Samverkan

Kulturskoleklivet, 90 hp

Kulturskoleklivet är regeringens satsning på förbättrad kompetensförsörjning till Kulturskolan som ska bidra till att barn och unga får undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. Kulturskolan är Sveriges största barn- och ungdomskulturverksamhet med undervisning inom olika estetiska ämnesområden i de flesta kommuner.

vfu kurser i Samverkan

Kurser i VFU-handledning i lärarutbildningen

Vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) ges lokalt förlagda och campusförlagda kurser för yrkesverksamma lärare som vill bli VFU-handledare för studenter inom lärarutbildningen och ämneslärarutbildningen.

Kontakt

Prefekt
Inger Eriksson
inger.eriksson@hsd.su.se

Ställföreträdande prefekt
Ulrika Von Schantz
ulrika.vonschantz@hsd.su.se

VFU-studierektor
Karin Gunnarsson
karin.gunnarsson@hsd.su.se

Projekt föra och följa  algebraiska resonemang puff