Projektets dataunderlag och metoder:


Speciell fokus ligger på oregistrerad alkohol som samlas in i en löpande frågeundersökning där 1500 svenskar intervjuas varje månad. Dessa uppgifter läggs till den registrerade alkoholförsäljningen och tillsammans utgör dessa en skattning av den faktiska totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

 

Denna totalskattning såväl som specifika delmängder redovisas på SoRADs hemsida och siffrorna uppdateras varje kvartal. Motsvarande beräkningar av tobakskonsumtion genomförs också i projektet sedan 2003. Dessutom görs ett flertal specialanalyser, t.ex. om vilka grupper som konsumerar och köper olika former av oregistrerad alkohol, det temporala dryckesmönstret i Sverige och förekomsten av problem och dryckesmönster i olika delar av befolkningen.

 
 
Finansiär: Socialdepartementet
 
Projektets start- respektive sluttid: projektet har flyttats till CAN.

 

Publikationer

Tal om tobak 2012 (478 Kb)

Tal om alkohol 2012 (886 Kb)

Internetalkohol (266 Kb)

Alkoholstatistik 2011 (1007 Kb)

Tal om alkohol 2010 (1044 Kb)

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige under 2010 - en preliminär skattning (29 Kb)

Svenskarnas alkoholkonsumtion oförändrad under första halvåret 2010 (13 Kb)

Tal om tobak 2009 (337 Kb)

Tal om tobak 2008 (257 Kb)

Tal om alkohol 2008 (813 Kb)