Ny kurs om politik, demokrati och medborgarskap i SO-ämnen

I höst startar en helt ny fristående kurs på avancerad nivå, som framför allt riktar sig till dig som är verksam lärare, masterstudent eller doktorand i en nordisk kontext, men också vidare internationellt. Kursen ges helt digitalt.

I höst startar Stockholms universitet en ny kurs för dig som är lärare, masterstudent eller doktorand i SO-ämnen. Foto: Unsplash

Hösten 2023 startar Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet en ny fristående kurs på avancerad nivå: Politik, demokrati och medborgarskap i samhällsorienterande ämnen – ämnesdidaktiska traditioner i Norden. Kursen riktar sig framför allt till dig som är verksam lärare, masterstudent eller doktorand i en nordisk kontext, samt internationellt.

Maria Olson.
Maria Olson är kursansvarig lärare för den nya kursen. Foto: Privat

Maria Olson, professor i ämnesdidaktik, förklarar varför den här kursen behövs:

 

Varför skapades kursen?

– Det finns ett behov av en samtidshistorisk överblick över de samhällsorienterande skolämnena samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap, och deras sammanflätade uppdrag att ge ämnesspecifika kunskaper och värdebaserad förmåga till kritisk omdömesbildning. Vi ville därför skapa en kurs som kan fungera som ett tydligt orienterat bildningsbidrag vad gäller de här ämnenas "kvalificerande", "socialiserande" och "subjektfierande" (subjektskapande) kraft och potential på olika utbildningsnivåer, i ljuset av olika ämnesdidaktiska traditioner i en nordisk kontext, vilka har vidare internationell bäring.

– Genom att erbjuda en ämnesövergripande kurs där olika utbildningsnivåer inkluderas kan vi också bidra till att synliggöra skillnader och likheter inom och mellan SO-ämnenas roll i ett samhälls- och studerandeperspektiv. En central fråga blir relationen mellan ämnesinnehåll och olika slags värdeorienterade anspråk, i vilken ämnesundervisningen 'görs', formuleras och didaktiseras.

 

Vad är målet med kursen?

– Vi vill att kursdeltagarna ska få en både breddad och fördjupad förståelse för hur SO-ämnenas ämnesunika och ämnesgemensamma samhällsrelevans tar form i och genom olika ämnesdidaktiska traditioner.

– Ambitionen är också att deltagarna får möjlighet att behandla de perspektiv, erfarenheter och ämnesdidaktiska undervisnings- och forskningsförhållanden som skiljer och förenar inom och mellan de nordiska länderna, men även internationellt. Förhoppningen är att på det sättet öka medvetenheten om olika lokala, nationella och regionala kontexters betydelse för hur samhällsorienterande ämnen tolkas utifrån ett värdemässigt, politiskt, demokrati- och medborgarorienterat perspektiv. Här kommer det att bli värdefullt att vi belyser och diskuterar såväl kritiska som mera undervisningsnära perspektiv.

Politik, demokrati och medborgarskap i samhällsorienterande ämnen – ämnesdidaktiska traditioner i Norden (7,5 hp)

  • Kursen ges på kvartsfart och helt på distans med digitala träffar, mellan vecka 41 2023 - vecka 2 2024.
  • Undervisningen sker på engelska och består av föreläsningar och seminarier, med rikligt utrymme för diskussioner i smågrupper.
  • Examinationens skriftliga inlämningsuppgifter görs generellt på engelska, men det kommer att vara möjligt att skriva på svenska/skandinaviska.

Läs mer om kursen