Efter 90% seminariet

Ansvarar doktoranden och handledare gemensamt för:

Skall doktoranden tillsammans med handledare föreslå/fastställa datum för licentiatsseminariet.

 • OBS! Forskarutbildningens terminer går på kalenderhalvår. Licentiatsseminarier kan äga rum under perioden 15 aug – 15 juni.
 • Föreslå vem som ska vara slutläsare.
  • Slutläsaren ska helst vara intern, och annars vara anställd inom Stockholms universitet. I undantagsfall kan denna vara extern. Slutläsaren bör få 2 veckor på sig att granska licentiatuppsatsen.

Slutläsarens kommentarer till eventuella justeringar skall noteras i särskilt avsedd blankett ” Utlåtande efter slutläsning av avhandlingsmanuskript (270 Kb) . Denna skickas sedan till prefekt för signatur och därefter till doktoranden och handledare, samt till forskningsadministratör Sara Rylander, sara.rylander@hsd.su.se för arkivering.

 • Därefter har doktoranden 2 veckor till justeringar och efter sker eventuell språkgranskning (se under nästa rubrik).
 • Efter justeringar och eventuell språkgranskning ska beställning av tryck skickas till tryckeriet: http://www.eprint.su/se Hela tryckprocessen från provtryck till sluttryck tar cirka 10 dagar. Biblioteket på SU hjälper doktoranden med ett ISBN-nummer. För frågor om detta kontakta tryck@sub.su.se   
 • Meddela institutionens kommunikatör Marcus Rostamkhani marcus.rostamkhani@hsd.su.se  för utskick till personal@hsd.su.se information på hemsidan (notis/artikel, abstract samt tid och plats för licentiatsseminarium), SU-centralt, affischer mm.
 • Doktorand och handledare kontrollerar Ladok-utdragen så att alla kurser finns inrapporterade.

 

Ansvarar doktoranden för:

 • Boka lämplig lokal[1] för licentiatsseminariet via lokalbokning@hsd.su.se Detta görs så snart som datum för licentiatsseminariet är satt då det är svårt att få tag i stora lokaler.
 • Att direkt kontakta E-print www.eprint.su/se angående tryckprocessen.
  • 150st exemplar av avhandlingen beställs.
 • Att ta i beaktande att det vid eventuell språkgranskning behövs extra tid (det vill säga att förberedelserna måste börja tidigare!).
  • Engelska institutionen skall kontaktas vid språkgranskning - Ezra Alexander ezra.alexander@english.su.se 08-16 3615.
   • Kontakt skall ske så snart som möjligt då marginaler behövs samt att det kan vara väntetid (kölista).
   • En avhandling på 85000 ord (ca 250 s.) tar cirka 20 timmar att språkgranska. Språkgranskningen tar således cirka 1 vecka. Därefter har doktoranden           1 vecka till justeringar.
  • I de fall Engelska institutionen ej är aktuell för språkgranskning, till exempel då avhandlingen omfattas av mycket specifika kunskaper/begrepp inom ämnesområdet kan extern granskare/leverantör upphandlas. Kontakta administrativ chef Claudia Hakanen claudia.hakanen@hsd.su.se eller ekonom Louise Sköld louise.skold@hds.su.se  Räkna med att själva upphandlingen kan ta cirka 4 veckor och granskningen 1-2 veckor.

 

Ansvarar handledare för:

Att direkt efter 90%-seminariet kontakta tilltänkt opponent (1 person) och en examinator/betygsnämnd (1 person). Tillfråga gärna redan då också ordförande (företrädesvis prefekterna från HSD).

 

När licentiatsuppsatsen lämnas för sluttryck

Ansvarar doktoranden för:

 • Fakturaadress och referensnummer:
 • Stockholms universitet

Postbox 507 41

202 70 Malmö

Referensnummer: 121/doktorandens namn

 • OBS! Viktigt är att avhandlingen omgående skickas till opponent och examinator/betygsnämnd. Dessa ska ha avhandlingen 3 veckor innan licentiatsseminariet.

 

Inför och vid dagen för licentiatsseminariet:

Ansvarar institutionen för:

 • Att enklare förtäring är beställd till opponent och examinator/betygsnämnd vid överläggandet.
 • Detta ska beställas 2 veckor i förväg hos institutionens ekonom Louise Sköldberg louise.skoldberg@hsd.su.se Deltagarlista med fullständiga namn och tillhörigheter skall delges Louise Sköldberg.
  • T.ex. Anna Andersson, professor, Uppsala universitet.
  • Iordningställande och bortplockande av förtäring.
  • Att lokal är bokad till opponentens och examinatorns/betygsnämndens överläggning, lokalbokning@su.se (hus P, plan 3 rekommenderas av logistiska skäl), rekommendation att boka för 1-2 timmar.
  • Beställning av blommor till disputand. Beställning skall gå via institutionens ekonom Louise Sköldberg, louise.skoldberg@hsd.su.se
  • Att det i salen för licentiatsseminariet finns två glas och två flaskor vatten till doktoranden och opponenten.

Ansvarar doktoranden för:

I väntan på opponentens och examinatorns/betygsnämndens överläggning efter licentiatsseminariet:

 • Mingel (hus P, plan 3 rekommenderas av logistiska skäl).
 • Detta ska beställas 2 veckor i förväg hos Louise Sköldberg, louise.skoldberg@hsd.su.se men dukas fram och plockas bort av doktoranden.
 • Institutionen bjuder på snacks/tårta/snittar (ett alternativ väljs) och mousserande alkoholfri dryck. Önskas alkoholhaltig dryck får doktoranden själv stå för inköp och kostnaden av detta.
 • Vid överenskommelse med andra doktorander kan disputanden be om hjälp med iordningställande och bortplockande av förtäring i samband med minglet i väntan på examinatorns/betygsnämndens utlåtande.
 • Teknisk support kan institutionstekniker Daniel Lindblom, daniel.lindblom@hsd.su.se telefonnummer: 08-1207 6517, vara behjälpligt med – kom ihåg att kontakta honom för till exempel bokning av specialutrustning, bärbar dator osv.
 • Fotografering mm kan institutionstekniker Daniel Lindblom daniel.lindblom@hsd.su.se eller kommunikatör Marcus Rostamkhani marcus.rostamkhani@hsd.su.se vara behjälplig med – kom ihåg att kontakta dem i god tid, kanske har du speciella önskemål!

När avhandlingen är godkänd läggs den ut som ny publikation på webben. Kommunikatör Marcus Rostamkhani marcus.rostamkhani@hsd.su.se hjälper till med detta.

 

Vid dagen för licentiatsseminariet

Ansvarar ordförande för:

 • Ordförande ska ta med blanketten ” Protokoll från licentiatseminarieakten (266 Kb) ”, samt ansvara för att denna (signerat original) kommer administratör för forskarutbildningen Sara Rylander, sara.rylander@hsd.su.se till handa snarast för inrapportering av resultat i Ladok. Studierektor för forskarutbildningen Kristina Lanå kristina.lana@hsd.su.se skickar denna blankett till ordförande och examinator/betygsnämnd för licentiatsseminariet senast en vecka innan. 

 

Ansvarar handledare för:

 • Möta upp och installera opponenten och betygsnämnden.
 • Institutionen står i normalfallet för 1 hotellövernattning för inresande opponent/betygsnämnd. Handledaren meddelar bokningsansvarig Louise Sköldberg louise.skoldberg@hsd.su.se om detta är aktuellt.

Tidslinje

Licentiatsprocessen tar cirka 10 veckor (utan språkgranskning).

Disputationsprocessen tar cirka 12 veckor (språkgranskning vid engelska institutionen).

Disputationsprocessen tar cirka 14 veckor (vid upphandling av språkgranskning).

 

 

 

[1] Vid HSD ska alltid Vivi Täckholmsalen (hus Q) prioriteras vid licentiatsseminarium!