Inom HSD bedrivs egeninitierade forskningsprojekt av den enskilda forskaren och större forskningsprojekt i samarbete mellan flera inom och utom HSD. HSD har också nationella och internationella kontakter inom området undervisning och lärande och arbetar aktivt för att stärka detta forskningsfält till exempel genom användandet av gästprofessurer och samarbete om forskarutbildning. Ett viktigt utvecklingsområde är samarbete med undervisande lärare i grund- och gymnasieskolan och med skolans huvudmän om praktikutvecklande forskning. HSD har också nationella och internationella kontakter inom området undervisning och lärande och arbetar aktivt för att stärka detta forskningsfält.

HSD:s ambition är att främja både ämnesspecifika och ämnesöverskridande diskussioner om undervisning och lärande. På detta sätt lägger forskningen en grund för att utveckla såväl generell som ämnesspecifik kunskap om undervisning och lärande i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen inklusive geografi.