: studierektorf@stat.su.se

Antagen till forskarutbildningen?

På vår engelska webb publicerar vi kurser som ges inom forskarutbildningen i Statitik.

Ett lyssningstips för forskarstuderande: Doktorandpodden

Skrivkramp, Impostor-Syndrome, konferenser, och föreberedelser för disputation. I doktorandpodden diskuteras också allt mellan himmel och jord, som kan dyka upp under doktorandstudier.

Hur är det att dokotorera? Är jag ensam om att känna så här under doktorandtiden? Hur är det att doktorera i olika ämnen, eller utomlands. Och hur får man tiden att gå ihop!

Dessa och många fler frågor diskuteras i Doktorandpodden.

Spikade avhandlingar. Foto: Ingmarie Andersson.

 

Sök bland våra utbildningar