Det demokratiska samhället stärks av kunniga, deltagande och engagerade medborgare. I skolans värld har samhällskunskap varit ett viktigt skolämne sedan 1960-talet i att utbilda kommande generationer i politiska, sociala och ekonomiska frågor. Det handlar inte minst om att försöka förstå och analysera förändringar i en globaliserad värld och handskas med de stora och komplexa utmaningar som våra samhällen står inför. Samhällskunskapsämnet fyller också en viktig roll i att erbjuda arenor för diskussion kring normativa frågor som följer på ökad kunskap om samhället. Skolans kunskapsuppdrag i samhällskunskapsundervisningen är därmed relaterat till skolans socialiserande och emanciperande funktioner. Forskningsgruppens problemområde kretsar därmed kring relationen mellan skolans dubbla uppdrag, vilka kan benämnas som interna och externa mål. Interna mål syftar till att förstå det ämnesspecifika kunnandet i form av kunskaper och förmågor och externa till samhälleliga och normativa mål, såsom demokrati, tolerans, jämställdhet och interkulturalitet. Detta problemområde kan även ses som ett uttryck för normativa dimensioner, det vill säga det som anses viktigt och eftersträvansvärt, när samhälle och omvärld beskrivs, analyseras och blir meningsfullt. 

Forskningsgruppens syfte är att bidra till det samhällskunskapsdidaktiska forskningsfältet – både nationellt och internationellt. Detta görs bland annat genom att generera praxisnära och professionsrelevanta forskningsprojekt, att utveckla och utprova tillämpbara teorier och modeller för samhällskunskapsundervisningen, bland annat genom kollegialt utvecklingsarbete, och att utveckla och utprova teorier och modeller för lärarutbildningen med fokus på relation mellan disciplinerna, ämnesdidaktik och praktik i form av VFU. Forskningsgruppens arbete går att följa genom institutionens seminarieverksamhet.

Forskningsgruppen består av: Johan Sandahl (forskningsledare), Maria Olson, Viveca Lindberg, Pernilla Andersson, Patrik Johansson, Ann-Sofie Jägerskog, Mattias Björklund och Maja Torres Madzar.

Samhällskunskapsdidaktiska seminarier  vårterminen 2021

Under våren 2021 träffas den samhällskunskapsdidaktiska forskningsgruppen vid fem tillfällen vid följande datum.

Datum Tid Plats Innehåll
28/1 10-12 Zoom Teorianvändning i samhällskunskapsdidaktiken I
Diskussion om teorianvändning i den samhällskunskapsdidaktiska forskningen
25/2 10-12 Zoom Teorianvändning i samhällskunskapsdidaktiken II
Några exempel på teorianvändning
1/4 10-12 Zoom Teorianvändning i samhällskunskapsdidaktiken III
Några exempel på teorianvändning
29/4 10-12 Zoom Gymnasieskolans nya ämnesplaner i samhällskunskap
27/5 10-12 Zoom  Teorianvändning i samhällskunskapsdidaktiken II
Johan Sandahl & Patrik Johansson lägger fram texten Civic consciousness – A Viable Concept for Social Science Education?

               

För länk och eventuella texter till seminariet, kontakta Johan Sandahl.

Gruppledare är Johan Sandahl: johan.sandahl@hsd.su.se.