Projektets övergripande syfte

Välfärdssystemens organisation och kontrollsystem har förändrats i samband med New Public Management (NPM) reformer som syftat till att balansera autonomi och kontroll. I studien används missbruks- och beroendevården, med olika organisationer och professioner, som fall för att studera hur NPM har påverkat det dagliga arbetet inom sjuk- och socialvård. NPM-debatten är livlig men forskningen sparsam. Den indikerar förbättringar men även oavsiktliga konsekvenser och motsägelsefulla visioner, krav på utförarna och incitament: en spänning mellan medicinska och sociala professioners autonomi och kunskap å ena sidan och administrativ kontroll, utvärdering och växande byråkrati (upphandling, tillsyn, osv) på den andra.

Studien analyserar om olika NPM-inslag har medfört förbättringar eller skapat motsättningar genom att jämföra olika organisationer i 2-3 regioner/landsting och 6 kommuner med olika grad av NPM. Studien bygger på dokument och på intervjuer (N≈90) med politiker och byråkrater på nationell, regional och lokal nivå, inklusive de tidigare ostuderade beställarna, samt med vårdgivare (ägare, chefer, professionella nära brukarna) i offentlig och privat sektor. Intervjustudien ligger till grund för en webenkät riktad till professionella i hela landet.

Detta kommer projektet att bidra till

Studien visar hur vården styrs och organiseras. Intervjuerna visar fördelar och spänningar i den dagliga praktiken samt om och hur professionella anpassar arbetet efter nya och kanske motstridiga krav. Webbenkäten visar hur utbredda eventuella problem är och möjliggör jämförelser mellan olika professioner, organisationer och regioner. Studien ger kunskap om NPMs möjligheter och begränsningar i välfärdssystemet och bidrar med förbättringsförslag.

Dokumentation

Storbjörk, J., & Stenius, K. (2019). Why Research Should Pay Attention to Effects of Marketization of Addiction Treatment Systems. Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Epub ahead of print. https://doi.org/10.15288/jsads.2019.s18.31

Storbjörk, J., & Stenius, K. (2018). The new privatized market : A question of ideology or pragmatism within the Swedish addiction treatment system? Social Policy & Administration. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1111/spol.12414

Storbjörk, Jessica & Samuelsson, Eva (2018). Brukarinflytande på vårdmarknaden – en paradox i missbruks- och beroendevården?. I Marie Sallnäs & Stefan Wiklund (red.), Socialtjänstmarknaden – om marknadsorientering och konkurrensutsättning inom individ- och familjeomsorgen, s. 85-115. Stockholm: Liber.

Stenius, K (2017). God vård kräver kontrollerad konkurrens, men inte bolagisering. Hufvudstadsbladet, 28 feb-17. (https://www.hbl.fi/artikel/god-vard-kraver-kontrollerad-konkurrens-men-inte-bolagisering/, hämtad 4 januari 2018).

Kontaktperson: Jessica Storbjörk (projektledare), jessica.storbjork@su.se