Internt

För medarbetare vid Statistiska institutionen.

Detta är vår medarbetarsida. Här finns viktig information för dig som arbetar på Statistiska institutionen.

Här finns även länkar för att logga in i Stockholms universitets gemensamma system och i BOX, där Statistiska institutionens  gemensamma filer och dokument finns samlade.

I "Agenda" kan du se vilka evenemang som är aktuella för anställda vid institutionen, t.ex. när institutionsmöten eller forskarseminarier hålls.

 

Administrativ lathund

Här finner du en sammanställning av olika grundläggande administrativa rutiner vid Statistiska institutionen, t. ex. hur du beställer/bokar resor eller hur du begär utlägg, etc. Sammanställningen är skapad för att ge en introduktion till institutionens administration för både ny och befintlig personal.

Om det är någon information du saknar eller undrar över vänligen kontakta Richard Hager, richard.hager@stat.su.se.

Observera att institutionen har separat postadress, separat besöksadress samt separat faktureringsadress.

Besöks- och postadress
Besöksadress: Campus Albano hus 4, plan 6, Albanovägen 12, 114 49 Stockholm
Postadress: Statistiska institutionen, Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Stockholms Universitet
C8201
190 87 Rosersberg
Ref. 311

Bisysslor

Du som är lärare (för nyanställd gäller vid anställningens början) uppmanas att varje år lämna in uppgift om dina eventuella bisysslor, alternativt lämna uppgift om att du inte innehar någon bisyssla. Som bisysslor räknas alla sysslor vid sidan av anställningen som inte är av privat natur. Det kan röra sig om en annan anställning, om verksamhet i eget eller annans bolag, om styrelseuppdrag eller om ideella uppdrag. En bisyssla kan vara avlönad eller oavlönad. Bisysslan bör anmälas i god tid innan den blir aktuell för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att bedöma om den ska godkännas.

Du anmäler bisysslor i Primula, http://hr.su.se, under ”Min sida” under länken ”bisyssla”.

Blanketter

Se SU:s blankettarkiv.

Ekonomi

Faktureringsadress:
Stockholms Universitet
C8201
190 87 Rosersberg
Ref. 311

Organisationsnummer alternativt momsregistreringsnummer (VAT no) tillhörande leverantören måste finnas på alla fakturor.

  • Stockholms universitets organisationsnummer: 202100-3062
  • Momsregistreringsnummer (VAT no): SE2021003062

Inbetalningar till Stockholms universitet görs till bankgiro 5050-0206 (Danske Bank). Vid inbetalningar ange alltid referens 311 och SU-anställd samt projektnummer.

Utländska fakturor: Utländska leverantörsfakturor ska skickas till institutionens postadress.

Utlägg/reseräkningar/traktamenten
Utlägg görs i HR-systemet Primula, http://hr.su.se.
Kvitton, etc. ska skannas in och bifogas utlägget/reseräkningen/traktamentet i Primula. Originalkvitton och underlag lämnas till Richard Hager. Ersättningen utbetalas i samband med närmaste löneutbetalning, förutsatt att underlagen har kommit i tid för lönekörning.
Ersättning för friskvård, se under särskild rubrik.
Kvitton för läkarbesök skickas/lämnas direkt till vår personalhandläggare vid personalavdelningen, Veronica Pyke Erston.

Friskvård

Anställda med månadslön vid Stockholms universitet har rätt till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid. Anställda har mot uppvisande av kvitto rätt till skattefritt frisvårdsbidrag med upp till 3000 kr, inkl. moms, per år.

Registrering av frsikvård i Primula, http://hr.su.se
Registrera under "Min sida" och "Friskvård".

När du har registrerat friskvård
Skriv ut underlag för friskvård under "Granska/Skriv ut". Fäst ditt kvitto i original på utskriften. Scanna och bifoga kvitto under "Medd/Bil". Klicka på "Skicka". Lämna underlag med originalkvitto till Richard Hager.

Läs mer

Information som rör institutionen

All information som berör institutionen och dess verksamheter läggs successivt i den gemensamma katalogen i BOX . Logga in med ditt SU-användarnamn och lösenord.

Lönehandläggare (personalavdelningen)

Veronica Pyke Erston, anknytning 2053.

Profilsidor för medarbetare

Varje medarbetare på universitetet har en egen profilsida på webben. Till varje profilsida hämtas basinformation in från personalkatalogen SUKAT och du kan själv lägga till porträttbild, presentationstexter, publikationslista från DiVA samt länkar och filer. Innehållet ska vara relaterat till din tjänst vid Stockholms universitet.

https://www.su.se/medarbetare/kommunikation/profilsidor

Resor

Stockholms universitet har avtal med Egencia, vilket innebär att vi måste köpa våra tjänsteresor via dem. Kontakta Richard Hager för att boka en resa. Läs mer om resor.

Sjukanmälan, semester, tjänstledighet, vård av barn m.m.

Sjuk- och friskanmälningar och vård av barn ska göras till Richard Hager, richard.hager@stat.su.se, 08-16 29 90 och till studierektor (gäller undervisande personal). Registrera även din sjukanmälan i HR-systemet Primula. Ansökan om semester, tjänstledighet och föräldraledighet görs också via HR-systemet Primula.

Säkerhet

Om något händer kontakta universitetets vaktbolag Tempest:
Kontorstid: 08-16 22 16
Dygnet runt: 08-16 42 00

Tryck - avhandling

Universitetsbiblioteket har upphandlat en leverantör för tryck och distribution av avhandlingar. Läs mer.

Diva – publicera och registrera

Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, är ett publiceringssystem som används för elektronisk registrering, publicering och arkivering av avhandlingar och andra publikationer. Enligt beslut av rektor ska alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare registreras i DiVA.

Logga in och publicera

Forskningsstöd

Vid Avdelningen för forskningsstöd arbetar forskningshandläggare och ekonomer med att hjälpa forskare att finna, söka och administrera externa forskningsmedel.

Undervisning

Här hittar du som är lärare information som du kan ha nytta av i undervisningen, t ex om lärandemål och betygskriterier, examination, plagiering, kursvärdering, IT i undervisningen, samt likabehandling: Undervisning

 

Här hittar du instituionens agenda.

Agenda ht-23 (297 Kb)

 
 

Här finns kontaktuppgifter till institutionens prefekt, studierektorer, administrativ chef, kursadministration och studievägledning.

Prefekt

Michael Carlson
Tel: 08-16 29 82
E-post: michael.carlson@stat.su.se
________________________________________________________________________________

Ställföreträdande prefekt

Mattias Villani
Telefon: 08-16 29 93
E-post: mattias.villani@stat.su.se
________________________________________________________________________________

Adminstrativ chef

Richard Hager
Tel: 08 16 29 90
E-post: richard.hager@stat.su.se
________________________________________________________________________________

IT-tekniker och skyddsombud

Håkan Slättman
Tel: 08 16 29 53
E-post: hakan.slattman@stat.su.se
________________________________________________________________________________

Studierektorer

Grundnivå och avancerad nivå
Jessica Franzén
Telefon: 08-16 29 86
E-post: studierektorGA@stat.su.se

Forskarnivå
Tatjana von Rosen
Tel: 08-16 29 57
E-post: studierektorF@stat.su.se
________________________________________________________________________________

Studentexpeditionen

Telefon: 08-16 29 95
E-post: expedition@stat.su.se


Studievägledning

E-post: studievagledare@stat.su.se

På denna sida