Organisation

Vid institutionen arbetar ett 70-tal anställda. Verksamheten leds av institutionens prefekt, med stöd av en ställföreträdande prefekt och en administrativ chef.

Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen, vilken består av vid institutionen anställda och studerande. Den beslutar om ekonomiska resurser och budget samt om riktlinjer av principiell betydelse vad gäller till exempel undervisning och examination. Styrelsens sammansättning säkerställer att forskare, teknisk/administrativ personal och studenter alla är representerade. I institutionsstyrelsen representeras studenterna av tre studenter, en på forskarnivå och två från grund- och avancerad nivå.

 

Institutionsledning

Institutionen leds av en prefekt, som är ordförande i institutionsstyrelsen, och en ställföreträdande prefekt, som är vice ordförande. Prefektens uppgift är att leda och fördela arbetet inom institutionen. Prefekten har resultatansvar och ansvarar för institutionens personal och organisation.

Institutionen har en administrativ chef som är chef för den administrativa personalen och ansvarar för institutionens administrativa processer.

Vid institutionen finns en ledningsgrupp, som är ett rådgivande stöd till institutionens prefekt och ställföreträdande prefekt samt till Institutionsstyrelsen. Ledningsgruppen består av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionens administrativa chef. Vidare ingår studierektorerna för utbildning på grund- och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå.

 

Institutionsstyrelsen (IS) är institutionens högsta beslutsfattande organ. Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) alternativt ställföreträdande prefekt (vice ordförande). Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av tre studentrepresentanter från utbildningarna på grund-, avancerad och forskarnivå. Styrelsen har beslutat att administrativ chef och studierektorer på grunds- och avancerad nivå samt forskarnivå ska vara ständigt kallade.

IS-ledamöter mandatperioden 210101-231231

Prefekt

Jenny Cisneros Örnberg, ordförande

Ställföreträdande prefekt

Peter Wennberg, vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Andrea Dunlavy
Agneta Cederström
Jonas Landberg
Peter Larm
Lisa Berg
Shona Mc Lean (representant för T/A- personal)

Studentrepresentanter

Joakim Wahlström (doktorandgruppen)
Isabell Kjellberg (studentgruppen, masternivå)
Hanna-Maria Asgedom (studentgruppen, kandidatnivå)

Suppleanter

Ilona Grünberger
Karl Gauffin
Anders Ledberg
Vivien Boldis (doktorandgruppen)
Håkan Soold (representant för T/A- personal)

 

Tidigare styrelsesammansättning

IS-ledamöter mandatperioden 180701-201231

 

Institutionens organisation bygger på tre huvudsakliga verksamhetsområden: utbildning, forskning och administration. För en välfungerande verksamhet krävs tydlig koppling och samarbete mellan och inom ledning, kärnverksamhet och stödverksamhet. För att säkeställa detta har institutionen skapat olika arbetsgrupper. RALV, det lokala rådet för arbetsmiljö och lika villkor, fungerar som prefektens rådgivande organ för frågor rörande arbetsmiljö. lika villkor och miljö.
Institutionens ledningsgrupp fungerar som ett rådgivande stöd till institutionens prefekt och ställföreträdande prefekt.

För utbildningsområdet stöds verksamheten av Lärarkollegiet (LK), Handledarkollegiet (HK), samt Arbetsgruppen för kvalitetssäkrad utbildning i folkhälsovetenskap (KUF).

Professorskollegiet fungerar som prefektens rådgivande organ i strategiska frågor om verksamhetens forskningsinriktning och utveckling.

 

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap finns två forskningscentra, CHESS (Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa) och SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning), som båda leds av en styrelse och en föreståndare. Styrelsen består av en ordförande och fyra övriga ledamöter, vilka utses för en period om tre år av rektor vid Stockholms universitet.

Ordförande i doktorandrådet är Tuulia Lerkkanen. Ordföranden väljs av medlemmar i doktorandrådet och fungerar som ordförande under ett år.

I doktorandrådet väljs studentrepresentanter på forskarnivå till

  • Institutionsstyrelsen
  • Institutionens RALV-grupp (Rådet för arbetsmiljö och lika villkor)
  • Institutionens arbetsgrupp för kvalitetssäkrad utbildning inom folkhälsovetenskap (KUF)
  • Handledarkollegiet (HK))

Studentinflytande är en viktig del av det kvalitetsarbete som har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Vid universitetet är studentinflytandet organiserat genom studentkår, fakultetsråd, studentråd och doktorandråd.

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap finns studentrepresentanter i

  • Institutionsstyrelsen
  • Institutionens RALV-grupp (Rådet för arbetsmiljö och lika villkor)
  • Institutionens arbetsgrupp för kvalitetssäkrad utbildning inom folkhälsovetenskap (KUF)

 

 

Miljö

Institutionen för folkhälsovetenskap bedriver ett viktigt internt miljöarbete. Vårt miljöarbete bygger på ett kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten. Institutionens miljölhandlingsplan uppdateras årligen.

Miljöhandlingsplan 2022 för Institutionen för folkhälsovetenskap (90 Kb)

Besluts- och delegationsordning

Besluts- och delegtionsordning för Institutionen för folkhälsovetenskap är fastställd av prefekt och revideras av institutionsstyrelsen, senaste revideringen skedde 23 februari 2021.

Besluts- och delegationsordning vid Institutionen för folkhälsovetenskap (227 Kb)

Institutionens verksamhet styrs också av universitetsgemensamma styrdokument.

Läs mer om universitetets styrdokument i regelboken

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
På denna sida