Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram för museer och kulturarv

Är du intresserad av vad man gör på ett museum? Tycker du att det är viktigt att kunna ta ställning och påverka hur det förflutna presenteras och används i samtida sammanhang? Då kan kandidatprogrammet för museer och kulturarv vara något för dig.

Museer och kulturarv

Intresset för kulturarvsfrågor har ökat markant i vår tid och ett växande antal aktörer i samhället är på olika sätt engagerade i att bevara minnen, ting och händelser. Eftersom vi samarbetar med många museer får du under utbildningens gång bekanta dig och knyta kontakter med en möjlig framtida arbetsmarknad.

Programmet inleds med en tvärvetenskaplig introduktionstermin där representanter för ämnena arkeologi, etnologi, historia och konstvetenskap ger dig en första inblick i relevanta och aktuella musei- och kulturarvsfrågor. Terminen behandlar centrala begrepp, museernas historiska framväxt, olika typer av museer och deras skiftande verksamhetsområden. Genom bland annat studiebesök identifierar vi frågor som handlar om att välja, samla, vårda, bevara samt olika sätt att förhandla och kommunicera kulturarv. Den första terminen ger dig också kritisk kunskap kring svårigheter med att välja vilken och vems historia som ska bevaras och visas.

Efter första terminen väljer du arkeologi, etnologi, historia eller konstvetenskap som huvudämne, vilket du läser under följande två terminer. Under fjärde terminen kan du läsa något av de ämnen du inte valt som huvudämne, eller valfri annan kurs. Även första delen av termin fem består av valbara kurser. Under terminens andra hälft gör du praktik på någon kulturarvsinstitution. Programmet fullbordas med en kandidattermin inom huvudämnet som avslutas med en kandidatuppsats.

Programmet ger dig behörighet för studier på avancerad nivå, till exempel till masterprogrammet i kulturarvsstudier som kan betraktas som en konkret professionsinriktad fortsatt utbildning.

 • Programöversikt

  Programmet inleds med en tvärvetenskaplig introduktionstermin på 30 hp som ger grundläggande kunskaper i musei- och kulturarvsfrågor.

  Termin två till sex innehåller 90 hp i valt huvudämne och möjlighet till breddningsstudier om 30 hp, samt praktik 15 hp och valbara kurser 15 hp.

  Inom programmmet skrivs ett examensarbete för kandidatexamen inom huvudområdet arkeologi, etnologi, historia eller konstvetenskap.

  År 1

  Termin 1

  Denna termin läses en tvärvetenskaplig introduktionskurs (ges vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap):

  Museer och kulturarv, introduktionskurs (ETA001), 30 hp

  Delkurser: Museerna, kulturarvet och samhället, 7,5 hp, Förmedling, lärande, kommunikation, 7,5 hp, Museer och kulturarv: kritiska perspektiv, 7,5 hp och Musealiseringspraktiker, 7,5 hp

  Termin 2

  Denna termin väljer du en av de grundläggande ämneskurser som ingår i programmet:

  Etnologi I (ETG001), 30 hp
  Historia I (HI1011), 30 hp
  Konstvetenskap I (KV1500), 30 hp
  Konstvetenskap I: Visuella studier (KV1420), 30 hp

  Observera! Det går inte att välja Arkeologi I eftersom den kursen endast går på höstarna. Vill du ha arkeologi som huvudämne läser du denna termin någon av ovanstående kurser som breddningsämne och påbörjar dina arkeologistudier termin 3.

  År 2

  Termin 3

  Denna termin läser du antingen fortsättningskursen (nivå II) i det ämne du läste förra terminen eller så prövar du på ett nytt ämne (nivå I).

  Antingen någon av kurserna:

  Etnologi II (ETG002), 30 hp
  Historia II (HI2001), 30 hp
  Konstvetenskap II (KV2290), 30 hp

  Eller någon av kurserna:

  Etnologi I (ETG001), 30 hp
  Historia I (HI1011), 30 hp
  Konstvetenskap I (KV1500), 30 hp
  Konstvetenskap I: Visuella studier (KV1420), 30 hp
  Arkeologi I (AR1000), 30 hp

  Observera! Om ämnet arkeologi ska ingå i din examen (som huvudämne eller breddningskurs) bör du läsa denna kursen nu, eftersom den endast går på höstarna.

  Termin 4

  Nu bör du ha bestämt dig för vilket som ska vara huvudämnet i din examen.

  Om du tidigare bara har läst grundkurser (nivå I) så bör du nu läsa fortsättningskursen (nivå II) i det ämne som ska bli ditt huvudämne.

  År 3

  Termin 5

  Denna termin ges möjlighet till praktik för att öka dina möjligheter till anställning efter examen. Om du har arkeologi som huvudämne måste du i stället läsa Arkeologi, kandidatkurs med inriktning museer och kulturarv. Möjlighet till praktik får du termin 6, inom kursen Arkeologiska fält.

  Antingen:

  Terminens första halva läses en av följande kurser:

  - Att ställa ut kulturhistoria - material, perspektiv, förmedling (ETG925), 15 hp
  Kritiska kulturarvsstudier (KV1560), 15 hp (kurs i konstvetenskap)

  Terminens andra halva läses:

  Museer och kulturarv, praktikkurs (ETA005), 15  hp (ges av Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap)

  Eller:

  Arkeologi, kandidatkurs med inriktning museer och kulturarv (AR3002), 30 hp

  Eller:

  • Valfri ämneskurs - se listan termin 3

  Termin 6

  Denna termin läses kandidatkursen, som bör ligga sist i utbildningen. Detta gäller inte dig som har arkeologi som huvudämne. Du läser istället din kandidatkurs termin 5 och denna termin kursen Arkeologiska fält, 30 hp, som är en praktikkurs för arkeologer. Om du inte vill läsa Arkeologiska fält kan du välja valfri ämneskurs (se exempelvis termin 3).

  Ett av följande alternativ:

  Etnologi kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv (ETG930), 30 hp
  Historia kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv (HI4100), 30 hp
  Konstvetenskap kandidatkurs med inriktning museer och kulturarv (KV3080), 30 hp
  Arkeologiska fält (AR5100), 30 hp

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Ser du din framtid inom museer och kulturarv?

  Är du nyfiken på museer och intresserad av hur det förflutna presenteras? Vill du skaffa dig en relevant utbildning för att exempelvis arbeta som antikvarie, museipedagog, eller inom kulturarvsturism? Då är kandidatprogrammet för museer och kulturarv något för dig.

  Varför ett program om kulturarv?

  Intresset för kulturarvsfrågor har ökat markant i vår tid och ett växande antal yrkesområden är engagerade i att bevara minnen, ting och händelser. Genom vårt nära samarbete med många museer och andra kulturarvsverksamheter får du chans att under utbildningen bekanta dig och knyta kontakter med en framtida arbetsmarknad.

  Vad får jag lära mig?

  I kandidatprogrammet behandlar vi museer och kulturarvsfrågor från ett brett och varierat perspektiv. Det är därför speciellt lämpat för dig som är intresserad av de föremål, landskap och berättelser som människan lämnat efter sig och som vill arbeta med att göra det förflutna levande.

  På programmet tränas du i att kritiskt granska hur kulturarvet används och förmedlas, oavsett om det är på ett museum eller inom upplevelseindustrin. Du tränas i att samla, analysera och presentera information, färdigheter som efterfrågas på museer, myndigheter och inom kommunala förvaltningar.

  Vad leder det till?

  Programmet leder till en kandidatexamen i något av ämnena arkeologi, etnologi, historia eller konstvetenskap. Examen ger behörighet till studier på avancerad nivå, exempelvis Masterprogrammet i kulturarvsstudier.

  Efter utbildningen kan du arbeta inom kulturarvsområdet hos myndigheter, på museer, i bildningsorganisationer, inom förvaltning eller i stiftelser och företag. Bland yrkesrollerna kan nämnas antikvarie, intendent, utställningsproducent, museipedagog, konsult inom projekt samt inom kulturmiljöarbete och kulturturism.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt