Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa - CHESS

CHESS är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades år 2000 i samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Vid CHESS arbetar forskare i sociologi, psykologi, statsvetenskap och folkhälsovetenskap tillsammans med frågor som rör ojämlikhet i hälsa. Ojämlikhet i hälsa syftar på systematiska skillnader i hälsa och överlevnad mellan individer och mellan socialt definierade grupper. Skillnader i livsvillkor till följd av uppväxtförhållanden, utbildning, arbete, ekonomiska resurser och härkomst är exempel på omständigheter som studeras i relation till hälsoojämlikhet vid CHESS.

CHESS har som främsta mål att bedriva och främja forskning om ojämlikhet i hälsa samt sprida kunskap om sådan forskning till det omgivande samhället. CHESS ska också generellt verka för en bred dialog mellan samhällsvetenskap och medicin samt fungera som en länk i samverkan mellan Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet inom detta forskningsområde. Utöver forskning är en huvuduppgift för centrets forskare att medverka i handledning och utbildning av doktorander.

CHESS finns beläget på Campus Albano, Stockholms universitet, våning 5, hus 4.

I januari 2018 bildade CHESS tillsammans med SoRAD Institutionen för folkhälsovetenskap

 

Nyheter

Varma gratulationer till Denny Vågerö, en av grundarna till CHESS, som den 29 september mottog guldmedalj av rektor vid installations- och promotionshögtiden i Stockholms Stadshus! Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

 
 

Den forskning som bedrivs vid CHESS kan delas in i fyra huvudsakliga områden:

1. Levnadsvillkor och hälsa bland barn och unga

Stressorer, stress och hälsobesvär bland flickor och pojkar under adolescensen
Vad förklarar samhällsvårdade barns underprestationer i utbildningssystemet?
Sociala bestämningsfaktorer för lärande och hälsa i skolans kontext
Skolans betydelse för de ungas psykiska hälsa
Hur går det för ungdomar med psykisk ohälsa?
Den nya generationen av unga mår sämre än förut
Betydelsen av skolans villkor för svenska ungdomars psykiska ohälsa

2. Livsförloppsstudier kring hur tidiga sociala förhållanden hänger samman med senare hälsa och överlevnad

Är barndomstrauma en bestämningsfaktor för nästa generations utveckling?
Risk och resiliens: Vägar till (o)hälsa bland kvinnor och män med erfarenheter av ogynnsamma uppväxtvillkor (RISE)
Reproduktion av ojämlikhet genom sammanflätade liv (RELINK)
Ofärdens barnbarn: Betydelsen av resiliens för multigenerationella ojämlikhetsmönster
Kvinnors hälsa i ett livsloppsperspektiv
Kroppsstorlek, mental hälsa och ojämlikhet: ett livsloppsperspektiv (BMI)
Fosterbarn som medelålders vuxna
Ett livsförloppsperspektiv på förlust av anhörig i barndomen och hälsa i vuxen ålder
Betydelsen av ursprung och destination: Levnadsvanor och hälsa bland första och andra generationen Sverigefinnar

3. Betydelsen av socioekonomiska förhållanden, arbete och välfärdspolitik för hälsa

Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre
Orsaker och konsekvenser av lönearbete efter pensionering i Sverige
Ojämlikhetens drivkrafter bland familjer med erfarenheter av social barnavård
Egenföretagande, prekärt arbete och ojämlikhet i hälsa i Sverige
De oavsiktliga följderna av svensk föräldraledighetspolitik (ParLeHealth): Ett hälsoperspektiv
Cancerscreening, stadium vid diagnos och överlevnad bland personer med funktionsnedsättning
Arbetsmarknads- och hälsoproblem hos vuxna med en familjemedlem som har en kronisk sjukdom
Arbete efter pensionering: Ett sätt att förlänga arbetslivet som skapar nya ojämlikheter?

4. Migration och hälsa

Den ambivalenta socioekonomiska gradienten i invandrarens hälsa
Sociala determinanter för hälsa hos individer med utländsk bakgrund (SMASH)
Förklaringar till överdödlighet i COVID-19 bland invandrare i Sverige
Född i Stockholm på femtiotalet
Från fördel till nackdel: Uppkomsten av dödlighetsskillnader hos nya invånare i Sverige

Forskningen inom dessa områden omfattar såväl breda frågor om längre orsakskedjor och större sammanhang, som mer detaljerade frågor kring enskilda mekanismer och specifika hälsoeffekter. Fokus spänner således från beskrivning till förklaringar och vidare till policy och åtgärder.

Det är viktigt att den forskning som bedrivs vid CHESS anpassar sig till den föränderliga värld som vi lever i. Under senare år har vi t.ex. sett ett ökat fokus på frågor som rör migration, segregation och skola bland forskarna på CHESS. I ljuset av den sociodemografiska utvecklingen i Sverige och i Europa blir det mer och mer tydligt att enskilda dimensioner av ojämlikhet (t.ex. social klass eller födelseland) inte kan betraktas enskilt, utan måste analyseras i relation till varandra.

Intersektionella perspektiv kan hjälpa oss att förstå hur dessa dimensioner samverkar i relation till utvecklingen av ojämlikhet i hälsa.  De senaste åren har även covid-19-pandemins koppling till olika gruppers sociala, ekonomiska och hälsorelaterade situation seglat upp som en ny och viktig forskningsfråga vid centret. Från ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är det viktigt att understryka betydelsen av pandemins långsiktiga konsekvenser. Det folkhälsovetenskapliga arbetet med att analysera pandemins effekter på skola, arbete, välfärd och vård (samt de därmed sammanhängande kopplingarna till ojämlikhet i hälsa) har med andra ord bara börjat.

Presentation av CHESS forskningsområde

 

 

 

Professurer inom ramen för samarbetet mellan CHESS och KI

Anders Hjern

Anders Hjern är professor i socialepidemiologi med särskild inriktning mot barn och ungdomar. Han är anställd vid Institutionen för medicin i Solna, men har sin forskningsverksamhet förlagd till CHESS som en del av Karolinska Institutets stöd till centret.
Anders Hjerns profilsida

Olle Lundberg

Olle Lundberg är professor i Health Equity Studies. Han är anställd vid Institutionen för folkhälsovetenskap som en del av Stockholms universitets stöd till CHESS. Olle Lundberg är för tillfället tjänstledig på 90 procent på grund av sitt uppdrag som huvudsekreterare för Forte.
Olle Lundbergs profilsida

Ilona Grünberger

Ilona Grünberger är professor i Health Equity Studies/Public Health Medicine. Hon är anställd vid Institutionen för folkhälsovetenskap som en del av Stockholms universitets stöd till CHESS.
Ilona Grünbergers profilsida

Pekka Martikainen

Pekka Martikainen är professor i demografi vid Helsingfors universitet. Mellan 2015–2020 innehade han en gästprofessur på 50 procent, vilken därefter övergick i en tjänst som gästforskare på 20 procent, vid Institutionen för folkhälsovetenskap som en del av Stockholms universitets stöd till CHESS.

Pekka Martikainens profilsida vid SU

Pekka Martikainen, Helsingfors

 

Doktorander inom ramen för samarbetet mellan CHESS och KI

Pågående

Under vårterminen 2020 antogs Amy Heshmati och Emma Carlsson till forskarutbildningen vid Institutionen för global folkhälsa, KI.

Amy Heshmati

Amy Heshmati påbörjade sina doktorandstudier i augusti 2020 inom projektet ”The workfare state: A health equity evaluation of the Swedish parental leave policy” med docent Sol Juárez som huvudhandledare. Övriga handledare är Eleonora Mussino (SU), Sara Fritzell (KI), samt Andrea Dunlavy (SU). Heshmatis halvtid planeras äga rum i oktober 2022.

Emma Carlsson

Emma Carlsson påbörjade sina doktorandstudier i mars 2020 inom projektet “Social inequalities in health and labor market attachment among older workers” med professor Tomas Hemmingsson som huvudhandledare. Övriga handledare är Bo Burström (KI), Jonas Landberg (SU) och Emelie Thern (SU). Carlsson är föräldraledig t.o.m. 2022-12-31. Hennes halvtid planeras äga rum i början av 2023.

Disputerade

Arzu Arat (2020-04-29): Social Inequalities in Access to Child Healthcare Services: An International Comparative Perspective. Department of Medicine, Solna, Karolinska Institutet.
Principal Supervisor: Professor Anders Hjern, Department of Medicine, Division of Clinical Epidemiology; Co-supervisors: Professor Bo Burström, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet; Professor Viveca Östberg, Department of Public Health Science, Stockholm University.

Can Liu (2017-09-01): Psychosocial factors and preterm birth: national register-based studies. Department of Medicine, Solna, Karolinska Institutet.
Principal Supervisor: Professor Anders Hjern, Department of Medicine, Solna, Division of Clinical Epidemiology, Karolinska Institutet, Centre for Health Equity Studies, Stockholm University;
Co-supervisors: Professor Sven Cnattingius, Department of Medicine, Solna, Division of Clinical Epidemiology, Karolinska Institutet; Professor Viveca Östberg, Centre for Health Equity Studies, Stockholm University.

Karl Gauffin (2015-10-09): Embodiment of inequality: the translation of childhood social inequality to alcohol related health disparities later in life. Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
Principal Supervisor: Professor Anders Hjern, Department of Medicine Division of Clinical Epidemiology, Karolinska Institutet; Co-supervisors: Professor Tomas Hemmingsson, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet; Professor Peter Allebeck, Department of Public Health Science, Karolinska Institutet.

Amal Khanolkar (2013-11-12): Inequalities in health: social, biological, ethnic and life-course perspectives. Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet.
Principal Supervisor: Professor Ilona Koupil, Centre for Health Equity Studies, Stockholms universitet/Karolinska Institutet; Co-supervisors: Professor Pär Sparén, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet; Sara Wedrén, MD, PhD, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet.

Anton Lager (2011-12-06): The role of education and cognitive skills in understanding mortality inequalities. Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
Principal Supervisor: Associate professor Sven Bremberg, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet; Co-supervisor: Professor Denny Vågerö, Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholm university/Karolinska Institutet.

Kristiina Rajaleid (2010-11-12): Early and later life mechanisms in the aetiology of cardiovascular disease. Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
Principal Supervisor: Professor Johan Hallqvist, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet; Co-supervisor: Professor Denny Vågerö, Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholm university/Karolinska Institutet.

Monica Åberg Yngwe (2005-01-21): Resources and relative deprivation: analysing mechanisms behind income, inequality and ill-health. Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
Principal Supervisor: Professor Olle Lundberg, Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholm university/Karolinska Institutet; Co-supervisor: Professor Bo Burström, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet

Maria Kölegård Stjärne (2005-05-27): A matter of context: social inequalities in incidence of myocardial infarction. Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
Principal Supervisor: Professor Johan Hallqvist, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet; Co-supervisors: Professor Finn Diderichsen, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet; Professor Johan Frizell, Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholm university/Karolinska Institutet.

Gloria Macassa (2004-10-29): Poverty and health in different contexts: social inequalities in child mortality in Mozambique and 19th century Stockholm. Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.
Principal Supervisor: Professor Bo Burström, Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet.

 

EQUINODE - Doktorandsamverkan kring forskning om ojämlik hälsa

CHESS uppgift är att verka för utveckling av forskning kring ojämlikhet i hälsa och samtidigt fungera som en länk i samverkan mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Med detta som utgångspunkt beslutade styrelsen i början av 2021 att använda CHESS årliga budgetpost (150,000 kr) till att, i samarbete med Aging Research Center och Institutionen för global folkhälsa, starta ett doktorandnätverk kring frågor som rör ojämlikhet i hälsa.

Nätverket har fått namnet EQUINODE och leds av Karl Gauffin (SU) och Janne Agerholm (KI).

Presentation Equinode (339 Kb)

 

 

CHESS styrelse består av ordförande, föreståndare och tre övriga ledamöter. Ledamöterna utses på tre år av rektor vid Stockholms universitet, förutom ordförande som utses av rektor vid Karolinska Institutet.

Styrelsen har i uppgift att stödja och främja verksamheten i enlighet med gällande målsättning vid centrumet, bevaka och stödja samverkan med Karolinska Institutet, bereda forskningsrelaterade ärenden för institutionsstyrelsen samt utföra omvärldsbevakning inom centrumets verksamhetsområde.

CHESS styrelse 2022

Ordförande

Marie Hasselberg, professor i folkhälsoepidemiologi och prefekt vid Institutionen för global hälsa, Karolinska Institutet.

Marie Hasselberg

Föreståndare

Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Bitte Modin

Ledamöter

Carin Lennartsson, docent i sociologi och föreståndare för Aging Research Center (ARC), Karolinska Institutet/Stockholms universitet.

Carin Lennartsson

Peter Skogman Thoursie, professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Peter Skogman Thoursie

Personalrepresentant

Karl Gauffin, doktor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Karl Gauffin

Avtal och stadgar

Avtal ARC och CHESS 2018_2023 (141 Kb)

Stadgar CHESS beslutad version 180524 (118 Kb)

Styrelseprotokoll

Styrelseprotokoll 2022

CHESS_protokoll_20220218 (296 Kb)

CHESS_protokoll_20220907 (854 Kb)

Styrelseprotokoll 2021

CHESS_protokoll_20210218 (807 Kb)

CHESS_protokoll_20210511 (89 Kb)

CHESS_protokoll_20210922 (839 Kb)

CHESS_protokoll_20211125 (846 Kb)

Styrelseprotokoll 2020

CHESS_protokoll_20200225 (1061 Kb)

CHESS_protokoll_20200915 (998 Kb)

CHESS_protokoll_20201203 (623 Kb)

Styrelseprotokoll 2019

20190222 - CHESS styrelsemöte protokoll (1496 Kb)

20190416 - CHESS styrelsemöte protokoll (1558 Kb)

20190910 - CHESS styrelsemöte protokoll (370 Kb)

20191206 - CHESS styrelsemöte protokoll (1122 Kb)

Styrelseprotokoll 2018

Protokoll CHESS Styrelsemöte 20180912 (144 Kb)

Protokoll CHESS Styrelsemöte 20181129 (98 Kb)

I detta bokkapitel, publicerat i Samhällsvetenskapliga fakultetens jubileumsutgåva 50 år efter att den grundades, ger tidigare föreståndaren för CHESS, Denny Vågerö, en beskrivning av centrumets uppkomst och utveckling fram till år 2014.

CHESS - historia av Denny Vågerö (447 Kb)

 

Våra vetenskapliga publikationer registreras i DiVA

CHESS publikationslista 2021

Lista över våra publikationer i DiVA, registrerade 2021

CHESS publikationer 2021

Översikt över vetenskapliga publikationer

Länk 1 till DiVA

Länk 2 till DiVA

 

 

Kontakt

Kontaktuppgift för CHESS

Bitte Modin, föreståndare för CHESS

På denna sida