Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildning i statistik, statistisk programmering och dataanlays. Se vårt aktuella kursutbud längst ner på sidan, dit du också kommer genom att klicka på "Sök bland våra utbildningar".

Sök bland våra utbildningar

 

Studera på grundnivå

Grundnivån är en bra bas som ger färdigheter för yrkeslivet och för vidare studier i statistik. Statistik är även det perfekta breddningsämnet om du vill rikta in dig på andra ämnen - då kan du välja att läsa enstaka fristående kurser hos oss. Grundnivån omfattar de tre första terminerna och om man kompletterar med tre terminer i andra ämnen så kan man ansöka om en kandidatexamen.

Termin 1

Här läser du på den första halvan (1-15hp) Statistikens grunder. Under andra halvan (16-30hp) läser du Regressionsanalys och undersökningsmetodik.

Om du vill läsa på helfart hela terminen (30 hp) så är det lättast att söka Statistik I  (där kurserna Statistikens grunder och Regressionsanalys och undersökningsmetodik ingår).

Termin 2

Termin 2 börjar med Statistisk teori med tillämpningar (15hp), som ger nödvändiga förutsättningar för att kunna studera mer avancerade statistiska metoder. Andra halvan av terminen läser du kursen Ekonometri (15 hp), som ges på engelska. Ekonometri läser du ofta tillsammans med internationella studenter.

Om du vill läsa på helfart hela terminen (30 hp) så är det lättast att söka Statistik II  (där kurserna Statistisk teori med tillämpningar och Ekonometri ingår).

Termin 3

På termin 3 läser du Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik (15 hp), Multivariata metoder (7,5 hp), samt kombinerar med 7,5 hp tillämpande kurser. Beroende på om du läser en vårtermin eller en hösttermin så ges olika kurser. På hösten ges kursen Urvalsundersökningar (7,5 hp), och på våren ges Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning (7,5 hp).

Om du vill läsa på helfart hela terminen (30 hp) så är det lättast att söka Statistik III som är en kurs på 30 högskolepoäng där ett urval av dessa kurser ingår (beroende på om du ska läsa höst eller vår).

Studenter vid datorer. Foto: Ingmarie Andersson.

Vi erbjuder också kurser för studenter som läser inom program från andra institutioner.

Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp

Finansiell statistik

Introduktion till statistik för statsvetare

Kandidatprogram i Nationalekonomi och statistik

Programmet, som ges av Nationalekonomiska institutionen, syftar till att ge studenten förmåga att använda nationalekonomiska och statistiska metoder i kvantitativ samhällsekonomisk analys. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta i privat eller offentlig sektor som kvantitativ analytiker med nationalekonomisk och/eller statistisk inriktning. Du kommer att vara kvalificerad att utföra utrednings- och analysarbete inom området.

Platsgaranti för studenter på program

Som programstudent har du platsgaranti på de kurser som ingår i programmet under förutsättning att du följer utbildningsplanen och är behörig. OBS! Även om du har platsgaranti och blir antagen till kursen så måste du tacka JA till platsen och registrera dig i tid, annars förlorar du din plats. Om du har frågor angående din utbildningsplan kontakta studievägleningen vid nationalekonomiska institutionen.

 

Studera på avancerad nivå

Läs vidare på masternivå i statistik, och ta del av ett av vår tids mest dynamiska kunskapsfält! När du ska fördjupa dina statistiska kunskaper och specialisera dig inom statistiken så kan du välja mellan att läsa fristående kurser i statistik på avancerad nivå och att läsa vårt masterprogram.

Två personer samtalar i ett mingel. Foto: Niklas Björling.
Två personer samtalar i ett mingel. Foto: Niklas Björling.

Nu har vi två nya masterkurser vid Statistiska institutionen som stärker ditt CV! Statistiska institutionen erbjuder kurser som kopplar samman statistik och programmering. Läs hos oss för att vässa din kompetens och analytiska verktygslåda!

R programmering

Arbetsmarknaden efterfrågar dig som kan kvantitativ analys. Statistik är ämnet för dig som vill få fördjupade kunskaper inom dataanalys. Ett återkommande tips från våra alumner till våra studenter är: Lär dig programmering! Nu kan du lära dig programmering i R hos oss! HT 2020 startar vår nya kurs R programmering. För att vara behörig till kursen behöver du ha läst minst 90 hp, varav minst 30 hp i statistik, och ha skrivit din kandidatuppsats med inriktning mot kvantitativ analys.

Machine Learning

Fördjupa dig inom det spännande området maskininlärning. Tillämpningsområdena för maskininlärning är många och växande, bl a databaserad prediktion inom marknadsföring, finans och nationalekonomi, storskalig textanalys inom digital humaniora och samhällsvetenskap. Vi skapar just nu en kurs i maskininlärning, perfekt för dig som studerar statistik! Kursen kommer att ges första gången VT 2021. Hör av dig till oss om du vill veta mer!

-> Läser du på grundnivå i statistik och funderar på vidare studier? Hör vår masterstudent Emma berätta om hur det är att läsa vidare inom statistik

Läs Masterprogrammet i statistik för att få en bred och fördjupad bild av de statistiska teorier och begrepp som introduceras på grundutbildningen. Masterprogrammet startar en gång om året, på höstterminen.

Med en masterexamen i statistik kan du arbeta självständigt med statistiska metoder. Arbetsmarknaden för statistiker är både god och bred, och efter att ha läst på avancerad nivå kan du få mer utmanande och kvalificerade jobb.

Masterprogrammets upplägg

Foto: Niklas Björling.

Masterprogrammet i statistik är en utbildning som ligger i tiden! Du får fördjupade kunskaper som statistiker, med kurser i R-programmering och maskininlärning. I programmet behandlas bland annat teori och tillämpning av statistiska metoder och modeller, produktion och kvalitet i offentligt statistik och olika beräkningsmetoder för att lösa statistiska problem. Viktigt för utbildningen är att ge träning för självständigt arbete med statistiska frågeställningar av olika karaktär. Då Masterprogrammet i statistik är ett internationellt program, ges utbildningen på engelska. En masterexamen är en modern utbildning som skall vara jämförbar över hela Europa och omfattar 2 års heltidsstudier, 120 hp, varav 30 hp består av en uppsats.

Utbildningsplan (242 Kb)

Ansök till Masterprogrammet

 

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå i statistik syftar till att ge breda ämneskunskaper inom statistikens centrala delar, fördjupade kunskaper inom något statistiskt specialområde, förmåga att kunna tillämpa de statistiska metoderna på praktiska problem samt förmåga att följa den vetenskapliga litteraturen i ämnet och bedriva egen vetenskaplig forskning.

Doktorspromotion och professorsinstallation i Stockholms Stadshus. Foto: Ingmarie Andersson.
Doktorspromotion och professorsinstallation i Stockholms Stadshus. Foto: Ingmarie Andersson.

Grundläggande  behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
•    avlagt en examen på avancerad nivå,
•    fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
•    på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Beslut om undantag fattas av institutionsstyrelsen vid statistiska institutionen.

Särskild behörighet

Förutom allmän behörighet krävs särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i statistik. Särskild behörighet har den som med godkänt betyg klarat 90 högskolepoäng i statistik, eller motsvarande. Av dessa 90 högskolepoäng skall minst 15 högskolepoäng utgöras av ett självständigt arbete.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande har kunskaper i engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på engelska.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av forskarutbildningsnämnden vid statistiska institutionen, och beslut fattas av institutionsstyrelsen vid statistiska institutionen.

Utbildningen planläggs så att studierna kräver fyra läsår för doktorander som på heltid ägnar sig åt egen utbildning på forskarnivå. Därvid förutsätts att doktoranden dels ägnar sig helt åt studierna, dels utnyttjar undervisningen och handledningen effektivt. Om en doktorand begär det, rar anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid, d.v.s. åtta år.

Doktoranden kan erbjudas institutionstjänstgöring i form av undervisning eller andra uppdrag med upp till 20 procent av heltid sett över ett läsår. Studietiden förlängs då med motsvarande arbetstid upp till maximalt fem läsår.

Studietiden för att uppnå doktorsexamen är fyra års heltidsstudier och omfattningen är 240 högskolepoäng. Utbildningen består av en kursdel om 90 högskolepoäng och en avhandlingsdel omfattande 150 högskolepoäng. Möjlighet finns att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng, varav 45 högskolepoäng skall utgöras av kurser och 75 högskolepoäng av ett vetenskapligt arbete.

Samtliga doktorander som antas till utbildning på forskarnivå i statistik ska följa föreliggande allmänna studieplan. Eventuella samarbeten i form av cotutelle, enskild doktorands deltagande i forskarskola eller externfinansierade projekt kan endast påverka de individuella skillnaderna i utbildningen som dokumenteras i den individuella studieplanen.

Studieplan

Ovanstående är ett utdrag ur vår studieplan för forskarutbildning i statistik. Studieplanen i sin helhet kan beställas genom studievägledningen eller laddas ner som en pdf här:

Allmän studieplan för forskarutbildning i statistik. (498 Kb)

Vill du veta mer om forskarutbildningen?

För mer information kontakta studierektor på forskarnivå Tatjana von Rosen.
Rum: A4603 (Campus Albano, hus 4, plan 6), Tel: 08-16 2957
Telefon och mottagningstid: enligt överenskommelse
E-post: studierektorf@stat.su.se

Antagen till forskarutbildningen?

På vår engelska webb publicerar vi kurser som ges inom forskarutbildningen i Statitik.

Ett lyssningstips för forskarstuderande: Doktorandpodden

Skrivkramp, Impostor-Syndrome, konferenser, och föreberedelser för disputation. I doktorandpodden diskuteras också allt mellan himmel och jord, som kan dyka upp under doktorandstudier.

Hur är det att dokotorera? Är jag ensam om att känna så här under doktorandtiden? Hur är det att doktorera i olika ämnen, eller utomlands. Och hur får man tiden att gå ihop!

Dessa och många fler frågor diskuteras i Doktorandpodden.

Spikade avhandlingar. Foto: Ingmarie Andersson.

 

Sök bland våra utbildningar