Under utbildningen

Fortsatt distansbaserad undervisning under hela vårterminen 2021.
Undervisningen vid Institutionen för folkhälsovetenskap fortsätter som planerat till våren, dock kommer undervisning på både grundnivå och avancerad nivå att forstätta ges på distans under hela vårterminen.

För att ansöka om tillgodoräknande måste du vara antagen till Stockholms universitet och ha påbörjat dina studier. Du kan efter prövning få tillgodoräkna tidigare studier inom ett utbildningsprogram eller fristående kurs.

Vänligen observera att:

  • Vi har inte möjlighet att ge förhandsbesked om tillgodoräknanden eller att göra förhandsbedömningar!
  • Du kan endast ansöka om tillgodoräknande inom ett utbildningsprogram du är antagen till.
  • Betyget överförs ej.
  • Du är som student själv ansvarig för att ta reda på vad ditt tillgodoräknande innebär för dina fortsatta studier.
  • Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet.
  • Beslut om tillgodoräknande kan överklagas.

Tillgodoräknande av tidigare högskoleutbildning

Tidigare högskoleutbildning (svensk eller utländsk) kan tillgodoräknas som hel kurs eller del av en kurs. Förutsättningen är att kursen som du läst är en avslutad kurs eller tydligt avgränsad del av en kurs, samt motsvarar och inte innehållsmässigt skiljer sig åt i förhållande till syfte och mål med kursen vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Överklagan av beslut

Om du vill överklaga ett tillgodoräknandebeslut ska detta göras senast tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

Tillgodoräknandeordning

Mer information om vad som gäller vid tillgodoräknande av tidigare utbildning (svensk eller utländsk) hittar du på sidan:
www.su.se/utbildning/examen/tillgodoräknande

Se även Regelboken för utbildning:
Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande

Ansökan

Tillgodoräknande Masterprogrammet (163 Kb) om du vill ansöka om tillgodoräknande av tidigare utbildning inom Masterprogrammet.

Tillgodoräknande Kandidatprogrammet (163 Kb) om du vill ansöka om tillgodoräknande av tidigare utbildning inom Kandidatprogrammet.

Skicka din ansökan till:
Studievägledare, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm

DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) är en databas för fulltextpublicering av avhandlingar och andra vetenskapliga texter. Databasen har utvecklats av Uppsala universitetsbibliotek.

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bör du som student registrera och publicera uppsatser och examensarbeten på kandidat- och masternivå i DiVA.

Gå in på DiVA:s webbpubliceringsverktyg. Mata in de uppgifter som efterfrågas.
Lathund för hur du ska göra: Lathud för studenter (462 Kb) .

Var noga med att ange organisationstillhörighet!

Ange Institutionen för folkhälsovetenskap när du registrerar ditt arbete. Om du missar att ange tillhörighet eller bara anger Stockholms universitet eller Samhällsvetenskapliga fakulteten, kommer din uppsats att försvinna i cyberrymden!

Ditt godkända examensarbete ska läggas in i DiVA både med abstract och som fulltext.

Om du av olika anledningar inte kan eller vill göra din uppsats tillgänglig för allmänheten via publicering i DiVA, ska du klicka i "Arkivering" när du laddat upp filen med din uppsats. Lämna också då gärna ett meddelande till DiVA-administratören med information detta. OBS: Abstract ska fortfarande läggas in i DiVA vid registreringen.

När du lägger upp hela uppsatsen (fulltext) måste denna vara i PDF-format (hela uppsatsen ska ligga PDF-filen, alltså inga fristående filer för appendix, etc). Om ni inte har möjlighet att konvertera din uppsats till PDF kan institutionens DiVA-administratör hjälpa dig med det; skicka den med e-post så skickas uppsatsen tillbaka i PDF-format.

OBS: När du konverterat uppsatsen till PDF, kontrollera att allt ser bra ut. Ibland kan en del formateringar gå förlorade i processen!

När du väl lagt in alla uppgifter i publiceringsverktyget och DiVA-administratören har godkänt publiceringen av din uppsats blir den därmed tillgänglig för allmänheten.

Kontrollera gärna att din uppsats publicerats (obs: det kan ta ett par arbetsdagar innan det syns). Om du inte hittar din uppsats i DIVA efter en vecka, kontakta institutionens DiVA-ansvarig.

Vill du söka efter uppsatser, avhandlingar och/eller artiklar, se http://su.diva-portal.org/

Att avbryta sina studier

Så här gör du om du registrerat dig men ångrar dig eller behöver göra ett planerat längre uppehåll i dina programstudier.

Om du är tvungen att avsäga dig din studieplats efter registreringen är det viktigt att du snarast meddelar detta till studievägledaren.

Om du har registrerat dig men ångrar dig, kan du göra ett avbrott via Ladok. Gör du ett avbrott senast 3 veckor efter kursstart innebär det att du kan söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle.

Ett studieuppehåll är ett planerat uppehåll från studierna på ett utbildningsprogram, under en eller max två terminer i följd, på grund av särskilda skäl. Skäl till uppehåll är t.ex föräldraledighet, sjukskrivning, värnplikt eller studentfackliga uppdrag vilket regleras av Högskoleförordningen 7 kap, §33.

Skäl till uppehåll ska styrkas med intyg, och ett beviljat uppehåll ger platsgaranti på utbildningen den termin som följer efter ditt uppehåll. Studieuppehåll kan också beviljas av andra skäl än de som regleras i Högskoleförordningen, men då kan återkomst till studierna endast ske i mån av plats.

Ansök om studieuppehåll genom att fylla i blanketten:

Studieuppehåll Masterprogrammet (53 Kb)

Ett beviljat studieuppehåll är förenat med en bestämd tidpunkt när du som student ska fortsätta dina studier. Vid fortsatt frånvaro från studierna räknas det som ett studieavbrott, och återgång till studierna kan endast ske i mån av plats.

Kontakta studievägledaren vid Institutionen för folkhälsovetenskap om du har frågor kring studieuppehåll, studieavbrott och dina möjligheter att återuppta studier efter frånvaro

Kontakt

Studievägledning

Studievägledaren kan hjälpa till med studieplanering, frågor kring studieuppehåll, tillgodoräknande och studieintyg gällande utbildning vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Du är också välkommen att boka tid för vägledande samtal, om allt som rör din studiesituation. Om du stöter på problem under studietiden kan det vara bra att veta att studievägledaren arbetar under tystnadsplikt.

Studievägledare vid Institutionen för folkhälsovetenskap är Anna Nyström:
E-postadress: studievagledare.publichealth@su.se

Studievägledare
Utbildningsadministratör
Programkoordinator kandidatprogrammet
Programkoordinator, masterprogrammet i folkhälsovetenskap
Studierektor
Biträdande studierektor
På denna sida