Titel: Fördelar, spänningar och motsägelsefulla incitament i välfärdssystemet: New Public Management i svensk missbruks- och beroendevård
Projektledare: Jessica Storbjörk: jessica.storbjork@su.se
Projektdeltagare: Jessica Storbjörk och Kerstin Stenius
Finansiering: Riksbankens jubileumsfond (P14-0985:1)
Projekttid:  2015-01-01 –2017-12-31

Välfärdssystemens organisation och kontrollsystem har förändrats i samband med New Public Management (NPM) reformer som syftat till att balansera autonomi och kontroll. I studien används missbruks- och beroendevården, med olika organisationer och professioner, som fall för att studera hur NPM har påverkat det dagliga arbetet inom sjuk- och socialvård. NPM-debatten är livlig men forskningen sparsam. Den indikerar förbättringar men även oavsiktliga konsekvenser och motsägelsefulla visioner, krav på utförarna och incitament: en spänning mellan medicinska och sociala professioners autonomi och kunskap å ena sidan och administrativ kontroll, utvärdering och växande byråkrati (upphandling, tillsyn, osv) på den andra.

Studien analyserar om olika NPM-inslag har medfört förbättringar eller skapat motsättningar genom att jämföra olika organisationer i 2-3 regioner/landsting och 6 kommuner med olika grad av NPM. Studien bygger på dokument och på intervjuer (N≈90) med politiker och byråkrater på nationell, regional och lokal nivå, inklusive de tidigare ostuderade beställarna, samt med vårdgivare (ägare, chefer, professionella nära brukarna) i offentlig och privat sektor. Intervjustudien ligger till grund för en webenkät riktad till professionella i hela landet.

Dokumentation

Storbjörk, J., & Stenius, K. (2019). Why Research Should Pay Attention to Effects of Marketization of Addiction Treatment Systems. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Epub ahead of print. https://doi.org/10.15288/jsads.2019.s18.31

Storbjörk, J., & Stenius, K. (2018). The new privatized market : A question of ideology or pragmatism within the Swedish addiction treatment system? Social Policy & Administration. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1111/spol.12414

Storbjörk, Jessica & Samuelsson, Eva (2018). Brukarinflytande på vårdmarknaden – en paradox i missbruks- och beroendevården?. I Marie Sallnäs & Stefan Wiklund (red.), Socialtjänstmarknaden – om marknadsorientering och konkurrensutsättning inom individ- och familjeomsorgen, s. 85-115. Stockholm: Liber.

Stenius, K (2017). God vård kräver kontrollerad konkurrens, men inte bolagisering. Hufvudstadsbladet, 28 feb-17. (https://www.hbl.fi/artikel/god-vard-kraver-kontrollerad-konkurrens-men-inte-bolagisering/, hämtad 4 januari 2018).